Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 46
 • DT_00167.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Đình Châu; Cù, Xuân Đông; Chu, Đức; Nguyễn, Thị Hồng Minh; Phạm, Thị Tố Nga (2003)

 • Phần thứ nhất: Giới thiệu tổng quát về các lược đổ xấp xỉ phương trình toán tủ' trong không gian Banach và ứng dụng của nó trong phương trình vi phân. Phần thứ hai: Nghiên cứu tính ổn định của phương trình sai phá và tính tương đương tiệm cận của phương trình vi phán. Nhữnsvấn đề được nghiên cứu ở đâv chủ yếu mang tính chất định tính song cũng có ý nghĩa trong lĩnh vực ứng dụng. Mội số kết quá trong phán này sẽ được ứng dụng trong việc khao sát một số mô hình thực tij irona phán nếp the. Phần thứ ba: Khảo sát một sỏ mổ hình thưc tế như: bài toán khai thác tiếm năng của mạng thần kinh và mạng điện tử. bài toán về hoạt động của hthòns các cơ quan cảm giác/inô hình ngoai thươns giữa các ...

 • 02050001089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Thọ Khang (2012)

 • Nghiên cứu và trình bày quan điểm về những vấn đề xã hội, đồng thời chỉ ra mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề xã hội trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Tìm hiểu thực trạng những vấn đề xã hội nảy sinh khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của nông dân Hưng Yên. Phân tích những nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trong việc giải quyết vấn đề xã hội nảy sinh sau khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của người dân Hưng Yên.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thế;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2022)

 • Luận văn tiến hành dự đoán quá trình tiến hóa của vi-rút HIV qua 14 đột biến kháng thuốc với dữ liệu gồm 396 bệnh nhân được thu thập trên cơ sở dữ liệu kháng thuốc HIV của trường Đại học Standford2 . Với dữ liệu từ năm 2005 đến nay, nhiều đột biến kháng thuốc mới xuất hiện cũng như nhiều loại thuốc mới ra đời. Để thực hiện mô hình, phạm vi nội dung của luận văn đã tiến hành kiểm định lại ba giả thiết của Niko Beerenwinkel và nhận thấy chúng vẫn đúng với bộ dữ liệu lớn hơn và mới hơn. Mặc dù, quá trình tiến hóa của vi-rút HIV vẫn được phân tích dựa trên việc sử dụng thuốc efavirenz của nhóm NNRTIs, tuy nhiên với bộ dữ liệu mới này, cây phát sinh chủng loại được xây dựng lại với các nhá...

 • KY_00681.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2003)

 • Sự phát triển mạnh mẽ của máy tính hỗ trợ một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ và rất có triển vọng trong việc nghiên cứu khoa học tự nhiên đó là mô phỏng máy tính (Computer Simulation - CS). CS có vai trò cầu nối giữa hai lĩnh vực nghiên cứu truyền thống trước đây là lý thuyết và thực nghiệm. Mô phỏng động lực phân tử (Molecular Dynamics Simulation - MDS) là một kỹ thuật Cs nhằm nghiên cứu sự biến đổi theo thời gian của một hệ tương tác n vật với công việc chủ yếu là tích phân phương trình chuyển động của hệ. Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu một số nét cơ bản của kĩ thuật MDS, một số kết quả mô phỏng sử dụng MDS mà chúng tôi đã thực hiện trong việc nghiên cứu chuyển động của các ion t...

 • V_L0_01374_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Xuân Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2007)

 • Tổng quan về video và camera giám sát, sự khác nhau về video tương tự và video số. Nêu một số kỹ thuật tăng cường tính năng cho camera giám sát và phân tích chi tiết các kỹ thuật liên quan đến xử lý ảnh động video như phát hiện đối tượng chuyển động, theo (...)

 • 01050002842.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bế, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2015)

 • Chương này nhằm tổng hợp lại một số kiến thức chung về bài toán, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, chương trình và kiến thức về phân tích thuật toán. Gồm các định nghĩa, khái niệm và các ví dụ để minh họa.Trong chương này còn tổng hợp lại một số phương pháp thiết kế thuật toán thường sử dụng trong thực tế. Như kỹ thuật đệ quy, phương pháp chia để trị, phương pháp quay lui, phương pháp nhánh cận, phương pháp quy hoạch động và phương pháp tham lam. Một số phương pháp chứng minh tính đúng của thuật toán: Nội dung chương này gồm các chiến lược chứng minh tính đúng của thuật toán; các phương pháp cụ thể để chứng minh tính đúng của thuật toán như phương pháp quy nạp và phương pháp bất biến vò...

 • 01050001666.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Tuyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020-04-10)

 • Trình bày tổng quan về tính toán tuần tự, tính toán song song, các kiến trúc máy tính song song, các mạng kết nối song song. Tìm hiểu về bài toán sắp xếp, các cấu trúc dữ liệu cho bài toán sắp xếp, phương pháp phân loại bài toán sắp xếp và tổng hợp các bài toán sắp xếp dựa trên phân loại độ phức tạp của thuật toán. Nghiên cứu các chiến lược song song cho bài toán sắp xếp. Trình bày chi tiết về thuật toán sắp xếp song song dựa trên các thuật toán tuần tự: Thuật toán OddEvenSort, ShellSort, ParallelQuickSort, HyperQuickSort. Nghiên cứu chi tiết về thuật toán sắp xếp song song PSRS. Mỗi thuật toán đều được tìm hiểu cụ thể về tư tưởng thuật toán, độ phức tạp thuật toán và các ví dụ cụ thể...

 • 00050009789.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Cảnh Hiệp (2018)

 • Một là, luận văn đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận về KHCNCC, dịch vụ KHCNCC của các NHTM và đưa ra một số luận điểm mới về định nghĩa KHCNCC, dịch vụ KHCNCC và các bước/các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ KHCNCC về lượng và chất. Hai là, luận văn đã phân tích hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ KHCNCC tại MB về cả lượng và chất trên cơ sở hệ thống dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Đồng thời, để đánh giá năng lực cạnh tranh của MBPrivate so với các NHTM khác, luận văn đã tiến hành khảo sát đánh giá cảm nhận, suy nghĩ và nhu cầu của KHCNCC tại MB. Ba là, luận văn đã chỉ ra các điểm mạnh, điểm hạn chế của MBPrivate, và tìm ra nguyên nhân của các hạn ...

 • V_L0_00418_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Phan, Hữu Huân, người hướng dẫn (2004)

 • 85 tr. + CD-ROM; Nghiên cứu tổng quan về tín hiệu Audio số, lý thuyết cơ bản về nén âm thanh, Bank lọc số nhiều nhịp QMF và kỹ thuật mã hoá băng con. Giới thiệu một số tiêu chuẩn nén MPEG cho âm thanh số và ứng dụng trong phát thanh số; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • 00050000849_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Trần, Đức Hiệp , người hướng dẫn (2011)

 • 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Làm rõ bản chất của kinh tế tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ công; phân tích làm rõ khái niệm dịch vụ y tế tư nhân. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay, trên cơ sở đó chỉ ra những (...); Electronic Resources

 • 01050004467.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Huy Thông;  Advisor: Lê, Hoàng Sơn; Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020)

 • Nghiên cứu phát triển thuật toán phân cụm mờ mới trên tập mờ viễn cảnh (FC-PFS). Khảo sát tính chất hội tụ của thuật toán FC-PFS về mặt lý thuyết và kiểm chứng về mặt thực nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn UCI. Đề xuất mở rộng của FC-PFS cho việc phân cụm mờ tự động xác định số cụm. Đề xuất mở rộng của FC-PFS trong xử lý các dữ liệu phức tạp. Xây dựng luật mờ viễn cảnh từ FC-PFS. Ứng dụng luật mờ viễn cảnh trong bài toán dự báo thời tiết ngắn hạn dựa trên ảnh mây vệ tinh.

 • 05050003761.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020)

 • Luận văn đã trình bày được một số quan điểm của các nhà khoa học về khái niệm phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Đồng thời, tác giả cũng tiến hành phân tích nội dung của chương Góc với đường tròn trong sách giáo khoa Hình học 9 để có thể nắm rõ được cấu trúc, đặc điểm cách phân bố các nội dung trong sách giáo khoa và mối quan hệ, ý nghĩa của từng nội dung trong chương. Tác giả đã đưa ra nguyên tắc, định hướng để đề xuất biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Các biện pháp được xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung, phương pháp và chương trình dạy học Toán lớp 9. Tác giả cũng chú trọng đến việc xây dựng các biện pháp bắt kịp xu hướng đổi mới hiện nay như sử dụ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Hồng Liên;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2023)

 • Trình bày đặc điểm của năng lực giải quyết vấn đề, cơ sở lí luận và thực tiễn áp dụng của các tình huống dạy học điển hình trong chương trình toán trung học phổ thông (THPT). Tìm hiểu chương trình sách giáo khoa giải tích lớp 12 chương trình cơ bản và nâng cao chủ đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Nghiên cứu các tài liệu về chuyên đề “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất”. Xác định mục tiêu học tập (bao gồm mục tiêu quá trình học và mục tiêu kết quả học), soạn thảo tiến trình dạy học chuyên đề này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong các bài toán cho học ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Song Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực hợp tác và cụ thể là dạy học nhóm của học sinh. Đi sâu, khai thác triệt để nội dung chương Tam giác đồng dạng Toán 8 phục vụ cho việc rèn luyện và phát triển khả năng học nhóm cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm hình thành và phát triển năng lực hợp tác cho học sinh khi dạy chương Tam giác đồng dạng Toán 8 theo hình thức dạy học nhóm. Thực nghiệm sư phạm nhằm bước đầu kiểm tra tính hiệu quả của các biện pháp được đề xuất.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 46
 • DT_00167.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Đình Châu; Cù, Xuân Đông; Chu, Đức; Nguyễn, Thị Hồng Minh; Phạm, Thị Tố Nga (2003)

 • Phần thứ nhất: Giới thiệu tổng quát về các lược đổ xấp xỉ phương trình toán tủ' trong không gian Banach và ứng dụng của nó trong phương trình vi phân. Phần thứ hai: Nghiên cứu tính ổn định của phương trình sai phá và tính tương đương tiệm cận của phương trình vi phán. Nhữnsvấn đề được nghiên cứu ở đâv chủ yếu mang tính chất định tính song cũng có ý nghĩa trong lĩnh vực ứng dụng. Mội số kết quá trong phán này sẽ được ứng dụng trong việc khao sát một số mô hình thực tij irona phán nếp the. Phần thứ ba: Khảo sát một sỏ mổ hình thưc tế như: bài toán khai thác tiếm năng của mạng thần kinh và mạng điện tử. bài toán về hoạt động của hthòns các cơ quan cảm giác/inô hình ngoai thươns giữa các ...

 • 02050001089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Thọ Khang (2012)

 • Nghiên cứu và trình bày quan điểm về những vấn đề xã hội, đồng thời chỉ ra mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và giải quyết những vấn đề xã hội trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Tìm hiểu thực trạng những vấn đề xã hội nảy sinh khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của nông dân Hưng Yên. Phân tích những nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trong việc giải quyết vấn đề xã hội nảy sinh sau khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của người dân Hưng Yên.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thế;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2022)

 • Luận văn tiến hành dự đoán quá trình tiến hóa của vi-rút HIV qua 14 đột biến kháng thuốc với dữ liệu gồm 396 bệnh nhân được thu thập trên cơ sở dữ liệu kháng thuốc HIV của trường Đại học Standford2 . Với dữ liệu từ năm 2005 đến nay, nhiều đột biến kháng thuốc mới xuất hiện cũng như nhiều loại thuốc mới ra đời. Để thực hiện mô hình, phạm vi nội dung của luận văn đã tiến hành kiểm định lại ba giả thiết của Niko Beerenwinkel và nhận thấy chúng vẫn đúng với bộ dữ liệu lớn hơn và mới hơn. Mặc dù, quá trình tiến hóa của vi-rút HIV vẫn được phân tích dựa trên việc sử dụng thuốc efavirenz của nhóm NNRTIs, tuy nhiên với bộ dữ liệu mới này, cây phát sinh chủng loại được xây dựng lại với các nhá...

 • KY_00681.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2003)

 • Sự phát triển mạnh mẽ của máy tính hỗ trợ một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ và rất có triển vọng trong việc nghiên cứu khoa học tự nhiên đó là mô phỏng máy tính (Computer Simulation - CS). CS có vai trò cầu nối giữa hai lĩnh vực nghiên cứu truyền thống trước đây là lý thuyết và thực nghiệm. Mô phỏng động lực phân tử (Molecular Dynamics Simulation - MDS) là một kỹ thuật Cs nhằm nghiên cứu sự biến đổi theo thời gian của một hệ tương tác n vật với công việc chủ yếu là tích phân phương trình chuyển động của hệ. Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu một số nét cơ bản của kĩ thuật MDS, một số kết quả mô phỏng sử dụng MDS mà chúng tôi đã thực hiện trong việc nghiên cứu chuyển động của các ion t...

 • V_L0_01374_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Xuân Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2007)

 • Tổng quan về video và camera giám sát, sự khác nhau về video tương tự và video số. Nêu một số kỹ thuật tăng cường tính năng cho camera giám sát và phân tích chi tiết các kỹ thuật liên quan đến xử lý ảnh động video như phát hiện đối tượng chuyển động, theo (...)

 • 01050002842.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bế, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2015)

 • Chương này nhằm tổng hợp lại một số kiến thức chung về bài toán, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, chương trình và kiến thức về phân tích thuật toán. Gồm các định nghĩa, khái niệm và các ví dụ để minh họa.Trong chương này còn tổng hợp lại một số phương pháp thiết kế thuật toán thường sử dụng trong thực tế. Như kỹ thuật đệ quy, phương pháp chia để trị, phương pháp quay lui, phương pháp nhánh cận, phương pháp quy hoạch động và phương pháp tham lam. Một số phương pháp chứng minh tính đúng của thuật toán: Nội dung chương này gồm các chiến lược chứng minh tính đúng của thuật toán; các phương pháp cụ thể để chứng minh tính đúng của thuật toán như phương pháp quy nạp và phương pháp bất biến vò...

 • 01050001666.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Tuyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020-04-10)

 • Trình bày tổng quan về tính toán tuần tự, tính toán song song, các kiến trúc máy tính song song, các mạng kết nối song song. Tìm hiểu về bài toán sắp xếp, các cấu trúc dữ liệu cho bài toán sắp xếp, phương pháp phân loại bài toán sắp xếp và tổng hợp các bài toán sắp xếp dựa trên phân loại độ phức tạp của thuật toán. Nghiên cứu các chiến lược song song cho bài toán sắp xếp. Trình bày chi tiết về thuật toán sắp xếp song song dựa trên các thuật toán tuần tự: Thuật toán OddEvenSort, ShellSort, ParallelQuickSort, HyperQuickSort. Nghiên cứu chi tiết về thuật toán sắp xếp song song PSRS. Mỗi thuật toán đều được tìm hiểu cụ thể về tư tưởng thuật toán, độ phức tạp thuật toán và các ví dụ cụ thể...

 • 00050009789.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Nguyễn, Cảnh Hiệp (2018)

 • Một là, luận văn đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận về KHCNCC, dịch vụ KHCNCC của các NHTM và đưa ra một số luận điểm mới về định nghĩa KHCNCC, dịch vụ KHCNCC và các bước/các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ KHCNCC về lượng và chất. Hai là, luận văn đã phân tích hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ KHCNCC tại MB về cả lượng và chất trên cơ sở hệ thống dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Đồng thời, để đánh giá năng lực cạnh tranh của MBPrivate so với các NHTM khác, luận văn đã tiến hành khảo sát đánh giá cảm nhận, suy nghĩ và nhu cầu của KHCNCC tại MB. Ba là, luận văn đã chỉ ra các điểm mạnh, điểm hạn chế của MBPrivate, và tìm ra nguyên nhân của các hạn ...

 • V_L0_00418_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Phan, Hữu Huân, người hướng dẫn (2004)

 • 85 tr. + CD-ROM; Nghiên cứu tổng quan về tín hiệu Audio số, lý thuyết cơ bản về nén âm thanh, Bank lọc số nhiều nhịp QMF và kỹ thuật mã hoá băng con. Giới thiệu một số tiêu chuẩn nén MPEG cho âm thanh số và ứng dụng trong phát thanh số; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • 00050000849_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Trần, Đức Hiệp , người hướng dẫn (2011)

 • 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Làm rõ bản chất của kinh tế tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ công; phân tích làm rõ khái niệm dịch vụ y tế tư nhân. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay, trên cơ sở đó chỉ ra những (...); Electronic Resources

 • 01050004467.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Huy Thông;  Advisor: Lê, Hoàng Sơn; Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020)

 • Nghiên cứu phát triển thuật toán phân cụm mờ mới trên tập mờ viễn cảnh (FC-PFS). Khảo sát tính chất hội tụ của thuật toán FC-PFS về mặt lý thuyết và kiểm chứng về mặt thực nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn UCI. Đề xuất mở rộng của FC-PFS cho việc phân cụm mờ tự động xác định số cụm. Đề xuất mở rộng của FC-PFS trong xử lý các dữ liệu phức tạp. Xây dựng luật mờ viễn cảnh từ FC-PFS. Ứng dụng luật mờ viễn cảnh trong bài toán dự báo thời tiết ngắn hạn dựa trên ảnh mây vệ tinh.

 • 05050003761.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020)

 • Luận văn đã trình bày được một số quan điểm của các nhà khoa học về khái niệm phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Đồng thời, tác giả cũng tiến hành phân tích nội dung của chương Góc với đường tròn trong sách giáo khoa Hình học 9 để có thể nắm rõ được cấu trúc, đặc điểm cách phân bố các nội dung trong sách giáo khoa và mối quan hệ, ý nghĩa của từng nội dung trong chương. Tác giả đã đưa ra nguyên tắc, định hướng để đề xuất biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Các biện pháp được xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung, phương pháp và chương trình dạy học Toán lớp 9. Tác giả cũng chú trọng đến việc xây dựng các biện pháp bắt kịp xu hướng đổi mới hiện nay như sử dụ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Hồng Liên;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2023)

 • Trình bày đặc điểm của năng lực giải quyết vấn đề, cơ sở lí luận và thực tiễn áp dụng của các tình huống dạy học điển hình trong chương trình toán trung học phổ thông (THPT). Tìm hiểu chương trình sách giáo khoa giải tích lớp 12 chương trình cơ bản và nâng cao chủ đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Nghiên cứu các tài liệu về chuyên đề “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất”. Xác định mục tiêu học tập (bao gồm mục tiêu quá trình học và mục tiêu kết quả học), soạn thảo tiến trình dạy học chuyên đề này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong các bài toán cho học ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Song Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực hợp tác và cụ thể là dạy học nhóm của học sinh. Đi sâu, khai thác triệt để nội dung chương Tam giác đồng dạng Toán 8 phục vụ cho việc rèn luyện và phát triển khả năng học nhóm cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm hình thành và phát triển năng lực hợp tác cho học sinh khi dạy chương Tam giác đồng dạng Toán 8 theo hình thức dạy học nhóm. Thực nghiệm sư phạm nhằm bước đầu kiểm tra tính hiệu quả của các biện pháp được đề xuất.