Browsing by Author Dương, Thị Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 01050003843.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thanh;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn; Nguyễn, Trọng Uyển (2018)

 • Luận văn nghiên cứu tách sắt (dưới dạng muối (NH4)3FeF6) ra khỏi bã quặng trong quá trình điều chế TiO2 từ quặng Ilmenit theo phương pháp amoni florua. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ lỏng rắn đến quá trình hòa tách quặng ilmenit sau phân giải tại các tỉ lệ: 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1; Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ NH4F tới quá trình tách loại (NH4)3FeF6 tại các giá trị 15, 19, 22, 24, 25, 26% NH4F; Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới quá trình tách loại (NH4)3FeF6 tại các giá trị nhiệt độ duy trì trong dung dịch sau khi hòa tan NH4F lần lượt là 0, 2, 6, 10, 15, 20oC. Kết quả nghiên cứu thu được các thông số thích hợp cho quá trình tách sắt dưới dạng muối (NH4)3FeF6: Tỉ lệ lỏng ...

 • The Structure and Crystallization Process of Amorphous Iron Nanoparticles.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Thị Thanh; Phạm, Mai An; Giáp, Thị Thùy Trang; Nguyễn, Thị Minh Thủy; Phạm, Hữu Kiên (2019)

 • Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hạt nano sắt vô định hình (VĐH) bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT). Chúng tôi đã phát hiện các hạt nano sắt ở nhiệt độ 300 K và 500 K không thể tinh thể. Trong khi đó đối với hạt nano sắt ở 900 K, sau thời gian hồi phục 2×107 bước, nó tinh thể thành cấu trúc bcc. Cấu trúc hạt nano tinh thể sắt ở 900 K được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT), số nguyên tử tinh thể theo các lớp khác nhau trong hạt nano. Mô phỏng chỉ ra rằng, ban đầu các nhân tinh thể được tạo thành chủ yếu trong vùng gần bề mặt hạt nano. Sau đó các đám tinh thể phát triển theo hướng tới tâm hạt nano. Cuối cùn...

Browsing by Author Dương, Thị Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 01050003843.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thanh;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn; Nguyễn, Trọng Uyển (2018)

 • Luận văn nghiên cứu tách sắt (dưới dạng muối (NH4)3FeF6) ra khỏi bã quặng trong quá trình điều chế TiO2 từ quặng Ilmenit theo phương pháp amoni florua. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ lỏng rắn đến quá trình hòa tách quặng ilmenit sau phân giải tại các tỉ lệ: 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1; Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ NH4F tới quá trình tách loại (NH4)3FeF6 tại các giá trị 15, 19, 22, 24, 25, 26% NH4F; Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới quá trình tách loại (NH4)3FeF6 tại các giá trị nhiệt độ duy trì trong dung dịch sau khi hòa tan NH4F lần lượt là 0, 2, 6, 10, 15, 20oC. Kết quả nghiên cứu thu được các thông số thích hợp cho quá trình tách sắt dưới dạng muối (NH4)3FeF6: Tỉ lệ lỏng ...

 • The Structure and Crystallization Process of Amorphous Iron Nanoparticles.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Thị Thanh; Phạm, Mai An; Giáp, Thị Thùy Trang; Nguyễn, Thị Minh Thủy; Phạm, Hữu Kiên (2019)

 • Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hạt nano sắt vô định hình (VĐH) bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT). Chúng tôi đã phát hiện các hạt nano sắt ở nhiệt độ 300 K và 500 K không thể tinh thể. Trong khi đó đối với hạt nano sắt ở 900 K, sau thời gian hồi phục 2×107 bước, nó tinh thể thành cấu trúc bcc. Cấu trúc hạt nano tinh thể sắt ở 900 K được phân tích thông qua hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT), số nguyên tử tinh thể theo các lớp khác nhau trong hạt nano. Mô phỏng chỉ ra rằng, ban đầu các nhân tinh thể được tạo thành chủ yếu trong vùng gần bề mặt hạt nano. Sau đó các đám tinh thể phát triển theo hướng tới tâm hạt nano. Cuối cùn...