Browsing by Author Ngô, Huy Cương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 55 to 74 of 107
 • 00050003706_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Mai Thanh;  Advisor: Ngô, Huy Cương; Đinh, Dũng Sỹ (2014; Mon Dec 29 14:11:52 2014)

 • Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2. Tổng quan về chính sách tiền tệ và các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chương 3. Thực trạng pháp luật điều chỉnh các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay. Chương 4. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay; Electronic Resources

 • V_L0_01092_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Quỳnh Nga;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ (BHNT): khái niệm, đặc điểm, loại hình, lịch sử hình thành giao dịch và kiểm soát BHNT. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và phân tích những hạn chế của pháp luật về giao dịch BHNT ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó đưa ra các định hướng phù hợp để góp phần hoàn thiện các chế định pháp luật về giao dịch BHNT trong bối cảnh cải cách pháp luật hiện nay ở Việt Nam

 • V_L0_01092_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Quỳnh Nga;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ (BHNT): khái niệm, đặc điểm, loại hình, lịch sử hình thành giao dịch và kiểm soát BHNT. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và phân tích những hạn chế của pháp luật về giao dịch BHNT ở Việt Nam hiện nay (...)

 • 00050006286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Trên cơ sở đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành, tham khảo một số pháp luật trên thế giới, tham chiếu các quy định của những điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên, luận văn đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật: cần phải quy định “tài sản trí tuệ” là một tài sản quan trọng trong khối tài sản doanh nghiệp và được ghi nhận trong Bộ Luật dân sự, Luật doanh nghiệp; xác định hiệu lực pháp lý cho phương thức giải quyết tranh chấp qua thương lượng và hòa giải để đảm bảo kết quả được thi hành như các bên đã thỏa thuận; mở rộng thẩm quyền của trọng tài để giảm bớt công việc giải quyết cho Tòa án; Tạo điều kiện để phương thức giải quyết tranh ch...

 • 00050003695_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Thư;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về hành nghề luật sư ở Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử, có sự so sánh với pháp luật của một số nước. Từ đó phân tích các thành tựu và bất cập của pháp luật Việt Nam về vấn đề hành nghề luật sư khi áp dụng vào thực tiễn. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển nghề luật sư ở Việt Nam thông qua việc tạo nên một hành lang pháp lý thuận lợi cho các luật sư hành nghề.

 • 00050004918_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho thuê bắc cầu. Luận văn đã làm rõ các khái niệm, vai trò và quyền – nhiệm vụ của các bên tham gia hợp đồng cho thuê bắc cầu cũng như đưa ra các khái niệm, quan điểm, phương pháp kiểm soát giao dịch trong cấu trúc cho thuê bắc cầu ở nước ta. Luận văn đã phân tích và đưa ra được những quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu còn chưa thống nhất và thiếu các quy định chi tiết, hướng dẫn điều chỉnh cụ thể. Đồng thời nghiên cứu theo phương pháp so sánh về kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc ban hành hệ thống pháp luật điều chỉnh, kiểm soát giao d...

 • 00050002283_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Sơn;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hộ kinh doanh trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xác hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghiên cứu, phân tích các vấn đề pháp lý hiện hành điều chỉnh hoạt động hộ kinh doanh để tìm ra những bất cập. Từ đó (...)

 • 00050009195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thanh Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2017)

 • Thứ nhất, hệ thống hóa các lý thuyết về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Thứ hai, xây dựng cơ sở lý thuyết của việc mở rộng chủ thể và đối tượng cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Thứ ba, lý luận về giá trị pháp lý và hậu quả pháp lý của việc đăng ký hợp đồng bán và thuê lại. Thứ tư, lý luận về thu hồi, xử lý tài sản cho thuê trong trường hợp tài sản cho thuê là vật chứng của vụ án hình sự hoặc trong trường hợp Bên cho thuê bị phá sản. Thứ năm, luận giải về việc áp dụng các biện pháp bảo đảm đối với giao dịch cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Cụ thể, làm sáng tỏ vai trò, ý nghĩa của các biện pháp bảo đả...

 • 00050000434_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nữ Thảo Huyền;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2010)

 • Nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sở lý luận và những quy định pháp luật cụ thể của vấn đề hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể theo pháp luật lao động Việt Nam và so sánh với một số quy định của các quốc gia khác về vấn đề này. Nghiên cứu thực (...)

 • 00050001624_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Hoàng Yến;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2012)

 • Trình bày khái luận về chế định đại diện. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về đại diện trong quan hệ hợp đồng: nguồn luật điều chỉnh đại diện trong quan hệ hợp đồng; những quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về đại diện trong quan hệ hợp đồng; (...)

 • 00050010433.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Nghi;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2019)

 • Xây dựng cơ sở lý luận pháp luật về pháp nhân thương mại. Phân tích chuyên sâu các quy định của pháp luật về pháp nhân thương mại liên quan để chỉ ra những bất cập, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những bất cập đó xuất phát từ lý luận và thực tiễn thi hành pháp luật. Kiến nghị các định hướng và những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về pháp nhân thương mại.

 • V_L0_01583_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2007)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng vô hiệu và phân loại hợp đồng vô hiệu. Phân tích làm sáng tỏ các nguyên nhân dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Phân tích và đánh giá từng căn cứ vô hiệu theo luật thực định. Xây dựng mô hình lý luận về việc (...)

 • Bai 4-OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh đặc biệt có tính đặc thù của hệ thống tổ chức kinh doanh ở Việt Nam. Loại hình này có một số yếu tố thuộc về lịch sử của Việt Nam và một số yếu tố do Nhà nước tạo nên. Hộ kinh doanh được chia thành ba dạng. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích bản chất pháp lý của mỗi dạng để qui định. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về hộ kinh doanh.

 • 1909-1-3712-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh đặc biệt có tính đặc thù của hệ thống tổ chức kinh doanh ở Việt Nam. Loại hình này có một số yếu tố thuộc về lịch sử của Việt Nam và một số yếu tố do Nhà nước tạo nên. Hộ kinh doanh được chia thành ba dạng. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích bản chất pháp lý của mỗi dạng để qui định. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về hộ kinh doanh.

 • 00050009217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Như Hoàng Hải;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2018)

 • Xây dựng quan điểm pháp lý tiến bộ và hiện đại về chứng cứ; kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và vai trò của kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải tại Việt Nam trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác của Hệ thống pháp luật dân sự, tố tụng Việt Nam Chỉ rõ bất cập, quy định không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của cá nhân, tổ chức làm giảm hiệu quả và nguồn vốn GDP thúc đẩy kinh doanh. Đề xuất quan điểm tiến bộ và hiện đại về pháp luật kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải trong hoạt động giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

 • 2700-1-6507-1-10-20170109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Xây dựng một định nghĩa về hệ thống pháp luật sẽ không có cơ sở nếu như chúng ta chưa có sự minh xác trong định nghĩa hoặc quan niệm về pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ thấy rằng, định nghĩa về pháp luật không đơn thuần là vấn đề ngôn ngữ. Quan niệm về pháp luật (và kéo theo đó là quan niệm về hệ thống pháp luật) luôn là chủ điểm của các tranh luận triết học phức tạp trong lịch sử loài người. Lý do giản đơn là, mỗi quan niệm về “pháp luật” đều trực tiếp hoặc gián tiếp phản ánh hoặc gắn với khía cạnh vị thế, quan điểm, lý do biện minh cho sự tồn tại của các lực lượng xã hội, các nhóm lợi ích nhất định

 • 00050004796_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đình Chuyền;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là vấn đề có nội dung rộng, ở nước ta hiện nay quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh là vấn đề có tính cấp thiết, đặc biệt là ở các thành phố lớn, có số lượng doanh nghiệp nhiều và tăng nhanh hàng năm như thành phố Hà Nội. Trong luận văn này, tôi đã hệ thống lại cơ sở lý luận, nghiên cứu các nội dung cụ thể của việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cũng như ý nghĩa của nó. Trên cơ sở phân tích thực trạng của việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề tài đã đề xuất các giải pháp cả về lý luận cũng như thực tiễn để nâng cao hiệu quả của việc quản lý doan...

 • 00050007045.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Chu, Hồng Sơn;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Mục đích chính của luận văn là phân tích, đánh giá một cách chi tiết và có hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam từ trước đến nay về chức danh công chứng viên và quy chế công chứng viên, đánh giá các điểm bất cập phát sinh trên thực tế có thể gây ra những sai lầm, những khiểm khuyết, thiếu sót trong quy định về công chứng viên cũng như quy chế công chứng viên, điều có thể gây ra những sai phạm, những thiệt hại có thể vô cùng lớn cho các công dân, tổ chức trong xã hội cũng như cho toàn bộ nền kinh tế xã hội, qua đó đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về quy chế công chứng viên, cố gắng khắc phục những khiếm khuyết, bất cập nói trên.

 • 00050005077_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Văn, Xuân Quỳnh Trang;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • - Luận văn đưa ra khái niệm và các học thuyết, bản chất pháp lý, vai trò và những chức năng chủ yếu của Hội nghị chủ nợ. - Phân tích những nội dung của pháp luật về Hội nghị chủ nợ đồng thời chỉ ra những bất cập trong pháp luật hiện hành, khẳng định các quy định về Hội nghị chủ nợ là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của pháp luật phá sản Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới. - Phân tích và đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật Hội nghị chủ nợ, đồng thời nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định này. - Đề xuất một số định hướng cơ bản nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về Hội nghị chủ nợ.

Browsing by Author Ngô, Huy Cương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 55 to 74 of 107
 • 00050003706_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Mai Thanh;  Advisor: Ngô, Huy Cương; Đinh, Dũng Sỹ (2014; Mon Dec 29 14:11:52 2014)

 • Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2. Tổng quan về chính sách tiền tệ và các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chương 3. Thực trạng pháp luật điều chỉnh các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay. Chương 4. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam hiện nay; Electronic Resources

 • V_L0_01092_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Quỳnh Nga;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ (BHNT): khái niệm, đặc điểm, loại hình, lịch sử hình thành giao dịch và kiểm soát BHNT. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và phân tích những hạn chế của pháp luật về giao dịch BHNT ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó đưa ra các định hướng phù hợp để góp phần hoàn thiện các chế định pháp luật về giao dịch BHNT trong bối cảnh cải cách pháp luật hiện nay ở Việt Nam

 • V_L0_01092_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Quỳnh Nga;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ (BHNT): khái niệm, đặc điểm, loại hình, lịch sử hình thành giao dịch và kiểm soát BHNT. Nghiên cứu thực trạng pháp luật và phân tích những hạn chế của pháp luật về giao dịch BHNT ở Việt Nam hiện nay (...)

 • 00050006286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Thu Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Trên cơ sở đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành, tham khảo một số pháp luật trên thế giới, tham chiếu các quy định của những điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia là thành viên, luận văn đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật: cần phải quy định “tài sản trí tuệ” là một tài sản quan trọng trong khối tài sản doanh nghiệp và được ghi nhận trong Bộ Luật dân sự, Luật doanh nghiệp; xác định hiệu lực pháp lý cho phương thức giải quyết tranh chấp qua thương lượng và hòa giải để đảm bảo kết quả được thi hành như các bên đã thỏa thuận; mở rộng thẩm quyền của trọng tài để giảm bớt công việc giải quyết cho Tòa án; Tạo điều kiện để phương thức giải quyết tranh ch...

 • 00050003695_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Thư;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về hành nghề luật sư ở Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử, có sự so sánh với pháp luật của một số nước. Từ đó phân tích các thành tựu và bất cập của pháp luật Việt Nam về vấn đề hành nghề luật sư khi áp dụng vào thực tiễn. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển nghề luật sư ở Việt Nam thông qua việc tạo nên một hành lang pháp lý thuận lợi cho các luật sư hành nghề.

 • 00050004918_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho thuê bắc cầu. Luận văn đã làm rõ các khái niệm, vai trò và quyền – nhiệm vụ của các bên tham gia hợp đồng cho thuê bắc cầu cũng như đưa ra các khái niệm, quan điểm, phương pháp kiểm soát giao dịch trong cấu trúc cho thuê bắc cầu ở nước ta. Luận văn đã phân tích và đưa ra được những quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu còn chưa thống nhất và thiếu các quy định chi tiết, hướng dẫn điều chỉnh cụ thể. Đồng thời nghiên cứu theo phương pháp so sánh về kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc ban hành hệ thống pháp luật điều chỉnh, kiểm soát giao d...

 • 00050002283_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Sơn;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hộ kinh doanh trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xác hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghiên cứu, phân tích các vấn đề pháp lý hiện hành điều chỉnh hoạt động hộ kinh doanh để tìm ra những bất cập. Từ đó (...)

 • 00050009195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thanh Hương;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2017)

 • Thứ nhất, hệ thống hóa các lý thuyết về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Thứ hai, xây dựng cơ sở lý thuyết của việc mở rộng chủ thể và đối tượng cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Thứ ba, lý luận về giá trị pháp lý và hậu quả pháp lý của việc đăng ký hợp đồng bán và thuê lại. Thứ tư, lý luận về thu hồi, xử lý tài sản cho thuê trong trường hợp tài sản cho thuê là vật chứng của vụ án hình sự hoặc trong trường hợp Bên cho thuê bị phá sản. Thứ năm, luận giải về việc áp dụng các biện pháp bảo đảm đối với giao dịch cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại. Cụ thể, làm sáng tỏ vai trò, ý nghĩa của các biện pháp bảo đả...

 • 00050000434_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nữ Thảo Huyền;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2010)

 • Nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sở lý luận và những quy định pháp luật cụ thể của vấn đề hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể theo pháp luật lao động Việt Nam và so sánh với một số quy định của các quốc gia khác về vấn đề này. Nghiên cứu thực (...)

 • 00050001624_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Hoàng Yến;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2012)

 • Trình bày khái luận về chế định đại diện. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về đại diện trong quan hệ hợp đồng: nguồn luật điều chỉnh đại diện trong quan hệ hợp đồng; những quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về đại diện trong quan hệ hợp đồng; (...)

 • 00050010433.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Nghi;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2019)

 • Xây dựng cơ sở lý luận pháp luật về pháp nhân thương mại. Phân tích chuyên sâu các quy định của pháp luật về pháp nhân thương mại liên quan để chỉ ra những bất cập, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những bất cập đó xuất phát từ lý luận và thực tiễn thi hành pháp luật. Kiến nghị các định hướng và những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về pháp nhân thương mại.

 • V_L0_01583_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2007)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng vô hiệu và phân loại hợp đồng vô hiệu. Phân tích làm sáng tỏ các nguyên nhân dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Phân tích và đánh giá từng căn cứ vô hiệu theo luật thực định. Xây dựng mô hình lý luận về việc (...)

 • Bai 4-OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh đặc biệt có tính đặc thù của hệ thống tổ chức kinh doanh ở Việt Nam. Loại hình này có một số yếu tố thuộc về lịch sử của Việt Nam và một số yếu tố do Nhà nước tạo nên. Hộ kinh doanh được chia thành ba dạng. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích bản chất pháp lý của mỗi dạng để qui định. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về hộ kinh doanh.

 • 1909-1-3712-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh đặc biệt có tính đặc thù của hệ thống tổ chức kinh doanh ở Việt Nam. Loại hình này có một số yếu tố thuộc về lịch sử của Việt Nam và một số yếu tố do Nhà nước tạo nên. Hộ kinh doanh được chia thành ba dạng. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích bản chất pháp lý của mỗi dạng để qui định. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về hộ kinh doanh.

 • 00050009217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Như Hoàng Hải;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2018)

 • Xây dựng quan điểm pháp lý tiến bộ và hiện đại về chứng cứ; kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và vai trò của kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải tại Việt Nam trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác của Hệ thống pháp luật dân sự, tố tụng Việt Nam Chỉ rõ bất cập, quy định không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của cá nhân, tổ chức làm giảm hiệu quả và nguồn vốn GDP thúc đẩy kinh doanh. Đề xuất quan điểm tiến bộ và hiện đại về pháp luật kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải trong hoạt động giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

 • 2700-1-6507-1-10-20170109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Huy Cương (2006)

 • Xây dựng một định nghĩa về hệ thống pháp luật sẽ không có cơ sở nếu như chúng ta chưa có sự minh xác trong định nghĩa hoặc quan niệm về pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ thấy rằng, định nghĩa về pháp luật không đơn thuần là vấn đề ngôn ngữ. Quan niệm về pháp luật (và kéo theo đó là quan niệm về hệ thống pháp luật) luôn là chủ điểm của các tranh luận triết học phức tạp trong lịch sử loài người. Lý do giản đơn là, mỗi quan niệm về “pháp luật” đều trực tiếp hoặc gián tiếp phản ánh hoặc gắn với khía cạnh vị thế, quan điểm, lý do biện minh cho sự tồn tại của các lực lượng xã hội, các nhóm lợi ích nhất định

 • 00050004796_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đình Chuyền;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là vấn đề có nội dung rộng, ở nước ta hiện nay quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh là vấn đề có tính cấp thiết, đặc biệt là ở các thành phố lớn, có số lượng doanh nghiệp nhiều và tăng nhanh hàng năm như thành phố Hà Nội. Trong luận văn này, tôi đã hệ thống lại cơ sở lý luận, nghiên cứu các nội dung cụ thể của việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cũng như ý nghĩa của nó. Trên cơ sở phân tích thực trạng của việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề tài đã đề xuất các giải pháp cả về lý luận cũng như thực tiễn để nâng cao hiệu quả của việc quản lý doan...

 • 00050007045.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Chu, Hồng Sơn;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2015)

 • Mục đích chính của luận văn là phân tích, đánh giá một cách chi tiết và có hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam từ trước đến nay về chức danh công chứng viên và quy chế công chứng viên, đánh giá các điểm bất cập phát sinh trên thực tế có thể gây ra những sai lầm, những khiểm khuyết, thiếu sót trong quy định về công chứng viên cũng như quy chế công chứng viên, điều có thể gây ra những sai phạm, những thiệt hại có thể vô cùng lớn cho các công dân, tổ chức trong xã hội cũng như cho toàn bộ nền kinh tế xã hội, qua đó đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về quy chế công chứng viên, cố gắng khắc phục những khiếm khuyết, bất cập nói trên.

 • 00050005077_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Văn, Xuân Quỳnh Trang;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • - Luận văn đưa ra khái niệm và các học thuyết, bản chất pháp lý, vai trò và những chức năng chủ yếu của Hội nghị chủ nợ. - Phân tích những nội dung của pháp luật về Hội nghị chủ nợ đồng thời chỉ ra những bất cập trong pháp luật hiện hành, khẳng định các quy định về Hội nghị chủ nợ là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của pháp luật phá sản Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới. - Phân tích và đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật Hội nghị chủ nợ, đồng thời nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định này. - Đề xuất một số định hướng cơ bản nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về Hội nghị chủ nợ.