Browsing by Author Nguyễn, Linh Khiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 19 of 19
 • 02050003321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hà;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Xây dựng nông thôn mới là mục tiêu quốc gia, là vấn đề lớn nhằm tạo ra sự chuyển biến về mọi mặt trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời cũng là để rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Trong quá trình đó, thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển nông thôn, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương tiến hành xây dựng thí điểm một số mô hình nông thôn mới ở xã, thôn, ấp, bản. Nhưng do nhận thức chưa thống nhất, chỉ đạo, đầu tư còn phân tán nên kết quả đạt được còn hạn chế. Đối chiếu với yêu cầu, mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa th...

 • 02050005806.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Trần, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2019)

 • Trên cơ sở khái quátnhững vấn đề lý luận và áp dụng khung lý thuyết chủ nghĩa nữ quyền, luận ánlàm rõnội dung và giá trị củatư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ. Tổng quan, khái quát kết quả tình hình nghiên cứu về quyền phụ nữvà tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữtrong các nghiên cứu trước. Xây dựng khung lý thuyết chủ nghĩa nữ quyền vàphương pháp tiếp cận từ chủ nghĩa nữ quyền. Làm rõ nội hàm khái niệm và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ khi tiếp cận từ chủ nghĩa nữ quyền. Luận giải một số giá trị và định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

 • 02050003286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về gia đình, đời sống xã hội nông thôn và vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội ở nông thôn. Tìm hiểu thực trạng vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội ở nông thôn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Nêu một số quan điểm và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội nông thôn Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050002510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Làm rõ một số vấn đề lí luận chung về gia đình, gia đình hạt nhân, phụ nữ, giới và bình đẳng giới. Khảo sát và đánh giá thực trạng quan hệ giới trong gia đình hạt nhân ở thành phố Thái Bình hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình hạt nhân ở thành phố Thái Bình trong thời gian tới

 • 02050005484.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2018)

 • Luận văn hệ thống hoá lý luận về vấn đề quản lý đô thị Hà Nội trên báo điện tử hiện nay. Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm và thực trạng công tác thông tin tuyên truyền của báo điện tử về vấn đề quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông về các chính sách liên quan tới công tác quản lý đô thị Hà Nội trên hệ thống báo điện tử trong những năm về sau.

 • 02050003175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Tân;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Luận văn hướng tới góp phần làm r h n tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động phụ nữ. Đánh giá đúng thực tr ng của công tác vận động phụ nữ trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 đến nay để từ đó rút ra những vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác vận động phụ nữ và đề xuất một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động phụ nữ nh m góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • 02050002257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cường;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2013)

 • Luận văn đã khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, về cơ cấu giới tính, độ tuổi, về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn, khả năng sáng tạo, thực hành dân chủ và vận động quần chúng. Đồng thời luận văn đã chỉ ra những mặt đã làm được và những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở địa phương. Phân tích sát đúng những nguyên nhân chủ yếu, từ đó chỉ ra những bất cập trong đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện Thạch Hà...

 • V_L2_01757.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Đức Hảo;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2009)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tổ chức Đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở và nêu những định hướng đổi mới hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở trong tình hình hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở như: Số lượng, chất lượng, công tác tuyển chọn cán bộ đoàn cấp cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ; công tác quy hoạch, luận chuyển, trưởng thành của đội ngũ cán bộ đoàn. Qua đó chỉ ra những mặt mạnh, yếu, nguyên nhân của thực trạng và rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở thời gian qua. Dự báo tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cấp cơ sở và nêu rõ một số mục tiêu, phương hướng...

Browsing by Author Nguyễn, Linh Khiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 19 of 19
 • 02050003321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hà;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Xây dựng nông thôn mới là mục tiêu quốc gia, là vấn đề lớn nhằm tạo ra sự chuyển biến về mọi mặt trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời cũng là để rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Trong quá trình đó, thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển nông thôn, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương tiến hành xây dựng thí điểm một số mô hình nông thôn mới ở xã, thôn, ấp, bản. Nhưng do nhận thức chưa thống nhất, chỉ đạo, đầu tư còn phân tán nên kết quả đạt được còn hạn chế. Đối chiếu với yêu cầu, mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa th...

 • 02050005806.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Trần, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2019)

 • Trên cơ sở khái quátnhững vấn đề lý luận và áp dụng khung lý thuyết chủ nghĩa nữ quyền, luận ánlàm rõnội dung và giá trị củatư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ. Tổng quan, khái quát kết quả tình hình nghiên cứu về quyền phụ nữvà tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữtrong các nghiên cứu trước. Xây dựng khung lý thuyết chủ nghĩa nữ quyền vàphương pháp tiếp cận từ chủ nghĩa nữ quyền. Làm rõ nội hàm khái niệm và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ khi tiếp cận từ chủ nghĩa nữ quyền. Luận giải một số giá trị và định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

 • 02050003286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về gia đình, đời sống xã hội nông thôn và vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội ở nông thôn. Tìm hiểu thực trạng vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội ở nông thôn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Nêu một số quan điểm và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội nông thôn Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050002510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Làm rõ một số vấn đề lí luận chung về gia đình, gia đình hạt nhân, phụ nữ, giới và bình đẳng giới. Khảo sát và đánh giá thực trạng quan hệ giới trong gia đình hạt nhân ở thành phố Thái Bình hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình hạt nhân ở thành phố Thái Bình trong thời gian tới

 • 02050005484.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2018)

 • Luận văn hệ thống hoá lý luận về vấn đề quản lý đô thị Hà Nội trên báo điện tử hiện nay. Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm và thực trạng công tác thông tin tuyên truyền của báo điện tử về vấn đề quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông về các chính sách liên quan tới công tác quản lý đô thị Hà Nội trên hệ thống báo điện tử trong những năm về sau.

 • 02050003175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Tân;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Luận văn hướng tới góp phần làm r h n tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động phụ nữ. Đánh giá đúng thực tr ng của công tác vận động phụ nữ trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 đến nay để từ đó rút ra những vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác vận động phụ nữ và đề xuất một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động phụ nữ nh m góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • 02050002257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cường;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2013)

 • Luận văn đã khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, về cơ cấu giới tính, độ tuổi, về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn, khả năng sáng tạo, thực hành dân chủ và vận động quần chúng. Đồng thời luận văn đã chỉ ra những mặt đã làm được và những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở địa phương. Phân tích sát đúng những nguyên nhân chủ yếu, từ đó chỉ ra những bất cập trong đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện Thạch Hà...

 • V_L2_01757.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Đức Hảo;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2009)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tổ chức Đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở và nêu những định hướng đổi mới hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở trong tình hình hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở như: Số lượng, chất lượng, công tác tuyển chọn cán bộ đoàn cấp cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ; công tác quy hoạch, luận chuyển, trưởng thành của đội ngũ cán bộ đoàn. Qua đó chỉ ra những mặt mạnh, yếu, nguyên nhân của thực trạng và rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở thời gian qua. Dự báo tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cấp cơ sở và nêu rõ một số mục tiêu, phương hướng...