Browsing by Author Nguyễn, Thị Việt Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 16 of 16
 • 00050003696.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà (2014)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về quyền con người và vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người. Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật TTHS cũng như thực trạng áp dụng pháp luật TTHS liên quan đến bảo đảm quyền con người, đồng thời nêu ra những hạn chế, bất cập hạn chế vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người. Kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật TTHS Việt Nam, nâng cao vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người.

 • 00050003696_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn phân tích khái niệm, các cơ chế và lý luận về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người, các quy định thuộc nguồn của pháp luật tố tụng hình sự trong mối tương quan đến việc bảo đảm quyền con người. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng hình sự , những kết quả đã đạt được trong việc bảo đảm quyền con người, những hạn chế trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự hiện nay ở Việt Nam và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đưa ra một số quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người và định hướng phát triển của pháp lu...

 • 02050005551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Phạm, Ngọc Anh (2018)

 • - Kế thừa thành quả nghiên cứu của những công trình có trước và trên cơ sở khảo sát những tư liệu tập hợp được, luận án trình bày một cách khái quát quan điểm H Chí Minh về gia đình. Qua đó, thấy được cái mới, cái sáng tạo của H Chí Minh về vấn đề gia đình. - Luận án hệ thống hóa các quan điểm của H Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình và những giá trị đặc sắc về xây dựng văn hóa gia đình trong di sản của Người. Trên cơ cở đó, xác định những phương hướng cơ bản để đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay theo tư tưởng của Người. Những kết quả trên góp phần bổ sung, phát triển hệ thống tư tưởng H Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về vă...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Việt Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 16 of 16
 • 00050003696.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà (2014)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về quyền con người và vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người. Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật TTHS cũng như thực trạng áp dụng pháp luật TTHS liên quan đến bảo đảm quyền con người, đồng thời nêu ra những hạn chế, bất cập hạn chế vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người. Kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật TTHS Việt Nam, nâng cao vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người.

 • 00050003696_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn phân tích khái niệm, các cơ chế và lý luận về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người, các quy định thuộc nguồn của pháp luật tố tụng hình sự trong mối tương quan đến việc bảo đảm quyền con người. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng hình sự , những kết quả đã đạt được trong việc bảo đảm quyền con người, những hạn chế trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự hiện nay ở Việt Nam và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đưa ra một số quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người và định hướng phát triển của pháp lu...

 • 02050005551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Phạm, Ngọc Anh (2018)

 • - Kế thừa thành quả nghiên cứu của những công trình có trước và trên cơ sở khảo sát những tư liệu tập hợp được, luận án trình bày một cách khái quát quan điểm H Chí Minh về gia đình. Qua đó, thấy được cái mới, cái sáng tạo của H Chí Minh về vấn đề gia đình. - Luận án hệ thống hóa các quan điểm của H Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình và những giá trị đặc sắc về xây dựng văn hóa gia đình trong di sản của Người. Trên cơ cở đó, xác định những phương hướng cơ bản để đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay theo tư tưởng của Người. Những kết quả trên góp phần bổ sung, phát triển hệ thống tư tưởng H Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về vă...