Browsing by Author Nguyễn, Thanh Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46
 • V_L2_01166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2008)

 • Giới thiệu điều kiện, bối cảnh lịch sử và tình hình hoạt động của báo chí nước ta sau Cách mạng Tháng Tám. Khảo sát về diện mạo và nội dung của báo chí cách mạng Việt Nam qua một số tờ báo cách mạng tiêu biểu thời điểm 1945 - 1946 như: Cờ giải phóng, Sự thật, Cứu quốc, Tiên phong, Sao vàng, Quyết thắng...Nêu lên vai trò, vị trí của báo chí cách mạng với việc bảo vệ và xây dựng nước Việt Nam và những bài học kinh nghiệm như: về xây dựng và quản lý một nền báo chí của cách mạng, bài học kinh nghiệm cho người làm báo cũng như trong đấu tranh với các thế lực thù địch...

 • 01050003869.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Minh Ngọc;  Advisor: Vũ, Văn Phái; Nguyễn, Thanh Sơn (2018)

 • Lưu vực sông Thạch Hãn được hình thành trong khu vực có điều kiện tự nhiên phong phú, cùng với ảnh hưởng của tác động nhân sinh, điều này làm phân hóa các đặc điểm tài nguyên nước cũng như hiện trạng sử dụng nước thành các tiểu vùng sử dụng nước nước độc lập. Tính đa dạng của khu vực được phân hóa thành 12 tiểu vùng dựa trên cơ sở phân hóa địa hình, đường phân thủy của các lưu vực sông con, ranh giới hành chính và hiện trạng sử dụng đất. Qua kết quả đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các tiểu vùng thấy rằng tất cả các tiểu vùng đều dễ bị tổn thương cao. Tuy nhiên vẫn có sự phân hóa về mức độ dễ bị tổn thương. Tiểu vùng CIV1 (vùng đồng bằng) và các tiểu vùng CIV2 và CIV3 (ven biển)...

 • 00060000006.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công, Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Tổng quan các nghiên cứu về mưa lũ ở miền Trung lý thuyết mô hình mưa – dòng chảy và phương pháp SCS -- Điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội một số lưu vực sông ngòi miền Trung trong mối liên quan với quá trình mưa – dòng chảy -- Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình mưa – dòng chảy bằng mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS -- Ứng dụng mô hình quá trình mưa – dòng chảy trên các số lưu vực sông miền Trung phục vụ dự báo lũ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất

 • 01050000752.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2012)

 • Tìm hiểu về đặc điểm lưu vực sông Mê Kông, các khái niệm cơ bản về số liệu mưa vệ tinh. Nghiên cứu khai thác số liệu mưa vệ tinh bằng công cụ GIS. Sử dụng số liệu mưa vệ tinh làm đầu vào cho mô hình thủy văn phục vụ bài toán dự báo thủy văn. Ứng dụng mô phỏng, dự báo dòng chảy lưu vực sông Mê Kông từ Cheang Sean đến Stung Streng) bằng mô hình toán thủy văn NAM.

 • 00060000208.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Trần, Ngọc Anh; Hồ, Thị Minh Hà (2012)

 • Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới biến đổi tài nguyên nước và ngập lụt thành phố Hà Nội. Tổng quan về biến đổi khí hậu và tình hình biến đổi khí hậu trong phạm vi nghiên cứu. Kết quả đánh giá biến đổi tài nguyên nước theo các kịch bản biến đổi khí hậu của quốc gia: Phân tích về biến đổi khí hậu toàn cầu, khu vực và Việt Nam. Kết quả đánh giá sự biến động lượng dòng chảy đến theo không gian dưới tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả đánh giá sự biến động lượng dòng chảy đến theo thời gian (năm, mùa, tháng) dưới tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả đánh giá sự biến động chất lượng nước dưới tác động...

 • DT_00101.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoa, Hữu Thu; Nguyễn, Thanh Bảo; Nguyễn, Thanh Sơn (2001)

 • Nghiên cứu điều kiện bitum hoá cặn khí quyển dầu thô Bạch Hổ bằng cách oxi hoá bằng oxi không khí ở các nhiệt độ khác nhau từ 100 - 270 C; vai trò của tác nhân ngoại lai chứa O,N,S là cần thiết để tạo đặc trưng đặc trưng đặc biệt của Bitum.

 • 00060000147.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Kết quả nghiên cứu của Đề tài: Đã lựa chọn mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS (KW-1D) làm công cụ chính để mô phỏng và phát triển công nghệ dự báo lũ cũng như các bài toán quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất phù hợp với đặc điểm sông Miền Trung. Phân tích rõ các điều kiện khí hậu và mặt đệm trong quá trình hình thành lũ để vận dụng vào mô hình KW-1D. Nâng cao độ chính xác và độ ổn định của mô hình KW-1D trong việc giải các bài toán về quy mô không gian và thời gian. Đã tiến hành hiệu chỉnh công thức tính độ sâu tổn thất ban đầu Ia=0,2S, nhận được từ thực nghiệm ở Mỹ, thu được kết quả là Ia=0,13S đối với lưu vực sông Vệ. Đã xây d...

 • Nghiên cứu mô phỏng thủy văn, thủy lực vùng đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đê bao đến sự thay đổi dòng chảy mặt vùng Đồng Tháp Mười.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cấn, Thu Văn; Nguyễn, Thanh Sơn (2016)

 • Đồng Tháp Mười là vùng có hệthống đê bao dài nhất trong toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long với trên 3.150 km đê bao kín và trên 6.880 km đê bao lửng. Ở đây việc phát triển đê bao đã vượt ngoài tầm kiểm soát, chưa tuân thủ theo quy hoạch đê bao của vùng và phụthuộc vào từng địa phương. Phát triển đê bao, bờbao chống lũ ngoài quy hoạch đã làm cản trởlũ, làm tăng thời gian ngập lũ, mực nước ngập và thay đổi dòng chảy lũ, hơn nữa hướng các tuyến đê bao xây dựng thường nằm vuông góc với dòng chảy lũ nên làm giảm khả năng thoát lũ rất lớn. Như vậy,dòng chảy lũ sẽ tập trung chủ yếu trên sông Tiền, sông Hậu dẫn tới gia tăng chiều cao đê chống lũ cho một số đô thị, thành phố ở hạ du…Nghiên cứ...

 • 01050000299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ý Như;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: Giới thiệu tình hình nghiên cứu tài nguyên nƣớc trên thế giới liên quan tới biến đổi khí hậu; Khái quát điều kiện địa lý tự nhiên – kinh tế xã hội lƣu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc địa phận thành phố Hà Nội . Lựa chọn kịch bản biến đổi khí hậu và mô hình mô phỏng khí hậu – dòng chảy. Đánh giá biến động của dòng chảy cực đoan dƣới tác động của biến đổi khí hậu: Cơ sở dữ liệu; Áp dụng mô hình cho khu vực nghiên cứu; Đánh giá biến động cực trị dòng chảy

 • NGhiên cứu thiết lập phương pháp cơ bản đánh giá rủi ro lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cấn, Thu Văn; Nguyễn, Thanh Sơn (2016)

 • Hiện nay, phần lớn các nghiên cứu về rủi ro lũ lụt đều xác định rủi ro là hàm số của ba thành phần: hiểm họa; độ phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương xã hội. Đánh giá rủi ro lũ lụt ngoài việc cung cấp các ước tính thiệt hại về người và tài sản còn đề ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai bằng việc xem xét năng lực của từng hộ gia đình để thích nghi và ứng phó khi lũ xuất hiện. Tuy nhiên không thể dùng chung một phương pháp và các biện pháp giảm thiểu cho các vùng khác nhau, mỗi vùng có đặc tính lũ khác nhau, điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau gây ra tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, ứng với một vùng cụ thể cần thiết phải xác lập...

Browsing by Author Nguyễn, Thanh Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46
 • V_L2_01166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2008)

 • Giới thiệu điều kiện, bối cảnh lịch sử và tình hình hoạt động của báo chí nước ta sau Cách mạng Tháng Tám. Khảo sát về diện mạo và nội dung của báo chí cách mạng Việt Nam qua một số tờ báo cách mạng tiêu biểu thời điểm 1945 - 1946 như: Cờ giải phóng, Sự thật, Cứu quốc, Tiên phong, Sao vàng, Quyết thắng...Nêu lên vai trò, vị trí của báo chí cách mạng với việc bảo vệ và xây dựng nước Việt Nam và những bài học kinh nghiệm như: về xây dựng và quản lý một nền báo chí của cách mạng, bài học kinh nghiệm cho người làm báo cũng như trong đấu tranh với các thế lực thù địch...

 • 01050003869.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Minh Ngọc;  Advisor: Vũ, Văn Phái; Nguyễn, Thanh Sơn (2018)

 • Lưu vực sông Thạch Hãn được hình thành trong khu vực có điều kiện tự nhiên phong phú, cùng với ảnh hưởng của tác động nhân sinh, điều này làm phân hóa các đặc điểm tài nguyên nước cũng như hiện trạng sử dụng nước thành các tiểu vùng sử dụng nước nước độc lập. Tính đa dạng của khu vực được phân hóa thành 12 tiểu vùng dựa trên cơ sở phân hóa địa hình, đường phân thủy của các lưu vực sông con, ranh giới hành chính và hiện trạng sử dụng đất. Qua kết quả đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các tiểu vùng thấy rằng tất cả các tiểu vùng đều dễ bị tổn thương cao. Tuy nhiên vẫn có sự phân hóa về mức độ dễ bị tổn thương. Tiểu vùng CIV1 (vùng đồng bằng) và các tiểu vùng CIV2 và CIV3 (ven biển)...

 • 00060000006.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công, Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Tổng quan các nghiên cứu về mưa lũ ở miền Trung lý thuyết mô hình mưa – dòng chảy và phương pháp SCS -- Điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội một số lưu vực sông ngòi miền Trung trong mối liên quan với quá trình mưa – dòng chảy -- Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình mưa – dòng chảy bằng mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS -- Ứng dụng mô hình quá trình mưa – dòng chảy trên các số lưu vực sông miền Trung phục vụ dự báo lũ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất

 • 01050000752.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2012)

 • Tìm hiểu về đặc điểm lưu vực sông Mê Kông, các khái niệm cơ bản về số liệu mưa vệ tinh. Nghiên cứu khai thác số liệu mưa vệ tinh bằng công cụ GIS. Sử dụng số liệu mưa vệ tinh làm đầu vào cho mô hình thủy văn phục vụ bài toán dự báo thủy văn. Ứng dụng mô phỏng, dự báo dòng chảy lưu vực sông Mê Kông từ Cheang Sean đến Stung Streng) bằng mô hình toán thủy văn NAM.

 • 00060000208.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Trần, Ngọc Anh; Hồ, Thị Minh Hà (2012)

 • Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới biến đổi tài nguyên nước và ngập lụt thành phố Hà Nội. Tổng quan về biến đổi khí hậu và tình hình biến đổi khí hậu trong phạm vi nghiên cứu. Kết quả đánh giá biến đổi tài nguyên nước theo các kịch bản biến đổi khí hậu của quốc gia: Phân tích về biến đổi khí hậu toàn cầu, khu vực và Việt Nam. Kết quả đánh giá sự biến động lượng dòng chảy đến theo không gian dưới tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả đánh giá sự biến động lượng dòng chảy đến theo thời gian (năm, mùa, tháng) dưới tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả đánh giá sự biến động chất lượng nước dưới tác động...

 • DT_00101.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoa, Hữu Thu; Nguyễn, Thanh Bảo; Nguyễn, Thanh Sơn (2001)

 • Nghiên cứu điều kiện bitum hoá cặn khí quyển dầu thô Bạch Hổ bằng cách oxi hoá bằng oxi không khí ở các nhiệt độ khác nhau từ 100 - 270 C; vai trò của tác nhân ngoại lai chứa O,N,S là cần thiết để tạo đặc trưng đặc trưng đặc biệt của Bitum.

 • 00060000147.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Kết quả nghiên cứu của Đề tài: Đã lựa chọn mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS (KW-1D) làm công cụ chính để mô phỏng và phát triển công nghệ dự báo lũ cũng như các bài toán quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất phù hợp với đặc điểm sông Miền Trung. Phân tích rõ các điều kiện khí hậu và mặt đệm trong quá trình hình thành lũ để vận dụng vào mô hình KW-1D. Nâng cao độ chính xác và độ ổn định của mô hình KW-1D trong việc giải các bài toán về quy mô không gian và thời gian. Đã tiến hành hiệu chỉnh công thức tính độ sâu tổn thất ban đầu Ia=0,2S, nhận được từ thực nghiệm ở Mỹ, thu được kết quả là Ia=0,13S đối với lưu vực sông Vệ. Đã xây d...

 • Nghiên cứu mô phỏng thủy văn, thủy lực vùng đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đê bao đến sự thay đổi dòng chảy mặt vùng Đồng Tháp Mười.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cấn, Thu Văn; Nguyễn, Thanh Sơn (2016)

 • Đồng Tháp Mười là vùng có hệthống đê bao dài nhất trong toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long với trên 3.150 km đê bao kín và trên 6.880 km đê bao lửng. Ở đây việc phát triển đê bao đã vượt ngoài tầm kiểm soát, chưa tuân thủ theo quy hoạch đê bao của vùng và phụthuộc vào từng địa phương. Phát triển đê bao, bờbao chống lũ ngoài quy hoạch đã làm cản trởlũ, làm tăng thời gian ngập lũ, mực nước ngập và thay đổi dòng chảy lũ, hơn nữa hướng các tuyến đê bao xây dựng thường nằm vuông góc với dòng chảy lũ nên làm giảm khả năng thoát lũ rất lớn. Như vậy,dòng chảy lũ sẽ tập trung chủ yếu trên sông Tiền, sông Hậu dẫn tới gia tăng chiều cao đê chống lũ cho một số đô thị, thành phố ở hạ du…Nghiên cứ...

 • 01050000299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ý Như;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: Giới thiệu tình hình nghiên cứu tài nguyên nƣớc trên thế giới liên quan tới biến đổi khí hậu; Khái quát điều kiện địa lý tự nhiên – kinh tế xã hội lƣu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc địa phận thành phố Hà Nội . Lựa chọn kịch bản biến đổi khí hậu và mô hình mô phỏng khí hậu – dòng chảy. Đánh giá biến động của dòng chảy cực đoan dƣới tác động của biến đổi khí hậu: Cơ sở dữ liệu; Áp dụng mô hình cho khu vực nghiên cứu; Đánh giá biến động cực trị dòng chảy

 • NGhiên cứu thiết lập phương pháp cơ bản đánh giá rủi ro lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cấn, Thu Văn; Nguyễn, Thanh Sơn (2016)

 • Hiện nay, phần lớn các nghiên cứu về rủi ro lũ lụt đều xác định rủi ro là hàm số của ba thành phần: hiểm họa; độ phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương xã hội. Đánh giá rủi ro lũ lụt ngoài việc cung cấp các ước tính thiệt hại về người và tài sản còn đề ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai bằng việc xem xét năng lực của từng hộ gia đình để thích nghi và ứng phó khi lũ xuất hiện. Tuy nhiên không thể dùng chung một phương pháp và các biện pháp giảm thiểu cho các vùng khác nhau, mỗi vùng có đặc tính lũ khác nhau, điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau gây ra tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, ứng với một vùng cụ thể cần thiết phải xác lập...