Browsing by Author Nguyễn, Thanh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 14 of 14
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Yến; Nguyễn, Thanh Hoa (2018)

 • Bài viết thử nghiệm hướng vận dụng lí thuyết về các bậc nhận thức trong phân loại tư duy vào thực tiễn rèn kĩ năng viết cho người học tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp 1. Chúng tôi phân loại tư duy thành 4 bậc nhận thức cơ bản: Hiểu - Vận dụng - Đánh giá - Sáng tạo. Hiểu được xác định ở giai đoạn trước khi viết như một điều kiện tiên quyết, là vốn tri thức nền về ngôn ngữ và văn hóa - xã hội của người học. Các hoạt động dạy - học rèn kĩ năng viết được bắt đầu từ giai đoạn thứ 2: Vận dụng - Đánh giá - Sáng tạo. Người học vận dụng những cái đã biết, đã hiểu để viết câu/đoạn/bài văn tương tự. Hoạt động phân tích là cơ sở hay giai đoạn đầu có tính chất tiền đề để người học đánh giá. Trong giai ...

 • FR_2013_NguyenThiMinhHanh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hoa (2013)

 • Comme vous le savez, communiquer, c’est de transmettre les informations d’un sujet à l’autre avec un but précis. Le langage est un moyen de communication. Outre le langage, on a d’autres comme les gestes, les signaux non verbaux, les moyens de communication des sciences techniques. Pourtant, le langage joue le rôle le plus important car les autres sont flous, et on les applique seuls dans des groups fermés ou dans des branches d’activité spécialisées. D’ailleurs, on sait bien que chaque peuple a sa propre culture. La culture comprend toutes les valeurs matérielles mais aussi spirituelles crées par l’homme et formées pendant le processus de l’évaluation de l’homme. Donc, le lan...

 • 01050000113_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa;  Advisor: Phạm, Khắc Hùng (2011)

 • Trình bày tổng quan về hệ SiO2, các kết quả nghiên cứu, các công trình mô phỏng của vật liệu này về những đặc trưng động lực học và vi câu trúc. Trình bày nội dung phương pháp mô phỏng động lực học phân tử và thế tương tác sử dụng cho xây dựng các mô hình SiO2. Phương pháp xác định thông số vật lý đặc trưng của mô hình động lực học phân tử. Trình bày kết quả của mô phỏng hệ SiO2.

 • 02050003932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa (2015)

 • Tiến hành hệ thống hóa những vấn đề lý lý luận cơ bản về hệ thống đánh giá thực hiện công việc. Làm rõ thực trạng tình hình đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại công ty Ánh Dương, chỉ ra các mặt hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động đánh giá này. Đề xuất xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc minh bạch, công bằng trong tổ chức, từ đó tạo cơ sở niềm tin, sự cống hiến của người lao động đối với doanh nghiệp

 • 01050003282.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa;  Advisor: Vũ, Thanh Hằng; Nguyễn, Đăng Quang (2016)

 • Chương 1: Tổng quan về hạn hán và các đặc trưng hoàn lưu quy mô lớn ảnh hưởng đến Việt Nam. Chương này giới thiệu tổng quát các định nghĩa về hạn hán, nguyên nhân, các đặc trưng và nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới và Việt Nam. Chương 2: Số liệu và phương pháp nghiên cứu. Chương này trình bày về các chỉ số hạn hán sẽ được chọn để nghiên cứu về hạn hán trong luận văn và phương pháp tính, nguồn số liệu sử dụng. Chương 3. Một số kết quả và nhận xét. Chương này đưa ra các kết quả tính toán chỉ số hạn hán tại các vùng khí hậu và trạm đảo Việt Nam giai đoạn 1981-2014 và ảnh hưởng của một số hoàn lưu quy mô lớn đến hạn hán, dự tính xu thế hạn hán tương lai qua các kịch bản phát thả...

 • 01050003282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa;  Advisor: Vũ, Thanh Hằng; Nguyễn, Đăng Quang (2016)

 • Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng nguồn số liệu quan trắc thực tế nhiệt độ trung bình và lượng mưa giai đoạn 1981-2014 để đánh giá, xem xét mức độ hạn hán trong quá khứ tại 7 vùng khí hậu và các trạm đảo của Việt Nam bằng các chỉ số J, SPI và Ped. Để kế tiếp những kết quả trên, tác giả tiến hành dự tính hạn hán khí hậu trong tương lai qua bộ số liệu nhiệt độ trung bình và lượng mưa của mô hình khí hậu chung CCSM để xem xét xu thế hạn hán giai đoạn 2017-2026. Ngoài ra, sự tác động lớn của hệ thống áp cao cận nhiệt đới trong những năm ENSO cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn hán tại Việt Nam.

Browsing by Author Nguyễn, Thanh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 14 of 14
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Yến; Nguyễn, Thanh Hoa (2018)

 • Bài viết thử nghiệm hướng vận dụng lí thuyết về các bậc nhận thức trong phân loại tư duy vào thực tiễn rèn kĩ năng viết cho người học tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp 1. Chúng tôi phân loại tư duy thành 4 bậc nhận thức cơ bản: Hiểu - Vận dụng - Đánh giá - Sáng tạo. Hiểu được xác định ở giai đoạn trước khi viết như một điều kiện tiên quyết, là vốn tri thức nền về ngôn ngữ và văn hóa - xã hội của người học. Các hoạt động dạy - học rèn kĩ năng viết được bắt đầu từ giai đoạn thứ 2: Vận dụng - Đánh giá - Sáng tạo. Người học vận dụng những cái đã biết, đã hiểu để viết câu/đoạn/bài văn tương tự. Hoạt động phân tích là cơ sở hay giai đoạn đầu có tính chất tiền đề để người học đánh giá. Trong giai ...

 • FR_2013_NguyenThiMinhHanh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hoa (2013)

 • Comme vous le savez, communiquer, c’est de transmettre les informations d’un sujet à l’autre avec un but précis. Le langage est un moyen de communication. Outre le langage, on a d’autres comme les gestes, les signaux non verbaux, les moyens de communication des sciences techniques. Pourtant, le langage joue le rôle le plus important car les autres sont flous, et on les applique seuls dans des groups fermés ou dans des branches d’activité spécialisées. D’ailleurs, on sait bien que chaque peuple a sa propre culture. La culture comprend toutes les valeurs matérielles mais aussi spirituelles crées par l’homme et formées pendant le processus de l’évaluation de l’homme. Donc, le lan...

 • 01050000113_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa;  Advisor: Phạm, Khắc Hùng (2011)

 • Trình bày tổng quan về hệ SiO2, các kết quả nghiên cứu, các công trình mô phỏng của vật liệu này về những đặc trưng động lực học và vi câu trúc. Trình bày nội dung phương pháp mô phỏng động lực học phân tử và thế tương tác sử dụng cho xây dựng các mô hình SiO2. Phương pháp xác định thông số vật lý đặc trưng của mô hình động lực học phân tử. Trình bày kết quả của mô phỏng hệ SiO2.

 • 02050003932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa (2015)

 • Tiến hành hệ thống hóa những vấn đề lý lý luận cơ bản về hệ thống đánh giá thực hiện công việc. Làm rõ thực trạng tình hình đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại công ty Ánh Dương, chỉ ra các mặt hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động đánh giá này. Đề xuất xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc minh bạch, công bằng trong tổ chức, từ đó tạo cơ sở niềm tin, sự cống hiến của người lao động đối với doanh nghiệp

 • 01050003282.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa;  Advisor: Vũ, Thanh Hằng; Nguyễn, Đăng Quang (2016)

 • Chương 1: Tổng quan về hạn hán và các đặc trưng hoàn lưu quy mô lớn ảnh hưởng đến Việt Nam. Chương này giới thiệu tổng quát các định nghĩa về hạn hán, nguyên nhân, các đặc trưng và nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới và Việt Nam. Chương 2: Số liệu và phương pháp nghiên cứu. Chương này trình bày về các chỉ số hạn hán sẽ được chọn để nghiên cứu về hạn hán trong luận văn và phương pháp tính, nguồn số liệu sử dụng. Chương 3. Một số kết quả và nhận xét. Chương này đưa ra các kết quả tính toán chỉ số hạn hán tại các vùng khí hậu và trạm đảo Việt Nam giai đoạn 1981-2014 và ảnh hưởng của một số hoàn lưu quy mô lớn đến hạn hán, dự tính xu thế hạn hán tương lai qua các kịch bản phát thả...

 • 01050003282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa;  Advisor: Vũ, Thanh Hằng; Nguyễn, Đăng Quang (2016)

 • Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng nguồn số liệu quan trắc thực tế nhiệt độ trung bình và lượng mưa giai đoạn 1981-2014 để đánh giá, xem xét mức độ hạn hán trong quá khứ tại 7 vùng khí hậu và các trạm đảo của Việt Nam bằng các chỉ số J, SPI và Ped. Để kế tiếp những kết quả trên, tác giả tiến hành dự tính hạn hán khí hậu trong tương lai qua bộ số liệu nhiệt độ trung bình và lượng mưa của mô hình khí hậu chung CCSM để xem xét xu thế hạn hán giai đoạn 2017-2026. Ngoài ra, sự tác động lớn của hệ thống áp cao cận nhiệt đới trong những năm ENSO cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn hán tại Việt Nam.