Browsing by Author Furuta Motoo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 3210-1-5712-1-10-20161202.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Furuta Motoo (2002)

 • During the past 10 years, together with several Vietnamese historians, I have conducted an investigation into the real situation of the famine in North Vietnam in 1945. The famine was really a disaster during the occupation of Japanese troops 111 this country. However, this famine has been little known in Japan. One of the main reasons is that we have not had enough records of this disastrous event. The year of 1945 is seen as a m omentous turning-point of Vietnam's modern history. Up to the beginning of 1945, Vietnam, Laos and Cambodia were French colonies. In September 1940, before the Pacific War broke out, Japan brought its troops to occupy this land, but the sovereignty of the ...

 • 3187-1-5668-1-10-20161201.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Furuta Motoo (2002)

 • Trong khoáng thời gian 10 nám gần đây. tôi đã cùng với các nhà sử học Việt Nam tiến hành cuộc diều tra về thực trạng nạn đói xảy ra tại miền Bắc Việt Nam năm 1945. Nạn đói này là một tham kịch diễn ra trong thời kỳ quân đội Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam. Tuy nhiên, tại Nhặt Bản, nạn đói 1945 hầu như vẫn chưa được biết tới. Một trong những lý (lo chính là chúng ta không có được nhiều tài liệu ghi chép rỏ ràng vê sự kiện này. Năm 1915 là một bước ngoặt lốn trong lịch sử hiên đại Việt Nam. Cho tới đầu năm 1945, Việt Nam cùng với Lào, Campuchia đều là thuộc địa của thực dán Pháp. Tù tháng 9 năm 1940, trước khi chiến tranh Thái Rình Dương nổ ra, Nhật Bản đã chia quân đội vào chiêm đóng nhưn...

Browsing by Author Furuta Motoo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 3210-1-5712-1-10-20161202.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Furuta Motoo (2002)

 • During the past 10 years, together with several Vietnamese historians, I have conducted an investigation into the real situation of the famine in North Vietnam in 1945. The famine was really a disaster during the occupation of Japanese troops 111 this country. However, this famine has been little known in Japan. One of the main reasons is that we have not had enough records of this disastrous event. The year of 1945 is seen as a m omentous turning-point of Vietnam's modern history. Up to the beginning of 1945, Vietnam, Laos and Cambodia were French colonies. In September 1940, before the Pacific War broke out, Japan brought its troops to occupy this land, but the sovereignty of the ...

 • 3187-1-5668-1-10-20161201.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Furuta Motoo (2002)

 • Trong khoáng thời gian 10 nám gần đây. tôi đã cùng với các nhà sử học Việt Nam tiến hành cuộc diều tra về thực trạng nạn đói xảy ra tại miền Bắc Việt Nam năm 1945. Nạn đói này là một tham kịch diễn ra trong thời kỳ quân đội Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam. Tuy nhiên, tại Nhặt Bản, nạn đói 1945 hầu như vẫn chưa được biết tới. Một trong những lý (lo chính là chúng ta không có được nhiều tài liệu ghi chép rỏ ràng vê sự kiện này. Năm 1915 là một bước ngoặt lốn trong lịch sử hiên đại Việt Nam. Cho tới đầu năm 1945, Việt Nam cùng với Lào, Campuchia đều là thuộc địa của thực dán Pháp. Tù tháng 9 năm 1940, trước khi chiến tranh Thái Rình Dương nổ ra, Nhật Bản đã chia quân đội vào chiêm đóng nhưn...