Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 23 to 42 of 51
 • DT_00601.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2006)

 • Làm rõ khái niệm, vai trò và điều kiện phát triển công nghiệp chế biến nông sản và kinh nghiệm của một số nước trong khu vực. Từ đó phân tích, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam, nhất là một số nông sản xuất khẩu chủ lực trong những năm gần đây. Đồng thời đề xuất một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới

 • Phát triển kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Đặng, Thị Thu Hiền (2013)

 • Kinh tế hộ gia đình là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi được thừa nhận là đơn vị kinh tế tự chủ (năm 1988), sự phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã đứng vững được trong nền kinh tế thị trường, có tác động lớn đến sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của địa phương cũng như cả nước.Tuy vậy, dưới góc nhìn phát triển bền vững, sự phát triển của kinh tế hộ vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết dựa vào các số liệu thứ cấp, chủ yếu là số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên phạm vi cảnước vào các năm 2001, 2006 và 2011, tập trung phân tích, đánh giá những th...

 • TC_02761.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Đặng, Thị Thu Hiền (2013)

 • Kinh tế hộgia đình là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi được thừa nhận là đơn vị kinh tế tự chủ (năm 1988), sự phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã đứng vững được trong nền kinh tế thị trường, có tác động lớn đến sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của địa phương cũng như cả nước. Tuy vậy, dưới góc nhìn phát triển bền vững, sự phát triển của kinh tế hộ vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết dựa vào các số liệu thứ cấp, chủ yếu là số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên phạm vi cảnước vào các năm 2001, 2006 và 2011, tập trung phân tích, đánh gi...

 • 00050003076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bảo Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2013)

 • Làm rõ hơn những vấn đề lý luận về nguồn nhân lực nói chung và nhân lực khoa học và công nghệ nói riêng. Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay trên cả hai mặt: thành tựu và hạn chế, và (...)

 • NGUYỄN ANH THÀNH.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thành;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quản lý dịch vụ trên Internet. Phân tích, đánh giá hoạt động quản lý các dịch vụ trên Internet tại công ty VDC từ năm 2010 đến 2014.Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý các dịch vụ trên Internet tại công ty Điện toán và Truyền số liệu đến năm 2020.

 • 00050007178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Thị Thu Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn vềquản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. Phân tích và đánh giá quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco trong thời gian tới

 • 00050007178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Thị Thu Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Làm rõ hơn cơ sở lý luận về phát triển sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. - Đúc rút một số bài học kinh nghiệm cho Traphaco về phát triển ngành dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. - Chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và khó khăn trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng sức khỏe xanh tại Traphaco trong giai đoạn tiếp theo.

 • 00050010332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về QLNL tại các DN. Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vị khác, từ đó rút ra những bài hoc cho Vishipeltrong công tác QLNL. Phân tích đánh giá công tác QLNL tại Vishipel giai đoạn 2011- 2018, chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong công tác này và nguyên nhân của nó. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL tại Vishipel đến năm 2025.

 • 00050007123(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM). Đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh Trung Yên giai đoạn 2010 – 2014. Đề xuất định hƣớng, mục tiêu và giải pháp hoàn thiện quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh Trung Yên đến năm 2020.

 • 00050009182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Anh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2018)

 • Về mặt lý luận: phân tích khái niệm, nội dung quản lý quỹ Hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và các nhân tố khách quan, chủ quan có ảnh hưởng tới công tác này. Phân tích bài học kinh nghiệm về quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tại tỉnh Thái Bình và Thành phố Hà Nội và rút ra bài học kinh nghiệm cho Hà Tĩnh. Về mặt thực tiễn: đánh giá thực trạng công tác quản lý Quỹ HTND tại HND Hà Tĩnh trên các khía cạnh lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch cũng như kiểm tra, kiểm soát Quỹ. Luận văn cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. Đưa ra các giải pháp và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh trong thời...

 • 00050010089.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Minh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam. Qua đó xác định giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam, tìm ra các ưu điểm, hạn chế trong quản lý tài chính của công ty cũng như nguyên nhân của các hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần 136 Việt Nam

Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 23 to 42 of 51
 • DT_00601.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2006)

 • Làm rõ khái niệm, vai trò và điều kiện phát triển công nghiệp chế biến nông sản và kinh nghiệm của một số nước trong khu vực. Từ đó phân tích, đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam, nhất là một số nông sản xuất khẩu chủ lực trong những năm gần đây. Đồng thời đề xuất một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới

 • Phát triển kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Đặng, Thị Thu Hiền (2013)

 • Kinh tế hộ gia đình là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi được thừa nhận là đơn vị kinh tế tự chủ (năm 1988), sự phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã đứng vững được trong nền kinh tế thị trường, có tác động lớn đến sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của địa phương cũng như cả nước.Tuy vậy, dưới góc nhìn phát triển bền vững, sự phát triển của kinh tế hộ vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết dựa vào các số liệu thứ cấp, chủ yếu là số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên phạm vi cảnước vào các năm 2001, 2006 và 2011, tập trung phân tích, đánh giá những th...

 • TC_02761.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Đặng, Thị Thu Hiền (2013)

 • Kinh tế hộgia đình là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Kể từ khi được thừa nhận là đơn vị kinh tế tự chủ (năm 1988), sự phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã đứng vững được trong nền kinh tế thị trường, có tác động lớn đến sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của địa phương cũng như cả nước. Tuy vậy, dưới góc nhìn phát triển bền vững, sự phát triển của kinh tế hộ vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết dựa vào các số liệu thứ cấp, chủ yếu là số liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên phạm vi cảnước vào các năm 2001, 2006 và 2011, tập trung phân tích, đánh gi...

 • 00050003076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bảo Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2013)

 • Làm rõ hơn những vấn đề lý luận về nguồn nhân lực nói chung và nhân lực khoa học và công nghệ nói riêng. Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay trên cả hai mặt: thành tựu và hạn chế, và (...)

 • NGUYỄN ANH THÀNH.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thành;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quản lý dịch vụ trên Internet. Phân tích, đánh giá hoạt động quản lý các dịch vụ trên Internet tại công ty VDC từ năm 2010 đến 2014.Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý các dịch vụ trên Internet tại công ty Điện toán và Truyền số liệu đến năm 2020.

 • 00050007178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Thị Thu Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn vềquản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. Phân tích và đánh giá quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco trong thời gian tới

 • 00050007178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Thị Thu Hằng;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Làm rõ hơn cơ sở lý luận về phát triển sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. - Đúc rút một số bài học kinh nghiệm cho Traphaco về phát triển ngành dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh. - Chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và khó khăn trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm theo hướng sức khỏe xanh tại công ty CP Traphaco hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng sức khỏe xanh tại Traphaco trong giai đoạn tiếp theo.

 • 00050010332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Mạnh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về QLNL tại các DN. Nghiên cứu kinh nghiệm QLNL của các đơn vị khác, từ đó rút ra những bài hoc cho Vishipeltrong công tác QLNL. Phân tích đánh giá công tác QLNL tại Vishipel giai đoạn 2011- 2018, chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong công tác này và nguyên nhân của nó. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNL tại Vishipel đến năm 2025.

 • 00050007123(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM). Đánh giá thực trạng quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh Trung Yên giai đoạn 2010 – 2014. Đề xuất định hƣớng, mục tiêu và giải pháp hoàn thiện quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh Trung Yên đến năm 2020.

 • 00050009182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Anh;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2018)

 • Về mặt lý luận: phân tích khái niệm, nội dung quản lý quỹ Hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và các nhân tố khách quan, chủ quan có ảnh hưởng tới công tác này. Phân tích bài học kinh nghiệm về quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tại tỉnh Thái Bình và Thành phố Hà Nội và rút ra bài học kinh nghiệm cho Hà Tĩnh. Về mặt thực tiễn: đánh giá thực trạng công tác quản lý Quỹ HTND tại HND Hà Tĩnh trên các khía cạnh lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch cũng như kiểm tra, kiểm soát Quỹ. Luận văn cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. Đưa ra các giải pháp và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tại Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh trong thời...

 • 00050010089.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Dương, Minh Tuấn;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý tài chính tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam. Qua đó xác định giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần 136 Việt Nam, tìm ra các ưu điểm, hạn chế trong quản lý tài chính của công ty cũng như nguyên nhân của các hạn chế. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần 136 Việt Nam