Browsing by Author Lê, Danh Tốn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14 to 33 of 43
 • i häc quèc gia hµ néi.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lê Quý Hiển;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2005)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh, tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm và kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may. Qua đó đánh giá thực trạng phát triển và năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt Nam trong thời gian tới

 • V_L0_00531_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lê Quý Hiển;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2005)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh, tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm và kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may. Qua đó đánh giá thực trạng phát triển và năng lực cạnh tran (...)

 • Ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Huân Phong;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2005)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) nói riêng trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống NHTMCP ở Việt Nam qua nguồn vốn: nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động, các nguồn vốn khác và qua việc sử dụng vốn. Từ đó đưa ra một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh sự phát triển của hệ thống NHTMCP ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay như : nâng cao năng lực tài chính, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao trình độ cán bộ ngân hàng

 • V_L0_00539_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Huân Phong;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2005)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) nói riêng trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống NHTMCP ở Việt Nam qua nguồn vốn: nguồn vố (...)

 • 00050009176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hiền;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề mang tính cơ bản về quản lý dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư theo hình thức BOT với chủ thể là Nhà đầu tư BOT. Đồng thời, luận văn đã phân tích, xây dựng khái niệm khoa học, làm rõ bản chất, mục tiêu, yêu cầu và nội dung của quản lý dự án đầu tư theo hình thức BOT ở cấp độ chủ thể là Nhà đầu tư BOT; Các hoạt động cần thiết để phục vụ công tác quản lý dự án từ khâu lập đề xuất dự án, khảo sát chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định phê duyệt dự án đến giai đoạn thực hiện đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công dự án, nghiệm thu bàn giao dự án đưa vào khai thác vận hành và kết thúc, c...

 • 00050010287.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Quỳnh;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý chất lượng lương thực dự trữ quốc gia. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng lương thực tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng lương thực tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

 • 00050006452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Hoàng Hạnh;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2015)

 • Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chi đầu tư XD, thực trạng hoạt động quản lý chi đầu tư XD từ NSNN của huyện Thanh Oai trong giai đoạn 2010-2014, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư XD từ NSNN tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

 • 00050010563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Hiên;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng công tác quản lý hoạt động nhập khẩu nguyên, phụ liệu để gia công xuất khẩu hàng dệt may tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, Luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động nhập khẩu nguyên, phụ liệu để gia công xuất khẩu hàng dệt may tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

 • 00050009478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • Mục đích của nghiên cứu của luận văn là đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Xác định định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng...

 • 00050008640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Việt Dũng;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý Nhà nước đối với thị trường sữa bột trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trên cở sở đó Luận văn đã phân tích thực trạng quản lý Nhà nước đối với thị trường sữa bột trên đại bàn tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở phân tích thực trạng đó tác giả đã đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và đưa ra những nguyên nhân tồn tại để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện việc quản lý Nhà nước đối với thị trường sữa bột trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.

 • 00050010862.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đường, Lê Trọng Nhân;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2020)

 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về quản lý nhân lực trong tổ chức công. Phân tích được thực trạng quản lý nhân lực tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc; chỉ ra được kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra được các giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực ở KBNN Vĩnh Phúc. Các giải pháp có giá trị tham khảo

 • 00050010815.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thế Biểu;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

 • 00050008424.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Diệu Hoài;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2017)

 • Đề tài làm rõ thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh trong giai đoạn 2012-2016, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản có tác dụng hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh giai đoạn 2017-2021. Do đó, kết quả nghiên cứu của luận văn có thể trở thành tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh cũng như những đối tượng quan tâm.

 • 00050010819.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Minh Trang;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội.

 • 00050009249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • - Đánh giá tổng quan các nghiên cứu có liên quan. - Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về quản lý thu Bảo hiểm xã hội. - Phân tích tình hình hoạt động quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu từ đó đánh giá công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; chỉ ra những thành tựu đạt được và giải quyết những hạn chế còn tồn tại. - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 • 00050007813.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quốc Tiến;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế Giá trị gia tăng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế Giá trị gia tăng tại Cục thu tỉnh Bắc Ninh. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thuế Giá trị gia tăng tại Cục thế tỉnh Bắc Ninh

 • 00050006913.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thanh Bình;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế nhập khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Browsing by Author Lê, Danh Tốn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14 to 33 of 43
 • i häc quèc gia hµ néi.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lê Quý Hiển;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2005)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh, tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm và kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may. Qua đó đánh giá thực trạng phát triển và năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt Nam trong thời gian tới

 • V_L0_00531_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lê Quý Hiển;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2005)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh, tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm và kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may. Qua đó đánh giá thực trạng phát triển và năng lực cạnh tran (...)

 • Ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Huân Phong;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2005)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) nói riêng trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống NHTMCP ở Việt Nam qua nguồn vốn: nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động, các nguồn vốn khác và qua việc sử dụng vốn. Từ đó đưa ra một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh sự phát triển của hệ thống NHTMCP ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay như : nâng cao năng lực tài chính, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao trình độ cán bộ ngân hàng

 • V_L0_00539_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Huân Phong;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2005)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) nói riêng trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống NHTMCP ở Việt Nam qua nguồn vốn: nguồn vố (...)

 • 00050009176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hiền;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề mang tính cơ bản về quản lý dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư theo hình thức BOT với chủ thể là Nhà đầu tư BOT. Đồng thời, luận văn đã phân tích, xây dựng khái niệm khoa học, làm rõ bản chất, mục tiêu, yêu cầu và nội dung của quản lý dự án đầu tư theo hình thức BOT ở cấp độ chủ thể là Nhà đầu tư BOT; Các hoạt động cần thiết để phục vụ công tác quản lý dự án từ khâu lập đề xuất dự án, khảo sát chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định phê duyệt dự án đến giai đoạn thực hiện đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công dự án, nghiệm thu bàn giao dự án đưa vào khai thác vận hành và kết thúc, c...

 • 00050010287.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Quỳnh;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý chất lượng lương thực dự trữ quốc gia. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng lương thực tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng lương thực tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

 • 00050006452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Hoàng Hạnh;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2015)

 • Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chi đầu tư XD, thực trạng hoạt động quản lý chi đầu tư XD từ NSNN của huyện Thanh Oai trong giai đoạn 2010-2014, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư XD từ NSNN tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

 • 00050010563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Hiên;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng công tác quản lý hoạt động nhập khẩu nguyên, phụ liệu để gia công xuất khẩu hàng dệt may tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, Luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động nhập khẩu nguyên, phụ liệu để gia công xuất khẩu hàng dệt may tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

 • 00050009478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • Mục đích của nghiên cứu của luận văn là đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Xác định định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng...

 • 00050008640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Việt Dũng;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý Nhà nước đối với thị trường sữa bột trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trên cở sở đó Luận văn đã phân tích thực trạng quản lý Nhà nước đối với thị trường sữa bột trên đại bàn tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở phân tích thực trạng đó tác giả đã đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và đưa ra những nguyên nhân tồn tại để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện việc quản lý Nhà nước đối với thị trường sữa bột trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.

 • 00050010862.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đường, Lê Trọng Nhân;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2020)

 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về quản lý nhân lực trong tổ chức công. Phân tích được thực trạng quản lý nhân lực tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc; chỉ ra được kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra được các giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực ở KBNN Vĩnh Phúc. Các giải pháp có giá trị tham khảo

 • 00050010815.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thế Biểu;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội.

 • 00050008424.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Diệu Hoài;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2017)

 • Đề tài làm rõ thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh trong giai đoạn 2012-2016, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản có tác dụng hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh giai đoạn 2017-2021. Do đó, kết quả nghiên cứu của luận văn có thể trở thành tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh cũng như những đối tượng quan tâm.

 • 00050010819.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Minh Trang;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội.

 • 00050009249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • - Đánh giá tổng quan các nghiên cứu có liên quan. - Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về quản lý thu Bảo hiểm xã hội. - Phân tích tình hình hoạt động quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu từ đó đánh giá công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; chỉ ra những thành tựu đạt được và giải quyết những hạn chế còn tồn tại. - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 • 00050007813.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quốc Tiến;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế Giá trị gia tăng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế Giá trị gia tăng tại Cục thu tỉnh Bắc Ninh. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thuế Giá trị gia tăng tại Cục thế tỉnh Bắc Ninh

 • 00050006913.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thanh Bình;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế nhập khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.