Browsing by Author Nguyễn, Thị Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 47 to 48 of 48
  • V_L2_01871.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Bình;  Advisor: Trương, Thị Tiến (2009)

  • ập hợp các tư liệu có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Từ Liêm về phát triển kinh tế nông nghiệp trước và trong thời kỳ đổi mới. Trình bày có hệ thống các chủ trương, biện pháp, quá trình lãnh đạo thực hiện của Đảng bộ huyện và những kết quả đạt được theo từng gia đoạn lịch sử. Phân tích vai trò của Đảng bộ huyện Từ Liêm trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp. Đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm nhằm tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Browsing by Author Nguyễn, Thị Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 47 to 48 of 48
  • V_L2_01871.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Bình;  Advisor: Trương, Thị Tiến (2009)

  • ập hợp các tư liệu có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Từ Liêm về phát triển kinh tế nông nghiệp trước và trong thời kỳ đổi mới. Trình bày có hệ thống các chủ trương, biện pháp, quá trình lãnh đạo thực hiện của Đảng bộ huyện và những kết quả đạt được theo từng gia đoạn lịch sử. Phân tích vai trò của Đảng bộ huyện Từ Liêm trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp. Đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm nhằm tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa