Browsing by Author Eriksson, Lars-Torsten

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • UEB_00057.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bá Thanh;  Advisor: Nguyễn, Gia Thạch; Eriksson, Lars-Torsten; Đỗ, Tiến Long (2012)

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý nguồn nhân lực. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng về công tác quản lý nguồn nhân lực của UBND thị xã Sơn Tây. Chương 4: Quan điểm mục tiêu và giải pháp trong công tác quản lý nguồn nhân sự trong khu vực công thị xã Sơn Tây.

 • UEB_00041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Hinh;  Advisor: Chu, Văn Thắng; Nguyen, Ngoc Thang; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Luận văn cung cấp thêm căn cứ khoa học, làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý nhân sự tại cơ quan Văn phòng UBND cấp tỉnh; Luận văn có thể là cơ sở thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định việc xây dựng, ban hành các quy định về quản trị nguồn nhân lực trong đơn vị vừa mang tính khoa học, lại gắn liền với thực tiễn công việc giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công việc của đơn vị.

 • UEB_00043.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thanh Binh;  Advisor: Nguyen, Huy Dong; Eriksson, Lars-Torsten; Nguyen, Quoc Viet (2012)

 • Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về KTSTQ, từ đó xác định vai trò và vị trí của KTSTQ đối với Ngành hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động KTSTQ trong giai đoạn hiện nay.; Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về kiểm tra sau thông quan, từ đó xác định vai trò và vị trí của kiểm tra sau thông quan đối với ngành Hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động kiểm tra sau thông quan trong giai đoạn hiện nay.

 • UEB_00049.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vu, Khanh Toan;  Advisor: Nguyen, Nhu Quynh; Hoang, Thi Thuy Nguyet; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Chương trình nông thôn mới của chính quyền thành phố Hà Nội là một chương trình lớn, được tổ chức trên 19 huyện thị của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2009 - 2020 nhằm xây dựng các con đường nông thôn làm thay đổi cơ bản bộ mặt hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn các xã, chi tiêu của công trình và chi tiêu công, có sự giám sát của người dân, người dân được hưởng lợi từ chương trình. Tuy nhiên qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước cho thấy bên cạnh những mặt ưu điểm của quá trình tổ chức thực hiện của chương trình, còn có những hạn chế trong việc thực hiện "4 trụ cột" của quản lý công mới như: tính kế hoạch chưa cao, chưa có sự giải trình đầy đủ của chính quyền nhà nước,...

 • UEB_00053.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huynh, Nhat Truong;  Advisor: Lam, Canh Tuan; Vo, Thi My Dung; Vo, Kim Son; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Vấn đề trách nhiệm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức công Việt Nam nói chung và trên lĩnh vực Dân tộc nói riêng hiện nay đang tồn tại những bất cập nhất định chưa có những quy định rõ ràng. Hệ lụy của vấn đề này là ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức cũng có nghĩa là tác động đến sự phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của quốc gia cần được chấn chỉnh...

Browsing by Author Eriksson, Lars-Torsten

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • UEB_00057.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bá Thanh;  Advisor: Nguyễn, Gia Thạch; Eriksson, Lars-Torsten; Đỗ, Tiến Long (2012)

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý nguồn nhân lực. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng về công tác quản lý nguồn nhân lực của UBND thị xã Sơn Tây. Chương 4: Quan điểm mục tiêu và giải pháp trong công tác quản lý nguồn nhân sự trong khu vực công thị xã Sơn Tây.

 • UEB_00041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Đức Hinh;  Advisor: Chu, Văn Thắng; Nguyen, Ngoc Thang; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Luận văn cung cấp thêm căn cứ khoa học, làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý nhân sự tại cơ quan Văn phòng UBND cấp tỉnh; Luận văn có thể là cơ sở thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định việc xây dựng, ban hành các quy định về quản trị nguồn nhân lực trong đơn vị vừa mang tính khoa học, lại gắn liền với thực tiễn công việc giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công việc của đơn vị.

 • UEB_00043.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thanh Binh;  Advisor: Nguyen, Huy Dong; Eriksson, Lars-Torsten; Nguyen, Quoc Viet (2012)

 • Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về KTSTQ, từ đó xác định vai trò và vị trí của KTSTQ đối với Ngành hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động KTSTQ trong giai đoạn hiện nay.; Đề tài đã làm rõ được một số nội dung có liên quan đến khái niệm, đặc điểm về kiểm tra sau thông quan, từ đó xác định vai trò và vị trí của kiểm tra sau thông quan đối với ngành Hải quan; xác định được tính tất yếu phải tăng cường hoạt động kiểm tra sau thông quan trong giai đoạn hiện nay.

 • UEB_00049.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vu, Khanh Toan;  Advisor: Nguyen, Nhu Quynh; Hoang, Thi Thuy Nguyet; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Chương trình nông thôn mới của chính quyền thành phố Hà Nội là một chương trình lớn, được tổ chức trên 19 huyện thị của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2009 - 2020 nhằm xây dựng các con đường nông thôn làm thay đổi cơ bản bộ mặt hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn các xã, chi tiêu của công trình và chi tiêu công, có sự giám sát của người dân, người dân được hưởng lợi từ chương trình. Tuy nhiên qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước cho thấy bên cạnh những mặt ưu điểm của quá trình tổ chức thực hiện của chương trình, còn có những hạn chế trong việc thực hiện "4 trụ cột" của quản lý công mới như: tính kế hoạch chưa cao, chưa có sự giải trình đầy đủ của chính quyền nhà nước,...

 • UEB_00053.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huynh, Nhat Truong;  Advisor: Lam, Canh Tuan; Vo, Thi My Dung; Vo, Kim Son; Eriksson, Lars-Torsten (2012)

 • Vấn đề trách nhiệm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức công Việt Nam nói chung và trên lĩnh vực Dân tộc nói riêng hiện nay đang tồn tại những bất cập nhất định chưa có những quy định rõ ràng. Hệ lụy của vấn đề này là ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức cũng có nghĩa là tác động đến sự phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của quốc gia cần được chấn chỉnh...