Browsing by Author Nguyễn, Văn Thế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 5 of 5
  • item.jpg
  • Dissertation


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Thế (2022)

  • Luận án cần giải quyết các nhiệm vụ cơ bản sau: - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, đánh giá những kết quả đạt được và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu. - Luận giải, làm rõ nội dung, giá trị cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và sự cần thiết phải đổi mới công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. - Đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay; chỉ rõ thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của thành tựu, hạn chế đó. - Nhận diện những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận cần giải quyết và đề xuất giải pháp đổi mới công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng H...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Thế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 5 of 5
  • item.jpg
  • Dissertation


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Thế (2022)

  • Luận án cần giải quyết các nhiệm vụ cơ bản sau: - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, đánh giá những kết quả đạt được và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu. - Luận giải, làm rõ nội dung, giá trị cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và sự cần thiết phải đổi mới công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. - Đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay; chỉ rõ thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của thành tựu, hạn chế đó. - Nhận diện những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận cần giải quyết và đề xuất giải pháp đổi mới công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng H...