Browsing by Author Lê, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 02050001726_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Nguyệt, người hướng dẫn (2013)

 • Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày một cái nhìn khá toàn diện và hệ thống toàn bộ truyện thơ Thái đã được sưu tầm và công bố, góp phần bổ sung tư liệu cho việc nghiên cứu và giảng dạy thể loại truyện thơ Thái nói riêng và truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung. Làm rõ (...)

 • V_L2_01830.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hiền (2009)

 • Khái quát về tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa trước đổi mới. Làm rõ các chủ trương và biện pháp của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách ruộng đất đổi mới trong những năm 1998-2006: sử dụng đất nông nghiệp và chính sách “đổi điền dồn thửa”. Khảo sát thực tiễn thực hiện chính sách ruộng đất đổi mới ở tỉnh. Qua đó khẳng định thành tựu, hạn chế và những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện chính sách đổi mới của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

 • KL00100.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hiền; Trần, Thị Minh Nguyệt (2011)

 • Nghiên cứu đặc điểm của người dùng tin tại trường Đại học Điện lực, từ đó giúp Trung tâm học liệu có cái nhìn tổng quát về nhu cầu tin của người dùng tin và nhóm người dùng tin. Từ đây, Trung tâm học liệu có thể bổ sung nguồn vốn tài liệu, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, có những chính sách thích hợp nhất để thỏa mãn tối đa mọi nhu cầu cho người dùng tin, thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm học liệu. Đưa Trung tâm học liệu trở thành cầu nối của người dùng tin với tri thức, đẩy mạnh các hoạt động học tập và nghiên cứu của toàn thể nhà trường

 • 00051000400.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thị Hiền;  Advisor: Bui, Nguyen Quoc Trinh (2019)

 • In this study, CZO thin films, whose doping concentrations varied at 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5% and 2.0%, were successfully fabricated by using sol-gel method. The annealing temperatures were 400oC, 450oC, and 500oC for all concentration conditions. XRD results revealed that the preferential orientations of CZO thin films are along with (100), (002) and (101). The best crystallization is corresponded to dopant concentration of 0.5%, and annealing temperature of 500oC. SEM observation indicates that the grain size is relatively uniform, but the surface morphology is porous. Also, the grain size is inversely proportional to Copper (Cu) doping concentration, but directly proportional t...

 • V_L2_01945.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2010)

 • Nghiên cứu truyện thơ Mường Thanh Hóa trong bối cảnh truyện thơ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tìm hiểu đặc điểm truyện thơ Mường Thanh Hóa nhìn từ góc độ nội dung (bức tranh hiện thực của xã hội Mường, con người trong xã hội Mường và so sánh nội dung của truyện Mường Thanh Hóa với nội dung của truyện thơ các dân tộc thiểu số khác); truyện Thơ Mường nhìn từ góc độ nghệ thuật qua đặc điểm về kết cấu, nhân vật và so sánh nghệ thuật của truyện thơ Mường với nghệ thuật của truyện thơ các dân tộc khác

Browsing by Author Lê, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 02050001726_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Nguyệt, người hướng dẫn (2013)

 • Luận án TS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày một cái nhìn khá toàn diện và hệ thống toàn bộ truyện thơ Thái đã được sưu tầm và công bố, góp phần bổ sung tư liệu cho việc nghiên cứu và giảng dạy thể loại truyện thơ Thái nói riêng và truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung. Làm rõ (...)

 • V_L2_01830.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hiền (2009)

 • Khái quát về tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa trước đổi mới. Làm rõ các chủ trương và biện pháp của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách ruộng đất đổi mới trong những năm 1998-2006: sử dụng đất nông nghiệp và chính sách “đổi điền dồn thửa”. Khảo sát thực tiễn thực hiện chính sách ruộng đất đổi mới ở tỉnh. Qua đó khẳng định thành tựu, hạn chế và những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện chính sách đổi mới của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

 • KL00100.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hiền; Trần, Thị Minh Nguyệt (2011)

 • Nghiên cứu đặc điểm của người dùng tin tại trường Đại học Điện lực, từ đó giúp Trung tâm học liệu có cái nhìn tổng quát về nhu cầu tin của người dùng tin và nhóm người dùng tin. Từ đây, Trung tâm học liệu có thể bổ sung nguồn vốn tài liệu, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, có những chính sách thích hợp nhất để thỏa mãn tối đa mọi nhu cầu cho người dùng tin, thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm học liệu. Đưa Trung tâm học liệu trở thành cầu nối của người dùng tin với tri thức, đẩy mạnh các hoạt động học tập và nghiên cứu của toàn thể nhà trường

 • 00051000400.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thị Hiền;  Advisor: Bui, Nguyen Quoc Trinh (2019)

 • In this study, CZO thin films, whose doping concentrations varied at 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5% and 2.0%, were successfully fabricated by using sol-gel method. The annealing temperatures were 400oC, 450oC, and 500oC for all concentration conditions. XRD results revealed that the preferential orientations of CZO thin films are along with (100), (002) and (101). The best crystallization is corresponded to dopant concentration of 0.5%, and annealing temperature of 500oC. SEM observation indicates that the grain size is relatively uniform, but the surface morphology is porous. Also, the grain size is inversely proportional to Copper (Cu) doping concentration, but directly proportional t...

 • V_L2_01945.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hiền;  Advisor: Lê, Chí Quế (2010)

 • Nghiên cứu truyện thơ Mường Thanh Hóa trong bối cảnh truyện thơ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tìm hiểu đặc điểm truyện thơ Mường Thanh Hóa nhìn từ góc độ nội dung (bức tranh hiện thực của xã hội Mường, con người trong xã hội Mường và so sánh nội dung của truyện Mường Thanh Hóa với nội dung của truyện thơ các dân tộc thiểu số khác); truyện Thơ Mường nhìn từ góc độ nghệ thuật qua đặc điểm về kết cấu, nhân vật và so sánh nghệ thuật của truyện thơ Mường với nghệ thuật của truyện thơ các dân tộc khác