Browsing by Author Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
  • V_L0_02419_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Văn Huy;  Advisor: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn (2009)

  • 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan cơ sở lý luận cơ bản về chiến lược thu ngân sách nhà nước (TNSNN) trên địa bàn huyện: giới thiệu khái niệm, hệ thống và bản chất chiến lược TNSNN trên địa bàn huyện cũng như quy trình xây dựng chiến lược. Khái quát chung về tự nhiên, kinh tế, xã (...); Electronic Resources

Browsing by Author Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
  • V_L0_02419_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Văn Huy;  Advisor: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn (2009)

  • 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan cơ sở lý luận cơ bản về chiến lược thu ngân sách nhà nước (TNSNN) trên địa bàn huyện: giới thiệu khái niệm, hệ thống và bản chất chiến lược TNSNN trên địa bàn huyện cũng như quy trình xây dựng chiến lược. Khái quát chung về tự nhiên, kinh tế, xã (...); Electronic Resources