Browsing by Author Nguyễn, Văn Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 7 of 7
 • 00050009050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội (2017)

 • - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. - Về mặt thực tiễn: + Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. + Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh; Nguyễn, Hữu Hợp (2015)

 • Thực tập sư phạm như là quá trình thực tập nghề của sinh viên, ở đó, sinh viên được rèn luyện các kĩ năng dạy học đáp ứng chuẩn nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay, có nhiều chuẩn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên kĩ thuật đã được ban hành, điều này gây khó khăn cho các trường sư phạm khi tổ chức đào tạo nói chung và tổ chức thực tập sư phạm nói riêng. Bài báo đi sâu phân tích thực trạng các chuẩn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên kĩ thuật hiện nay, từ đó đề xuất cách tiếp cận các chuẩn nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên kĩ thuật. Từ cách tiếp cận đó, bài báo đề xuất quy trình thực tập sư phạm dựa vào chuẩn.

Browsing by Author Nguyễn, Văn Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 7 of 7
 • 00050009050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội (2017)

 • - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. - Về mặt thực tiễn: + Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. + Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Hạnh; Nguyễn, Hữu Hợp (2015)

 • Thực tập sư phạm như là quá trình thực tập nghề của sinh viên, ở đó, sinh viên được rèn luyện các kĩ năng dạy học đáp ứng chuẩn nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng yêu cầu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hiện nay, có nhiều chuẩn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên kĩ thuật đã được ban hành, điều này gây khó khăn cho các trường sư phạm khi tổ chức đào tạo nói chung và tổ chức thực tập sư phạm nói riêng. Bài báo đi sâu phân tích thực trạng các chuẩn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên kĩ thuật hiện nay, từ đó đề xuất cách tiếp cận các chuẩn nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên kĩ thuật. Từ cách tiếp cận đó, bài báo đề xuất quy trình thực tập sư phạm dựa vào chuẩn.