Browsing by Author Ngô, Thị Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 5 of 5
 • 00050003367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Minh; Đặng, Bá Lãm; Lê, Đức Ngọc (2014)

 • Hệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận dựa trên các khoa học quản lý giáo dục, kinh tế học, xã hội học…về các chính sách tác động trực tiếp tới việc thực hiện sứ mệnh của trường đại học thuộc tỉnh trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án (về chính sách giáo dục, về trường đại học thuộc tỉnh và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh); về hệ thống hóa lý luận chính sách giáo dục; về đặc điểm của chính sách giáo dục và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh; về sự gắn kết với cộng đồng của các trường đại học thuộc tỉnh; làm rõ các khái niệm liên quan (giáo dục cộng đồng ; trường đại học thuộc tỉnh ; trường đại học...

 • V_L2_00296_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Minh;  Advisor: TS Hoàng Trọng Phiến; TS. Đào Thị Thanh Lan (2001)

 • Electronic Resources; 174 tr; Đây là luận án đầu tiên nghiên cứu nghĩa tình thái thông qua việc khảo sát, biện luận có hệ thống các tác tử như là phương tịên chuyên dùng biểu hiện ý nghĩa tình thái trong câu ghép tiếng Việt. Chúng có một vai trò quan trọng trong việc hình thành ngữ ngh (...); TS. Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN

Browsing by Author Ngô, Thị Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 5 of 5
 • 00050003367.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Minh; Đặng, Bá Lãm; Lê, Đức Ngọc (2014)

 • Hệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận dựa trên các khoa học quản lý giáo dục, kinh tế học, xã hội học…về các chính sách tác động trực tiếp tới việc thực hiện sứ mệnh của trường đại học thuộc tỉnh trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án (về chính sách giáo dục, về trường đại học thuộc tỉnh và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh); về hệ thống hóa lý luận chính sách giáo dục; về đặc điểm của chính sách giáo dục và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh; về sự gắn kết với cộng đồng của các trường đại học thuộc tỉnh; làm rõ các khái niệm liên quan (giáo dục cộng đồng ; trường đại học thuộc tỉnh ; trường đại học...

 • V_L2_00296_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Minh;  Advisor: TS Hoàng Trọng Phiến; TS. Đào Thị Thanh Lan (2001)

 • Electronic Resources; 174 tr; Đây là luận án đầu tiên nghiên cứu nghĩa tình thái thông qua việc khảo sát, biện luận có hệ thống các tác tử như là phương tịên chuyên dùng biểu hiện ý nghĩa tình thái trong câu ghép tiếng Việt. Chúng có một vai trò quan trọng trong việc hình thành ngữ ngh (...); TS. Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN