Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 26 to 45 of 53
 • 36. KLTN Nguyễn Thị Phương.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2018)

 • Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong những cơ sở đầu ngành về Sản phụ khoa và điều trị dọa đẻ non. Nghiên cứu tại Viện sẽ cho cái nhìn tổng quan về tình hình dọa đẻ non tại đây. Vì vậy đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2017" nhằm hướng đến hai mục tiêu: 1- Mô tả đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ dọa đẻ non. 2- Nhận xét quá trình điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong năm 2017

 • 00050000390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương (2010)

 • Tổng quan tài nguyên nước Việt Nam. Tiếp cận, nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn những nội dung cơ bản của pháp luật tài nguyên nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đang hoàn chỉnh và từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Nêu những kết quả đạt được, những nội dung còn hạn chế, bất cập của pháp luật tài nguyên nước. Kiến nghị phương hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật tài nguyên nước.

 • 00050000390_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Vũ, Quang (2010)

 • Tổng quan tài nguyên nước Việt Nam. Tiếp cận, nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn những nội dung cơ bản của pháp luật tài nguyên nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đang hoàn chỉnh và từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Nêu nh (...)

 • 00050002067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương (2012)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lịch sử phát triển của vấn đề phạm tội vì đ ộng cơ đê hèn trong luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 cho tới nay, phân tích các khái ni ệm, quan điểm của các nhà hình sự học, các đặc điểm cơ bản của phạm tội vì động cơ đê hèn, phân tích nội dung và đi ều kiện áp dụng tình tiết "phạm tội vì động cơ đê hèn" với tư cách là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong B ộ luật hình sự năm 1999 hiện hành để làm sáng tỏ bản chất pháp lý và những nội dung cơ bản của vấn đề phạm tội vì động cơ đê hèn theo luật hình sự Việt Nam. Phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận của việc quy định tình tiết phạm tội vì đ ộng cơ đê hèn là tình tiết định khung tăng nặng t...

 • 00050010198.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính trong doanh nghiệp, tổ chức. Phân tích thực trạng Quản lý tài chính tại Công ty TNHH phát triển Hương Việt để thấy được những điểm đạt được, những điểm hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác Quản lý tài chính tại Công ty TNHH phát triển Hương Việt.

 • 05050002638.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2016)

 • Hệ thống hoá và làm rõ hơn các cơ sở lí luận về tự học và phương pháp tự học có hướng dẫn theo mo-đun, tăng cường năng lực tự học cho học sinh trung học cơ sở; Đề xuất các nguyên tắc và quy trình thiết kế mo-đun tài liệu tự học; Đề xuất tiêu chí đánh giá, công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề; Thiết kế được bộ tài liệu tự học có hướng dẫn theo mo-đun cho học sinh ở các trường THCS gồm 2 mo-đun thuộc chương 5, 6 Hóa học 8. Đồng thời chúng tôi cũng xây dựng 2 tiểu mo-đun bài tập với các bài tập vận dụng; Đã tiến hành TNSP và điều tra về thực trạng về vấn đề tự học Hóa học của học sinh THCS: Khẳng định sự đúng đắn của giả thuyết khoa học, tính khả thi của đề tài ...

 • 05050003092.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Mai, Văn Hưng (2017)

 • Trên cơ sở lý luận về Giáo dục môi trường, có thể thấy rằng, Giáo dục môi trường có vai trò quan trọng trong dạy học Sinh học ở trường Trung học cơ sở, đặc biệt là trong dạy học Sinh học 9. Kết quả khảo sát của đề tài trong việc đánh giá quá trình dạy học tích hợp GDMT ở một số trường THCS trên địa bàn thành phố Thái Bình cho thấy, việc tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học phần Sinh vật và môi trường đã được đề cập và bước đầu được triển khai. Tuy nhiên, việc giáo dục môi trường ở một số trường THCS chưa được phổ biến rộng rãi. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục môi trường trong dạy học Sinh học nói chung và Sinh học 9 nói riêng là một đòi hỏi cấp bách. Trên cơ ...

 • 02050005704.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2018)

 • Nghiên cứu thực trạng tín ngưỡng thờ Mẫu ở Phủ Dày xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định hiện nay, đề xuất những kiến nghi nhằm phát huy những giá trị tích cực và hạn chế những biểu hiện tiêu cực của nó. Xác định một số vấn đề lý thuyết về tín ngưỡng thờ mẫu: khái niệm, nguồn gốc, bản chất và cơ sở hình thành tín ngưỡng thờ Mẫu vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Khảo sát, đánh giá về thực trạng niềm tin và việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại cái nôi tín ngưỡng trong giai đoạn hiện nay. Chỉ ra những vấn đề đặt ra và đề xuất khuyến nghị nhằm bảo tồn, phát huy giá trị và hạn chế những biểu hiện tiêu cực của tín ngưỡng ở Nam Định nói riêng và ở Việt Nam nói chung

 • 00050002366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương (2013)

 • Nghiên cứu thực trạng mức độ sử dụng internet của học sinh trung học sơ sở (THCS) cũng như thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh THCS hiện nay. So sánh mối tương quan giữa mức độ sử dụng internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh THCS. Tìm hiểu về các yếu tố tác động đến mối tương quan giữa mức độ sử dụng Internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh THCS. Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của internet đến các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh THCS.

 • 04051001151_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Mai, Thị Loan (2014)

 • This study aimed at investigating the exploitation of note - taking techniques on enhancing students’ listening skill. The participants consisted of thirty 9 th grade students and two teachers of English at Sao Vang secondary school. The questionnaire and the interview were designed to figure out the benefit s of teaching listening through note - taking techniques, possible difficulties students encounter and teacher’s strategies in teaching listening with the use of note - taking techniques. Findings from questionnaires and interview revealed that the teachers an d students well perceived majo r benefits...

 • 02050005370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Trần, Thu Hương (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về ứng phó với lạm dụng tình dục ở người chưa thành niên có khuyết tật trí tuệ. Đề tài xây dựng cơ sở lý luận về ứng phó, lạm dụng tình dục, ứng phó với lạm dụng tình dục, người chưa thành niên có khuyết tật trí tuệ, mức độ và cách thức ứng phó với lạm dụng tình duc. Từ nghiên cứu thực tiễn đề tài chỉ ra được mức độ ứng phó với lạm dụng tình dục của người chưa thành niên có khuyết tật trí tuệ còn thấp, cách thức ứng phó mang tính bản năng, yếu ớt. Tại các cơ sở giáo dục cho người chưa thành niên có khuyết tật trí tuệ bước đầu đã chú ý đến giáo dục khả năng ứng phó với lạm dụng tình dục. Tuy nhiên vẫn đang ở giai đoạn xây dựng chương trình ...

 • 04051000590_Tomtat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Huyền Minh (2011)

 • This study is an effort to investigate ways to motivate the first year non-English majors in learning English speaking skill at Ha Noi University of Technology. The main purposes of the study are to explore types of motivation possessed by the first year non-English majors at Ha Noi University of Technology, factors affecting students' motivation in learning English speaking skill, speaking motivational activities and techniques applied by teachers and students' attitudes towards them and then give several recommendations for teachers to encourage students to speak English. The study is composed of three main parts. Part I, the introduction, reveals the rationale, aims, research quest...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 26 to 45 of 53
 • 36. KLTN Nguyễn Thị Phương.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2018)

 • Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong những cơ sở đầu ngành về Sản phụ khoa và điều trị dọa đẻ non. Nghiên cứu tại Viện sẽ cho cái nhìn tổng quan về tình hình dọa đẻ non tại đây. Vì vậy đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2017" nhằm hướng đến hai mục tiêu: 1- Mô tả đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ dọa đẻ non. 2- Nhận xét quá trình điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong năm 2017

 • 00050000390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương (2010)

 • Tổng quan tài nguyên nước Việt Nam. Tiếp cận, nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn những nội dung cơ bản của pháp luật tài nguyên nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đang hoàn chỉnh và từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Nêu những kết quả đạt được, những nội dung còn hạn chế, bất cập của pháp luật tài nguyên nước. Kiến nghị phương hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật tài nguyên nước.

 • 00050000390_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Vũ, Quang (2010)

 • Tổng quan tài nguyên nước Việt Nam. Tiếp cận, nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn những nội dung cơ bản của pháp luật tài nguyên nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đang hoàn chỉnh và từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Nêu nh (...)

 • 00050002067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương (2012)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lịch sử phát triển của vấn đề phạm tội vì đ ộng cơ đê hèn trong luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 cho tới nay, phân tích các khái ni ệm, quan điểm của các nhà hình sự học, các đặc điểm cơ bản của phạm tội vì động cơ đê hèn, phân tích nội dung và đi ều kiện áp dụng tình tiết "phạm tội vì động cơ đê hèn" với tư cách là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong B ộ luật hình sự năm 1999 hiện hành để làm sáng tỏ bản chất pháp lý và những nội dung cơ bản của vấn đề phạm tội vì động cơ đê hèn theo luật hình sự Việt Nam. Phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận của việc quy định tình tiết phạm tội vì đ ộng cơ đê hèn là tình tiết định khung tăng nặng t...

 • 00050010198.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính trong doanh nghiệp, tổ chức. Phân tích thực trạng Quản lý tài chính tại Công ty TNHH phát triển Hương Việt để thấy được những điểm đạt được, những điểm hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác Quản lý tài chính tại Công ty TNHH phát triển Hương Việt.

 • 05050002638.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chung (2016)

 • Hệ thống hoá và làm rõ hơn các cơ sở lí luận về tự học và phương pháp tự học có hướng dẫn theo mo-đun, tăng cường năng lực tự học cho học sinh trung học cơ sở; Đề xuất các nguyên tắc và quy trình thiết kế mo-đun tài liệu tự học; Đề xuất tiêu chí đánh giá, công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề; Thiết kế được bộ tài liệu tự học có hướng dẫn theo mo-đun cho học sinh ở các trường THCS gồm 2 mo-đun thuộc chương 5, 6 Hóa học 8. Đồng thời chúng tôi cũng xây dựng 2 tiểu mo-đun bài tập với các bài tập vận dụng; Đã tiến hành TNSP và điều tra về thực trạng về vấn đề tự học Hóa học của học sinh THCS: Khẳng định sự đúng đắn của giả thuyết khoa học, tính khả thi của đề tài ...

 • 05050003092.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Mai, Văn Hưng (2017)

 • Trên cơ sở lý luận về Giáo dục môi trường, có thể thấy rằng, Giáo dục môi trường có vai trò quan trọng trong dạy học Sinh học ở trường Trung học cơ sở, đặc biệt là trong dạy học Sinh học 9. Kết quả khảo sát của đề tài trong việc đánh giá quá trình dạy học tích hợp GDMT ở một số trường THCS trên địa bàn thành phố Thái Bình cho thấy, việc tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học phần Sinh vật và môi trường đã được đề cập và bước đầu được triển khai. Tuy nhiên, việc giáo dục môi trường ở một số trường THCS chưa được phổ biến rộng rãi. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục môi trường trong dạy học Sinh học nói chung và Sinh học 9 nói riêng là một đòi hỏi cấp bách. Trên cơ ...

 • 02050005704.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2018)

 • Nghiên cứu thực trạng tín ngưỡng thờ Mẫu ở Phủ Dày xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định hiện nay, đề xuất những kiến nghi nhằm phát huy những giá trị tích cực và hạn chế những biểu hiện tiêu cực của nó. Xác định một số vấn đề lý thuyết về tín ngưỡng thờ mẫu: khái niệm, nguồn gốc, bản chất và cơ sở hình thành tín ngưỡng thờ Mẫu vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Khảo sát, đánh giá về thực trạng niềm tin và việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại cái nôi tín ngưỡng trong giai đoạn hiện nay. Chỉ ra những vấn đề đặt ra và đề xuất khuyến nghị nhằm bảo tồn, phát huy giá trị và hạn chế những biểu hiện tiêu cực của tín ngưỡng ở Nam Định nói riêng và ở Việt Nam nói chung

 • 00050002366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương (2013)

 • Nghiên cứu thực trạng mức độ sử dụng internet của học sinh trung học sơ sở (THCS) cũng như thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh THCS hiện nay. So sánh mối tương quan giữa mức độ sử dụng internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh THCS. Tìm hiểu về các yếu tố tác động đến mối tương quan giữa mức độ sử dụng Internet và các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh THCS. Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của internet đến các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh THCS.

 • 04051001151_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Mai, Thị Loan (2014)

 • This study aimed at investigating the exploitation of note - taking techniques on enhancing students’ listening skill. The participants consisted of thirty 9 th grade students and two teachers of English at Sao Vang secondary school. The questionnaire and the interview were designed to figure out the benefit s of teaching listening through note - taking techniques, possible difficulties students encounter and teacher’s strategies in teaching listening with the use of note - taking techniques. Findings from questionnaires and interview revealed that the teachers an d students well perceived majo r benefits...

 • 02050005370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Trần, Thu Hương (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về ứng phó với lạm dụng tình dục ở người chưa thành niên có khuyết tật trí tuệ. Đề tài xây dựng cơ sở lý luận về ứng phó, lạm dụng tình dục, ứng phó với lạm dụng tình dục, người chưa thành niên có khuyết tật trí tuệ, mức độ và cách thức ứng phó với lạm dụng tình duc. Từ nghiên cứu thực tiễn đề tài chỉ ra được mức độ ứng phó với lạm dụng tình dục của người chưa thành niên có khuyết tật trí tuệ còn thấp, cách thức ứng phó mang tính bản năng, yếu ớt. Tại các cơ sở giáo dục cho người chưa thành niên có khuyết tật trí tuệ bước đầu đã chú ý đến giáo dục khả năng ứng phó với lạm dụng tình dục. Tuy nhiên vẫn đang ở giai đoạn xây dựng chương trình ...

 • 04051000590_Tomtat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Huyền Minh (2011)

 • This study is an effort to investigate ways to motivate the first year non-English majors in learning English speaking skill at Ha Noi University of Technology. The main purposes of the study are to explore types of motivation possessed by the first year non-English majors at Ha Noi University of Technology, factors affecting students' motivation in learning English speaking skill, speaking motivational activities and techniques applied by teachers and students' attitudes towards them and then give several recommendations for teachers to encourage students to speak English. The study is composed of three main parts. Part I, the introduction, reveals the rationale, aims, research quest...