Browsing by Author Lê, Văn Chiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 20 of 20
 • 00050008922.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quang Hiển;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp; - Nghiên cứu, phân tích, chỉ ra những đặc điểm cơ bản, đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình.

 • 00050009030.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Xuân Hùng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề quản lý nhà nước đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số địa phương trong nước. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế tại Viễn thông Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2016. Từ đó rút ra được những thành tích, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế tại Viễn thông Quảng Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 • 00050004744.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN cấp huyện và công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận. Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Từ Liêm (cũ) và quận Nam Từ Liêm hiện nay để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cho quận Nam Từ Liêm

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Quang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2022)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý chi thường xuyên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương qua Văn phòng Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh phúc trên quan điểm quản lý kinh tế. Theo đó luận văn luận văn đã làm rõ khái niệm quản lý chi thường xuyên qua Văn phòng Kho bạc nhà nước tỉnh. Nội dung quản lý chi thường xuyên các đơn vị dử dụng ngân sách địa phương bao gồm: Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán, kiểm tra giám sát. Luận văn cũng đã đánh giá, phân tích thực trạng quản lý chi thường xuyên các đơn vị dử dụng ngân sách địa phương qua Kho bạc nhà nước Vĩnh phúc trong thời gian qua; từ đó khái quát những vấn đề đặt ra đối với quản lý chi thường xu...

 • 00050010803.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Quang Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2020)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn công tác quản lý chi đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

 • 00050009925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thúy Hằng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hoá được những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhân lực tại Sở giao thông vận tải Hà Nội, đồng thời phân tích và làm rõ được thực trạng quản lý nhân lực tại Sở giao thông vận tải Hà Nội, chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện quản lý đội ngũ này.

 • 00050008980.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • - Hệ thống hóa được các vấn đề lý luận quản lý nhân lực tại doanh nghiệp; - Phân tích được thực trạng quản lý nhân lực tại Trung tâm dịch vụ điện tử FPT; chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; - Đưa ra được các giải pháp quản lý nhân lực tại Trung tâm trong thời gian tới. Các giải pháp có giá trị tham khảo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Quân;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2022)

 • Luận văn đã hệ thống hoá các quan niệm về cơ quan Hành chính Nhà nước, quản lý tài chính nội bộ của các cơ quan Hành chính Nhà nước, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan Hành chính Nhà nước. Về quản lý tài chính các cơ quan Hành chính Nhà nước, Luận văn chỉ rõ nội dung, đặc điểm, sự cần thiết phải quản lý tài chính các cơ quan Hành chính Nhà nước đồng thời cũng nêu ra một số kinh nghiệm quản lý tài chính các cơ quan Hành chính Nhà nước của một số nước tiên tiến và bài học vận dụng cho Việt Nam. Những luận điểm chính của cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị tự chủ về tài chính được rút ra bao gồm: mục tiêu, yêu cầu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh cải các...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: An, Vũ Thắng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài chính trong doanh nghiệp nhà nước. Phân tích thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone giai đoạn 2019-2021. Đề xuất một số giải pháp giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone trong thời gian tới?

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Công Thanh;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2022)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về vốn đầu tư Xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN); nội dung của công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh; các chỉ tiêu đánh giá quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN; các nhân tố ảnh hưởng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian 5 năm từ 2016-2020. Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển hệ thống thủy lợi tại tỉnh Thái Bình. Đề xu...

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Trong hoạt động của nền hành chính hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Nguồn nhân lực này quyết định việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính.

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Nghiên cứ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đội ngũ cán bộ viên chức. Nêu thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dữ trữ nhà nước hiện nay. Đưa phương , giải pháp đổi mới và nâng cao hiệ quả công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dự trữ nhà nước trong thời kỳ mới.

 • V_L2_00215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Chiến;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2000)

 • Từ thực tiến của qúa trình mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, luận văn đã nêu bật những giải pháp quan trọng cũng như những thành công và hạn chế mà Trung Quốc đã thực hiện để khuyến khích FDI. Từ đó nêu một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng ở Việt Nam.

Browsing by Author Lê, Văn Chiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 20 of 20
 • 00050008922.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quang Hiển;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp; - Nghiên cứu, phân tích, chỉ ra những đặc điểm cơ bản, đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình.

 • 00050009030.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Xuân Hùng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề quản lý nhà nước đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số địa phương trong nước. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế tại Viễn thông Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2016. Từ đó rút ra được những thành tích, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý kinh tế tại Viễn thông Quảng Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 • 00050004744.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN cấp huyện và công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận. Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Từ Liêm (cũ) và quận Nam Từ Liêm hiện nay để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cho quận Nam Từ Liêm

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Quang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2022)

 • Luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý chi thường xuyên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương qua Văn phòng Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh phúc trên quan điểm quản lý kinh tế. Theo đó luận văn luận văn đã làm rõ khái niệm quản lý chi thường xuyên qua Văn phòng Kho bạc nhà nước tỉnh. Nội dung quản lý chi thường xuyên các đơn vị dử dụng ngân sách địa phương bao gồm: Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán, kiểm tra giám sát. Luận văn cũng đã đánh giá, phân tích thực trạng quản lý chi thường xuyên các đơn vị dử dụng ngân sách địa phương qua Kho bạc nhà nước Vĩnh phúc trong thời gian qua; từ đó khái quát những vấn đề đặt ra đối với quản lý chi thường xu...

 • 00050010803.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Quang Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2020)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn công tác quản lý chi đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

 • 00050009925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thúy Hằng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hoá được những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhân lực tại Sở giao thông vận tải Hà Nội, đồng thời phân tích và làm rõ được thực trạng quản lý nhân lực tại Sở giao thông vận tải Hà Nội, chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện quản lý đội ngũ này.

 • 00050008980.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2017)

 • - Hệ thống hóa được các vấn đề lý luận quản lý nhân lực tại doanh nghiệp; - Phân tích được thực trạng quản lý nhân lực tại Trung tâm dịch vụ điện tử FPT; chỉ ra được những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; - Đưa ra được các giải pháp quản lý nhân lực tại Trung tâm trong thời gian tới. Các giải pháp có giá trị tham khảo.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Quân;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2022)

 • Luận văn đã hệ thống hoá các quan niệm về cơ quan Hành chính Nhà nước, quản lý tài chính nội bộ của các cơ quan Hành chính Nhà nước, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan Hành chính Nhà nước. Về quản lý tài chính các cơ quan Hành chính Nhà nước, Luận văn chỉ rõ nội dung, đặc điểm, sự cần thiết phải quản lý tài chính các cơ quan Hành chính Nhà nước đồng thời cũng nêu ra một số kinh nghiệm quản lý tài chính các cơ quan Hành chính Nhà nước của một số nước tiên tiến và bài học vận dụng cho Việt Nam. Những luận điểm chính của cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị tự chủ về tài chính được rút ra bao gồm: mục tiêu, yêu cầu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh cải các...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: An, Vũ Thắng;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2022)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài chính trong doanh nghiệp nhà nước. Phân tích thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone giai đoạn 2019-2021. Đề xuất một số giải pháp giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone trong thời gian tới?

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Công Thanh;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2022)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về vốn đầu tư Xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN); nội dung của công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh; các chỉ tiêu đánh giá quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN; các nhân tố ảnh hưởng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian 5 năm từ 2016-2020. Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển hệ thống thủy lợi tại tỉnh Thái Bình. Đề xu...

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Trong hoạt động của nền hành chính hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Nguồn nhân lực này quyết định việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của bộ máy hành chính.

 • 00050007181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trường Giang;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2016)

 • Nghiên cứ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đội ngũ cán bộ viên chức. Nêu thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dữ trữ nhà nước hiện nay. Đưa phương , giải pháp đổi mới và nâng cao hiệ quả công tác quản lý đội ngũ cán bộ viên chức của Tổng cục Dự trữ nhà nước trong thời kỳ mới.

 • V_L2_00215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Chiến;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2000)

 • Từ thực tiến của qúa trình mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, luận văn đã nêu bật những giải pháp quan trọng cũng như những thành công và hạn chế mà Trung Quốc đã thực hiện để khuyến khích FDI. Từ đó nêu một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng ở Việt Nam.