Browsing by Author Nguyễn, Thị Nghĩa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Hữu Viện (2003)

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về tiền lương và pháp luật tiền lương. Xem xét thực tiễn pháp luật tiền lương và thực tiễn áp dụng pháp luật tiền lương đối với người lao động, tổ chức cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động ở nước ta hiện nay. Làm sáng tỏ, những bất cập và những nguyên nhân cơ bản của những bất cập trong pháp luật tiền lương đối với khu vực sản xuất kinh doanh. Đóng góp một số ý kiến nhằm đổi mới hoàn thiện hệ thống pháp luật tiền lương nói riêng, hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung

 • V_L0_00282_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Hữu Viện, Người hướng dẫn (2003)

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về tiền lương và pháp luật tiền lương. Xem xét thực tiễn pháp luật tiền lương và thực tiễn áp dụng pháp luật tiền lương đối với người lao động, tổ chức cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động ở nước ta hiện (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 108 tr.

 • 2034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa (2008)

 • Trình bày khái niệm làng nghề, vai trò của Làng nghề đối với đời sống kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây, phát triển làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm một số làng nghề. Phân tích thực trạng làng nghề Hà Tây trong những năm qua: đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển, những khó khăn, thuật lợi và nguyên nhân chủ yếu. Xuất phát từ những thời cơ và thách thức đối với làng nghề nói chung và Làng nghề Hà Tây nói riêng, đề xuất giải pháp: các giải pháp nội tại (về sản phẩm, lao động, tổ chức sản xuất, phát triển cụm làng nghề, kết hợp giữa sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tại chỗ). Các giải pháp hỗ trợ của cơ quan quản lý: chính sách hỗ trợ về v...

 • V_L0_02034_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa;  Advisor: Hoàng, Kim Giao, người hướng dẫn (2008)

 • 95 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Trình bày khái niệm làng nghề, vai trò của Làng nghề đối với đời sống kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây, phát triển làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm một số làng nghề. Phân tích thực trạng làng nghề Hà Tây trong những năm qua: đặc điểm đ (...); Electronic Resources

 • LV. NGUYỄN THỊ NGHĨA.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh trường tiểu học Vân Phú thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hình thành và phát triển những phẩm chất, tư tưởng, ý trí, tình cảm, giá trị kỹ năng sống và những năng lực chung cần có ở con người trong xã hội hiện đại. Thúc đẩy các hoạt động của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường tiểu học nói chung và giáo dục toàn diện đất nước và thế giới. Căn cứ Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh trường tiểu học Vân Phú thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tác giả đã xây dựng và đề xuất các biện pháp quản lý, các biện pháp được đánh g...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Nghĩa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Hữu Viện (2003)

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về tiền lương và pháp luật tiền lương. Xem xét thực tiễn pháp luật tiền lương và thực tiễn áp dụng pháp luật tiền lương đối với người lao động, tổ chức cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động ở nước ta hiện nay. Làm sáng tỏ, những bất cập và những nguyên nhân cơ bản của những bất cập trong pháp luật tiền lương đối với khu vực sản xuất kinh doanh. Đóng góp một số ý kiến nhằm đổi mới hoàn thiện hệ thống pháp luật tiền lương nói riêng, hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung

 • V_L0_00282_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Hữu Viện, Người hướng dẫn (2003)

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về tiền lương và pháp luật tiền lương. Xem xét thực tiễn pháp luật tiền lương và thực tiễn áp dụng pháp luật tiền lương đối với người lao động, tổ chức cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động ở nước ta hiện (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 108 tr.

 • 2034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa (2008)

 • Trình bày khái niệm làng nghề, vai trò của Làng nghề đối với đời sống kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây, phát triển làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm một số làng nghề. Phân tích thực trạng làng nghề Hà Tây trong những năm qua: đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển, những khó khăn, thuật lợi và nguyên nhân chủ yếu. Xuất phát từ những thời cơ và thách thức đối với làng nghề nói chung và Làng nghề Hà Tây nói riêng, đề xuất giải pháp: các giải pháp nội tại (về sản phẩm, lao động, tổ chức sản xuất, phát triển cụm làng nghề, kết hợp giữa sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tại chỗ). Các giải pháp hỗ trợ của cơ quan quản lý: chính sách hỗ trợ về v...

 • V_L0_02034_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa;  Advisor: Hoàng, Kim Giao, người hướng dẫn (2008)

 • 95 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Trình bày khái niệm làng nghề, vai trò của Làng nghề đối với đời sống kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây, phát triển làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm một số làng nghề. Phân tích thực trạng làng nghề Hà Tây trong những năm qua: đặc điểm đ (...); Electronic Resources

 • LV. NGUYỄN THỊ NGHĨA.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh trường tiểu học Vân Phú thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hình thành và phát triển những phẩm chất, tư tưởng, ý trí, tình cảm, giá trị kỹ năng sống và những năng lực chung cần có ở con người trong xã hội hiện đại. Thúc đẩy các hoạt động của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường tiểu học nói chung và giáo dục toàn diện đất nước và thế giới. Căn cứ Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh trường tiểu học Vân Phú thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tác giả đã xây dựng và đề xuất các biện pháp quản lý, các biện pháp được đánh g...