Browsing by Author Ngô, Huy Cương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 24 to 43 of 105
 • b4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • TC_02779.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng t hành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn tr ong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp l ý . Tu y nhiên ở Việt Nam hiện nay , hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ y ếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • 1884-1-3662-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • V_L0_02642_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Kim Nhân;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Chương 1: Khái quát chung về hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất. Chương 2: Thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất. Chương 3: Đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về hiệu lực (...)

 • 00050010559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2019)

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về việc xác định cha, mẹ, con; hiệu lực của việc xác nhận cha, mẹ, con trong pháp luật Việt Nam. Nghiên cứu các quy định của pháp luật về việc xác định cha, mẹ, con; hiệu lực của việc xác nhận cha, mẹ, con và các luật liên quan và các văn bản dưới luật để có kiến nghị, đề xuất nhằm đảm bảo sự thống nhất. Các quyền nhân thân, quyền tài sản của các chủ thể liên quan đến việc xác định quan hệ cha, mẹ, con. Tìm hiểu việc áp dụng pháp liên quan trong thực tế. Đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật dưới góc độ lý luận và thực tiễn.

 • 00050002348_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Khải;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2013)

 • Trình bày khái niệm về Đại học ngoài công lập và pháp luật điều chỉnh đại học ngoài công lập tại Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về Đại học ngoài công lập hiện nay. Trình bày định hướng hướng phát triển giáo dục ngoài công lập và đưa ra một số gi (...)

 • 00050010546.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2020)

 • Luận án nghiên cứu hệ thống và chuyên sâu lý luận về hợp đồng cộng đồng. Đánh giá đúng thực trạng pháp luật liên quan tới từng loại hợp đồng cộng đồng chuyên biệt. Kiến nghị những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam theo hướng xây dựng mô hình pháp luật về hợp đồng cộng đồng.

 • 00050003873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Huy;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • Luận văn đã tìm hiểu làm rõ những vấn đề lý luận về phân loại Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai. Luận văn đã nghiên cứu và phân tích sâu sắc, toàn diện các vấn đề lý luận về thực tiễn giao kết Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai. Luận văn đã hệ thống hoá, phân tích cơ sở lý luận chung của phân loại Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai; Luận văn đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật đối với Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai và đưa ra định hướng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai.

 • 00050007203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2016)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận nền tảng về hợp đồng cộng đồng. Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cộng đồng. Chương 3: Định hướng và các kiến nghị hoàn thiệnpháp luật về hợp đồng cộng đồng ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050007203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2016)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận nền tảng về hợp đồng cộng đồng. Chương 2:Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cộng đồng. Chương 3: Định hướng và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cộng đồng ở Việt Nam hiện nay

 • V_L0_02838_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trường, Thị Thúy Nga;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2010)

 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh nội dung hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Nghiên cứu, so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam với các quy định của pháp luật quốc tế về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển. Đi (...)

 • 00050000005_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thái;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2010)

 • Chương I: Khái luận về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không. Chương II: Pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không. Chương III: Một số kiến nghị qua nghiên cứu về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường (...)

 • 00050000005.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thái; Ngô, Huy Cương (2010)

 • Chương I: Khái luận về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không. Chương II: Pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không. Chương III: Một số kiến nghị qua nghiên cứu về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không.

 • 2715-1-6623-1-10-20170111.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Bộ luật Dân sự hiện hành được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14-6-2005 trên cơ sở kế thừa truyền thống của pháp luật dân sự Việt Nam và phát huy thành tựu của Bộ luật Dân sự năm 1995. Sau hơn 8 năm thi hành, Bộ luật Dân sự cơ bản đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động v.v... Đồng thời, Bộ luật Dân sự đã góp phần thúc đẩy sự hình thành, phát triển của quan hệ thị trường thông qua việc ghi nhận nguyên tắc tự do hợp đồng; tạo cơ chế pháp lý để thực hiện tư tưởng của Hiến pháp 1992.

 • 2890-1-5224-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2004)

 • The memorandum of association creates a legal person. The law therefor requires the memorandum of association state some clauses. But Vietnamese law has many shortcoming to do that. It is emphasized in the articles the capital clause and the name of the company clause. The author simultaneously points out mentioned shortcoming of Vietnamese law 01 this subject.

 • 00050010434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Đinh Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về nghĩa vụ chứng minh. Phân tích các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay về nghĩa vụ chứng minh. Đánh giá thực tiễn áp dụng những quy định của BLTTDS 2015 về nghĩa vụ chứng minh. Chỉ rõ những hạn chế trong những quy định của BLTTDS 2015 về nghĩa vụ chứng minh. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật tố tụng dân sự về nghĩa vụ chứng minh và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nghĩa vụ chứng minh trong thực tế.

Browsing by Author Ngô, Huy Cương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 24 to 43 of 105
 • b4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • TC_02779.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng t hành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn tr ong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp l ý . Tu y nhiên ở Việt Nam hiện nay , hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ y ếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • 1884-1-3662-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân loại hợp đồng thành hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ, hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù có ý nghĩa to lớn trong xây dựng pháp luật và thực tiễn pháp lý. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay, hai cặp phân loại này chưa được chú ý thích đáng. Bài giới thiệu nội dung chủ yếu của hai cặp phân loại này và bình luận pháp luật Việt Nam liên quan.

 • V_L0_02642_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Kim Nhân;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Chương 1: Khái quát chung về hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất. Chương 2: Thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất. Chương 3: Đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về hiệu lực (...)

 • 00050010559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2019)

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về việc xác định cha, mẹ, con; hiệu lực của việc xác nhận cha, mẹ, con trong pháp luật Việt Nam. Nghiên cứu các quy định của pháp luật về việc xác định cha, mẹ, con; hiệu lực của việc xác nhận cha, mẹ, con và các luật liên quan và các văn bản dưới luật để có kiến nghị, đề xuất nhằm đảm bảo sự thống nhất. Các quyền nhân thân, quyền tài sản của các chủ thể liên quan đến việc xác định quan hệ cha, mẹ, con. Tìm hiểu việc áp dụng pháp liên quan trong thực tế. Đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật dưới góc độ lý luận và thực tiễn.

 • 00050002348_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Khải;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2013)

 • Trình bày khái niệm về Đại học ngoài công lập và pháp luật điều chỉnh đại học ngoài công lập tại Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về Đại học ngoài công lập hiện nay. Trình bày định hướng hướng phát triển giáo dục ngoài công lập và đưa ra một số gi (...)

 • 00050010546.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2020)

 • Luận án nghiên cứu hệ thống và chuyên sâu lý luận về hợp đồng cộng đồng. Đánh giá đúng thực trạng pháp luật liên quan tới từng loại hợp đồng cộng đồng chuyên biệt. Kiến nghị những định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam theo hướng xây dựng mô hình pháp luật về hợp đồng cộng đồng.

 • 00050003873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Huy;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • Luận văn đã tìm hiểu làm rõ những vấn đề lý luận về phân loại Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai. Luận văn đã nghiên cứu và phân tích sâu sắc, toàn diện các vấn đề lý luận về thực tiễn giao kết Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai. Luận văn đã hệ thống hoá, phân tích cơ sở lý luận chung của phân loại Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai; Luận văn đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật đối với Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai và đưa ra định hướng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai.

 • 00050007203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2016)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận nền tảng về hợp đồng cộng đồng. Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cộng đồng. Chương 3: Định hướng và các kiến nghị hoàn thiệnpháp luật về hợp đồng cộng đồng ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050007203.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2016)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận nền tảng về hợp đồng cộng đồng. Chương 2:Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng cộng đồng. Chương 3: Định hướng và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cộng đồng ở Việt Nam hiện nay

 • V_L0_02838_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trường, Thị Thúy Nga;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2010)

 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh nội dung hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Nghiên cứu, so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam với các quy định của pháp luật quốc tế về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển. Đi (...)

 • 00050000005_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thái;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2010)

 • Chương I: Khái luận về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không. Chương II: Pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không. Chương III: Một số kiến nghị qua nghiên cứu về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường (...)

 • 00050000005.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thái; Ngô, Huy Cương (2010)

 • Chương I: Khái luận về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không. Chương II: Pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không. Chương III: Một số kiến nghị qua nghiên cứu về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không.

 • 2715-1-6623-1-10-20170111.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Bộ luật Dân sự hiện hành được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14-6-2005 trên cơ sở kế thừa truyền thống của pháp luật dân sự Việt Nam và phát huy thành tựu của Bộ luật Dân sự năm 1995. Sau hơn 8 năm thi hành, Bộ luật Dân sự cơ bản đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động v.v... Đồng thời, Bộ luật Dân sự đã góp phần thúc đẩy sự hình thành, phát triển của quan hệ thị trường thông qua việc ghi nhận nguyên tắc tự do hợp đồng; tạo cơ chế pháp lý để thực hiện tư tưởng của Hiến pháp 1992.

 • 2890-1-5224-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2004)

 • The memorandum of association creates a legal person. The law therefor requires the memorandum of association state some clauses. But Vietnamese law has many shortcoming to do that. It is emphasized in the articles the capital clause and the name of the company clause. The author simultaneously points out mentioned shortcoming of Vietnamese law 01 this subject.

 • 00050010434.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Đinh Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về nghĩa vụ chứng minh. Phân tích các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay về nghĩa vụ chứng minh. Đánh giá thực tiễn áp dụng những quy định của BLTTDS 2015 về nghĩa vụ chứng minh. Chỉ rõ những hạn chế trong những quy định của BLTTDS 2015 về nghĩa vụ chứng minh. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật tố tụng dân sự về nghĩa vụ chứng minh và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện nghĩa vụ chứng minh trong thực tế.