Browsing by Author Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 15 of 15
  • V_L0_01321_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn (2007)

  • 116 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Nghiên cứu tình hình đầu tư về nước của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 1988 đến năm 2005 để phân tích vai trò của vốn đầu tư từ người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với phát triển kinh tế trong nước. Từ đó chỉ ra tiềm (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

Browsing by Author Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 15 of 15
  • V_L0_01321_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn (2007)

  • 116 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Nghiên cứu tình hình đầu tư về nước của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 1988 đến năm 2005 để phân tích vai trò của vốn đầu tư từ người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với phát triển kinh tế trong nước. Từ đó chỉ ra tiềm (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007