Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Khương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050004212.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khương (201)

 • Luận văn đề xuất một phương pháp cải tiến cho việc gán nhãn từ loại dựa trên việc phân tích các đặc trưng quan hệ của một số phương pháp học máy và đánh giá tính hiệu quả của các phương pháp này đối với bài toán gán nhãn từ loại. Trong phương pháp đề xuất thay vì việc sử dụng các phương pháp học máy đơn lẻ, chúng tôi sử dụng kết hợp các thuật toán học máy có xu hướng kế thừa nhau để hạn chế các lỗi gán nhãn ngoại lệ. Trước hết chúng tôi sử dụng một trong số những phương pháp học máy tốt nhất cho bài toán gán nhãn từ loại, phương pháp học máy thống kê cực đại hóa Entropy để xây dựng mô hình cơ sở, sau đó sử dụng mô hình học luật chuyển đổi để sửa sai lỗi từ loại. - Dựa ...

 • 00050004212_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khương;  Advisor: Lê, Anh Cường (2014)

 • Luận văn “Nghiên cứu hệ tin thống thông cấp giấy phép lái xe trực tuyến” tập trung nghiên cứu “Cấp giấy phép lái xe” trực tuyến và thuật toán giấu tin trong ảnh chân dung. Nội dung luận văn: Phân tích quy trình nghiệp vụ cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe hiện tại để cải tiến quy trình cho phù hợp với việc cấp giấy phép lái xe trực tuyến, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho ngƣời dân và các cán bộ liên quan trong việc cấp, đổi giấy phép lái xe. Nghiên cứu, áp dụng công nghệ, đƣa ra giải pháp và xây dựng hệ thống thông tin “Cấp giấy phép lái xe” giúp cho các đơn vị ngành giao thông cấp giấy phép lái xe trực tuyến, theo kịp những hoạch định về ứng dụng công nghệ thông...

 • 00050004212_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khương;  Advisor: Lê, Anh Cường (2014)

 • Chương 1:Khái quát về bài toán gán nhãn từ loại . Chương 1 đưa ra khái niệm, vị trí và ứng dụng của bài toán gán nhãn từ loại trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chương 2:Kiến thức cơ sở. Trình bày một số khái niệm cơ sở trong bài toán gán nhãn từ loại, đặc trưng kho ngữ liệu. Chương 3:Giới thiệu mô hình kết hợp mà nhóm tác giả đề xuất cho bài toán gán nhãn từ loại. Chương 4:Thực nghiệm mô hình kết hợp cho bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt, tiếng Anh và đánh giá kết quả

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Khương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050004212.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khương (201)

 • Luận văn đề xuất một phương pháp cải tiến cho việc gán nhãn từ loại dựa trên việc phân tích các đặc trưng quan hệ của một số phương pháp học máy và đánh giá tính hiệu quả của các phương pháp này đối với bài toán gán nhãn từ loại. Trong phương pháp đề xuất thay vì việc sử dụng các phương pháp học máy đơn lẻ, chúng tôi sử dụng kết hợp các thuật toán học máy có xu hướng kế thừa nhau để hạn chế các lỗi gán nhãn ngoại lệ. Trước hết chúng tôi sử dụng một trong số những phương pháp học máy tốt nhất cho bài toán gán nhãn từ loại, phương pháp học máy thống kê cực đại hóa Entropy để xây dựng mô hình cơ sở, sau đó sử dụng mô hình học luật chuyển đổi để sửa sai lỗi từ loại. - Dựa ...

 • 00050004212_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khương;  Advisor: Lê, Anh Cường (2014)

 • Luận văn “Nghiên cứu hệ tin thống thông cấp giấy phép lái xe trực tuyến” tập trung nghiên cứu “Cấp giấy phép lái xe” trực tuyến và thuật toán giấu tin trong ảnh chân dung. Nội dung luận văn: Phân tích quy trình nghiệp vụ cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe hiện tại để cải tiến quy trình cho phù hợp với việc cấp giấy phép lái xe trực tuyến, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho ngƣời dân và các cán bộ liên quan trong việc cấp, đổi giấy phép lái xe. Nghiên cứu, áp dụng công nghệ, đƣa ra giải pháp và xây dựng hệ thống thông tin “Cấp giấy phép lái xe” giúp cho các đơn vị ngành giao thông cấp giấy phép lái xe trực tuyến, theo kịp những hoạch định về ứng dụng công nghệ thông...

 • 00050004212_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khương;  Advisor: Lê, Anh Cường (2014)

 • Chương 1:Khái quát về bài toán gán nhãn từ loại . Chương 1 đưa ra khái niệm, vị trí và ứng dụng của bài toán gán nhãn từ loại trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chương 2:Kiến thức cơ sở. Trình bày một số khái niệm cơ sở trong bài toán gán nhãn từ loại, đặc trưng kho ngữ liệu. Chương 3:Giới thiệu mô hình kết hợp mà nhóm tác giả đề xuất cho bài toán gán nhãn từ loại. Chương 4:Thực nghiệm mô hình kết hợp cho bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt, tiếng Anh và đánh giá kết quả