Browsing by Author Nguyễn, Thanh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 14 of 14
 • 02050003932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa (2015)

 • Tiến hành hệ thống hóa những vấn đề lý lý luận cơ bản về hệ thống đánh giá thực hiện công việc. Làm rõ thực trạng tình hình đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại công ty Ánh Dương, chỉ ra các mặt hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động đánh giá này. Đề xuất xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc minh bạch, công bằng trong tổ chức, từ đó tạo cơ sở niềm tin, sự cống hiến của người lao động đối với doanh nghiệp

 • 01050003282.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa;  Advisor: Vũ, Thanh Hằng; Nguyễn, Đăng Quang (2016)

 • Chương 1: Tổng quan về hạn hán và các đặc trưng hoàn lưu quy mô lớn ảnh hưởng đến Việt Nam. Chương này giới thiệu tổng quát các định nghĩa về hạn hán, nguyên nhân, các đặc trưng và nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới và Việt Nam. Chương 2: Số liệu và phương pháp nghiên cứu. Chương này trình bày về các chỉ số hạn hán sẽ được chọn để nghiên cứu về hạn hán trong luận văn và phương pháp tính, nguồn số liệu sử dụng. Chương 3. Một số kết quả và nhận xét. Chương này đưa ra các kết quả tính toán chỉ số hạn hán tại các vùng khí hậu và trạm đảo Việt Nam giai đoạn 1981-2014 và ảnh hưởng của một số hoàn lưu quy mô lớn đến hạn hán, dự tính xu thế hạn hán tương lai qua các kịch bản phát thả...

 • 01050003282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa;  Advisor: Vũ, Thanh Hằng; Nguyễn, Đăng Quang (2016)

 • Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng nguồn số liệu quan trắc thực tế nhiệt độ trung bình và lượng mưa giai đoạn 1981-2014 để đánh giá, xem xét mức độ hạn hán trong quá khứ tại 7 vùng khí hậu và các trạm đảo của Việt Nam bằng các chỉ số J, SPI và Ped. Để kế tiếp những kết quả trên, tác giả tiến hành dự tính hạn hán khí hậu trong tương lai qua bộ số liệu nhiệt độ trung bình và lượng mưa của mô hình khí hậu chung CCSM để xem xét xu thế hạn hán giai đoạn 2017-2026. Ngoài ra, sự tác động lớn của hệ thống áp cao cận nhiệt đới trong những năm ENSO cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn hán tại Việt Nam.

Browsing by Author Nguyễn, Thanh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 14 of 14
 • 02050003932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa (2015)

 • Tiến hành hệ thống hóa những vấn đề lý lý luận cơ bản về hệ thống đánh giá thực hiện công việc. Làm rõ thực trạng tình hình đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại công ty Ánh Dương, chỉ ra các mặt hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong hoạt động đánh giá này. Đề xuất xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc minh bạch, công bằng trong tổ chức, từ đó tạo cơ sở niềm tin, sự cống hiến của người lao động đối với doanh nghiệp

 • 01050003282.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa;  Advisor: Vũ, Thanh Hằng; Nguyễn, Đăng Quang (2016)

 • Chương 1: Tổng quan về hạn hán và các đặc trưng hoàn lưu quy mô lớn ảnh hưởng đến Việt Nam. Chương này giới thiệu tổng quát các định nghĩa về hạn hán, nguyên nhân, các đặc trưng và nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới và Việt Nam. Chương 2: Số liệu và phương pháp nghiên cứu. Chương này trình bày về các chỉ số hạn hán sẽ được chọn để nghiên cứu về hạn hán trong luận văn và phương pháp tính, nguồn số liệu sử dụng. Chương 3. Một số kết quả và nhận xét. Chương này đưa ra các kết quả tính toán chỉ số hạn hán tại các vùng khí hậu và trạm đảo Việt Nam giai đoạn 1981-2014 và ảnh hưởng của một số hoàn lưu quy mô lớn đến hạn hán, dự tính xu thế hạn hán tương lai qua các kịch bản phát thả...

 • 01050003282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hoa;  Advisor: Vũ, Thanh Hằng; Nguyễn, Đăng Quang (2016)

 • Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng nguồn số liệu quan trắc thực tế nhiệt độ trung bình và lượng mưa giai đoạn 1981-2014 để đánh giá, xem xét mức độ hạn hán trong quá khứ tại 7 vùng khí hậu và các trạm đảo của Việt Nam bằng các chỉ số J, SPI và Ped. Để kế tiếp những kết quả trên, tác giả tiến hành dự tính hạn hán khí hậu trong tương lai qua bộ số liệu nhiệt độ trung bình và lượng mưa của mô hình khí hậu chung CCSM để xem xét xu thế hạn hán giai đoạn 2017-2026. Ngoài ra, sự tác động lớn của hệ thống áp cao cận nhiệt đới trong những năm ENSO cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn hán tại Việt Nam.