Browsing by Author Nguyễn, Huy Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 26 of 26
 • 02050004924.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Cường (2017)

 • Đi sâu lý giải lý do, ý đồ của Trung Quốc trong đề xướng, thúc đẩy xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới Trung - Mỹ, ý đồ của Mỹ trong nhất trí với đề xuất này của phía Trung Quốc. Từ đó, xác định đúng vị trí, vai trò thực tế của Việt Nam trong tương tác Trung - Mỹ nói riêng và trong trật tự khu vực và quốc tế nói chung; đưa ra những kiến nghị chính sách đối với Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ

 • Tác động của viện trợ Nhật Bản cho phát triển cơ sở hạ tầng .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2012)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của hai dự án phát triển cơ sở hạ tầng cấp cộng đồng do Nhật Bản viện trợ tại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khuôn khổ viện trợ phát triển cho Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (VLC). Bài viết sử dụng phương pháp sự khác biệt trong sự khác biệt (DD) dựa trên nguồn số liệu điều tra 35 hộ gia đình và 15 bản thuộc 5 xã. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, việc cải thiện cơ sở hạ tầng trường học và giao thông đã làm tăng phúc lợi cho các hộ gia đình sống tại các làng bản, từ đó có ý nghĩa trong việc hỗ trợ Chính phủ xem xét việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng như trường học và đường sá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện phúc lợi ng...

 • TC_02725.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2012)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của hai dựán phát triển cơsởhạtầng cấp cộng đồng do Nhật Bản viện trợtại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khuôn khổviện trợphát triển cho Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (VLC). Bài viết sửdụng phương pháp sự khác biệt trong sựkhác biệt (DD) dựa trên nguồn sốliệu điều tra 35 hộgia đình và 15 bản thuộc 5 xã. Kết quảnghiên cứu chỉra rằng, việc cải thiện cơsởhạtầng trường học và giao thông đã làm tăng phúc lợi cho các hộgia đình sống tại các làng bản, từ đó có ý nghĩa trong việc hỗtrợChính phủxem xét việc đầu tưvào cơsởhạtầng nhưtrường học và đường sá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tếvà cải thiện phúc lợi người dân

 • 00050004195_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Đặng, Đức Minh (2014)

 • Chương 1: Mở đầu –Đặt vấn đề và nêu ra định hướng nghiên cứu. Chương 2: Tổng quan phát triển hướng mô hình (MDD). Chương 3: Chuyển đổi mô hình trong phát triển hướng mô hình MDD. Chƣơng 4: Công cụ chuyển đổi mô hình sang văn bản Acceleo . Chương 5: Cài đặt và thực nghiệm với AcceleoM2T

 • V_L2_00737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Toàn;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2006)

 • Trình bày một cách hệ thống về tính nhân văn trong văn hóa-một tính chất cơ bản của mọi nền văn hóa và xem xét những biểu hiện của tính nhân văn trong văn hóa Việt Nam của quá trình lịch sử phát triển dân tộc; Nghiên cứu những thách thức đối với tính nhân văn trong giai đoạn đổi mới, để đưa ra một số nguyên tắc chung có tính định hướng trong việc phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển đất nước...

 • TC_02772.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2013)

 • Recently, at the 22 nd ASEAN Labor Ministers Meeting (ALMM) held in Cambodia in May 2012 with the theme “Enhancing social protection and skill development”, Prime Minister Hun Sen continued emphasizing the role of the integrated labor market among ASEAN member countries for building the ASEAN Community (AC) as well as the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. The accomplishment of AEC would be considered as an important content to promote building an ASEAN labor market freer, more efficient and improving the competitiveness of member countries, especially for the less developed countries such as CLMV. However, an Integrated ASEAN Labor Market (IALM) would also pose s...

 • LUẬN VĂN - NGUYỄN KIỀU TRANG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kiều Trang;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2018)

 • Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những khái niệm về kiểm tra đánh giá trong dạy học. Các chức năng của kiểm tra đánh giá đối với quá trình dạy học, các phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá được sử dụng ở Tiểu học. Luận văn cũng đã nêu lên những điểm mới của cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 30 so với cách đánh giá cũ. Đánh giá học sinh theo Thông tư 22 mang tính nhân văn, giảm áp lực về điểm số và đảm bảo tính tính toàn diện. Luận văn cũng chỉ ra các chức năng quản lí hoạt động đánh giá học sinh Tiểu học. Luận văn đã đi sâu vào khảo sát trung thực, phân tích, đánh giá đúng đủ, khoa học khách quan và nêu lên bức tranh toàn cảnh v...

 • 02050004387.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Huyền Châm, 1987;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2016)

 • Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế 60 31 02 06 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Đây là một đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và rất thiết thực. Luận văn sẽ góp phần quan trọng trong việc làm rõ hơn nhiều vấn đề quốc tế, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi sự hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới là một phần không thể thiếu trong quan hệ quốc tế. Đồng thời làm rõ hơn những chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với cộng đồng cư dân nước ngoài đang sinh sống ở Hàn Quốc trong đó có cộng đồng người Việt. Để từ đó đưa ra những đề xuất phù hợp với lợi ích của quốc gia của cả hai nước và cũng như l...

 • 02050005076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2017)

 • - Khẳng định đóng góp to lớn của Ngô Tất Tố cho Văn học Việt nam đầu thế kỷ XX với tư cách một nhà văn, nhà báo: Nghiên cứu Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố, chúng tôi góp phần làm sáng tỏ tư tưởng tiến bộ và quan niệm của ông về nghề báo và viết văn, qua đó khẳng định tài năng của ông trên lĩnh vực báo chí, đồng thời khẳng định lại vị trí của Văn tiểu phẩm trong toàn bộ sự nghiệp văn chương của ông. - Đánh giá Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố dưới góc nhìn loại hình: có thể khẳng định Văn tiểu phẩm là một loại hình văn chương sinh ra trong môi trường báo chí. Đây cũng là một trong những thể loại cho thấy sự kết hợp một cách sinh động những tính chất của văn học và báo chí trong quá trình ph...

Browsing by Author Nguyễn, Huy Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 26 of 26
 • 02050004924.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Cường (2017)

 • Đi sâu lý giải lý do, ý đồ của Trung Quốc trong đề xướng, thúc đẩy xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới Trung - Mỹ, ý đồ của Mỹ trong nhất trí với đề xuất này của phía Trung Quốc. Từ đó, xác định đúng vị trí, vai trò thực tế của Việt Nam trong tương tác Trung - Mỹ nói riêng và trong trật tự khu vực và quốc tế nói chung; đưa ra những kiến nghị chính sách đối với Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ

 • Tác động của viện trợ Nhật Bản cho phát triển cơ sở hạ tầng .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2012)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của hai dự án phát triển cơ sở hạ tầng cấp cộng đồng do Nhật Bản viện trợ tại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khuôn khổ viện trợ phát triển cho Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (VLC). Bài viết sử dụng phương pháp sự khác biệt trong sự khác biệt (DD) dựa trên nguồn số liệu điều tra 35 hộ gia đình và 15 bản thuộc 5 xã. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, việc cải thiện cơ sở hạ tầng trường học và giao thông đã làm tăng phúc lợi cho các hộ gia đình sống tại các làng bản, từ đó có ý nghĩa trong việc hỗ trợ Chính phủ xem xét việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng như trường học và đường sá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện phúc lợi ng...

 • TC_02725.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2012)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của hai dựán phát triển cơsởhạtầng cấp cộng đồng do Nhật Bản viện trợtại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khuôn khổviện trợphát triển cho Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (VLC). Bài viết sửdụng phương pháp sự khác biệt trong sựkhác biệt (DD) dựa trên nguồn sốliệu điều tra 35 hộgia đình và 15 bản thuộc 5 xã. Kết quảnghiên cứu chỉra rằng, việc cải thiện cơsởhạtầng trường học và giao thông đã làm tăng phúc lợi cho các hộgia đình sống tại các làng bản, từ đó có ý nghĩa trong việc hỗtrợChính phủxem xét việc đầu tưvào cơsởhạtầng nhưtrường học và đường sá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tếvà cải thiện phúc lợi người dân

 • 00050004195_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Đặng, Đức Minh (2014)

 • Chương 1: Mở đầu –Đặt vấn đề và nêu ra định hướng nghiên cứu. Chương 2: Tổng quan phát triển hướng mô hình (MDD). Chương 3: Chuyển đổi mô hình trong phát triển hướng mô hình MDD. Chƣơng 4: Công cụ chuyển đổi mô hình sang văn bản Acceleo . Chương 5: Cài đặt và thực nghiệm với AcceleoM2T

 • V_L2_00737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Toàn;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2006)

 • Trình bày một cách hệ thống về tính nhân văn trong văn hóa-một tính chất cơ bản của mọi nền văn hóa và xem xét những biểu hiện của tính nhân văn trong văn hóa Việt Nam của quá trình lịch sử phát triển dân tộc; Nghiên cứu những thách thức đối với tính nhân văn trong giai đoạn đổi mới, để đưa ra một số nguyên tắc chung có tính định hướng trong việc phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển đất nước...

 • TC_02772.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2013)

 • Recently, at the 22 nd ASEAN Labor Ministers Meeting (ALMM) held in Cambodia in May 2012 with the theme “Enhancing social protection and skill development”, Prime Minister Hun Sen continued emphasizing the role of the integrated labor market among ASEAN member countries for building the ASEAN Community (AC) as well as the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. The accomplishment of AEC would be considered as an important content to promote building an ASEAN labor market freer, more efficient and improving the competitiveness of member countries, especially for the less developed countries such as CLMV. However, an Integrated ASEAN Labor Market (IALM) would also pose s...

 • LUẬN VĂN - NGUYỄN KIỀU TRANG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kiều Trang;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2018)

 • Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những khái niệm về kiểm tra đánh giá trong dạy học. Các chức năng của kiểm tra đánh giá đối với quá trình dạy học, các phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá được sử dụng ở Tiểu học. Luận văn cũng đã nêu lên những điểm mới của cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 30 so với cách đánh giá cũ. Đánh giá học sinh theo Thông tư 22 mang tính nhân văn, giảm áp lực về điểm số và đảm bảo tính tính toàn diện. Luận văn cũng chỉ ra các chức năng quản lí hoạt động đánh giá học sinh Tiểu học. Luận văn đã đi sâu vào khảo sát trung thực, phân tích, đánh giá đúng đủ, khoa học khách quan và nêu lên bức tranh toàn cảnh v...

 • 02050004387.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Huyền Châm, 1987;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2016)

 • Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế 60 31 02 06 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Đây là một đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và rất thiết thực. Luận văn sẽ góp phần quan trọng trong việc làm rõ hơn nhiều vấn đề quốc tế, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi sự hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới là một phần không thể thiếu trong quan hệ quốc tế. Đồng thời làm rõ hơn những chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với cộng đồng cư dân nước ngoài đang sinh sống ở Hàn Quốc trong đó có cộng đồng người Việt. Để từ đó đưa ra những đề xuất phù hợp với lợi ích của quốc gia của cả hai nước và cũng như l...

 • 02050005076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2017)

 • - Khẳng định đóng góp to lớn của Ngô Tất Tố cho Văn học Việt nam đầu thế kỷ XX với tư cách một nhà văn, nhà báo: Nghiên cứu Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố, chúng tôi góp phần làm sáng tỏ tư tưởng tiến bộ và quan niệm của ông về nghề báo và viết văn, qua đó khẳng định tài năng của ông trên lĩnh vực báo chí, đồng thời khẳng định lại vị trí của Văn tiểu phẩm trong toàn bộ sự nghiệp văn chương của ông. - Đánh giá Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố dưới góc nhìn loại hình: có thể khẳng định Văn tiểu phẩm là một loại hình văn chương sinh ra trong môi trường báo chí. Đây cũng là một trong những thể loại cho thấy sự kết hợp một cách sinh động những tính chất của văn học và báo chí trong quá trình ph...