Browsing by Author Lê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 7 of 7
  • V_L0_02842.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Như Quỳnh;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn (2009)

  • 87 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu một cách khái quát về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Chỉ ra các ưu nhược đi (...); Electronic Resources

Browsing by Author Lê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 7 of 7
  • V_L0_02842.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Như Quỳnh;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn (2009)

  • 87 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu một cách khái quát về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Chỉ ra các ưu nhược đi (...); Electronic Resources