Browsing by Author Nguyễn, Đại Vũ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050006052.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đại Vũ;  Advisor: Nguyễn, Duy Quỳnh (2019)

  • Một là, làm rõ về các khái niệm, thuật ngữ nhƣ hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hai là, phân tích cơ sở lý luận, nội dung và các yếu tố tác động đến việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ba là, khảo sát, đánh giá thực trạng, tìm ra những vấn đề về xây dựng hệ thống chính trị huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ theo hƣớng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bốn là, đề xuất quan điểm và giải pháp để xây dựng hệ thống chính trị huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tinh gọn, hoạt động hiệu, lực hiệu quả.

Browsing by Author Nguyễn, Đại Vũ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050006052.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đại Vũ;  Advisor: Nguyễn, Duy Quỳnh (2019)

  • Một là, làm rõ về các khái niệm, thuật ngữ nhƣ hệ thống chính trị, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hai là, phân tích cơ sở lý luận, nội dung và các yếu tố tác động đến việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ba là, khảo sát, đánh giá thực trạng, tìm ra những vấn đề về xây dựng hệ thống chính trị huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ theo hƣớng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bốn là, đề xuất quan điểm và giải pháp để xây dựng hệ thống chính trị huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tinh gọn, hoạt động hiệu, lực hiệu quả.