Browsing by Author Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • V_L0_02523_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2010)

 • 102 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa những khía cạnh lý thuyết về công tác đãi ngộ tài chính ở một doanh nghiệp. Trình bày quá trình hình thành và phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc điểm về tổ chức của công ty Cavico xây dựng thủy điện, cũng như tình hình hoạt động của (...); Electronic Resources

 • V_L0_02395_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Nhung;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2009)

 • 88 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tìm hiểu vai trò của kinh tế tư nhân trong tăng trưởng kinh tế và mở rộng việc làm cho người lao động; các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và khả năng mở rộng việc làm. Phân tích kinh nghiệm của một số nước trên thế giới tron (...); Electronic Resources

 • V_L0_00663_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thúy Nga;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2005)

 • 99 tr. + Đĩa mềm, tóm tắt; Nghiên cứu một số khía cạnh chung về môi trường đầu tư và các yếu tố cấu thành của nó. Vai trò của môi trường đầu tư đối với tăng trường và phát triển kinh tế. Nêu kinh nghiệm hoàn thiện môi trường đầu tư ở các nước trong khu vực Đông Á. Tập trung khảo cứu (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • 00050002089_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Bằng;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2012)

 • 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hóa cơ sở lý luận làm chỗ dựa cho việc phân tích tài chính công ty. Phân tích thực trạng hoạt động tài chính của Công ty CP Thực phẩm Đức Việt, chỉ rõ mặt hạn chế, bất cập và những nguyên nhân của chúng. Đề xuất, luận giải các giải pháp cụ thể nhằ (...); Electronic Resources

 • V_L2_00196_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tài;  Advisor: Trần, Ngọc Hiên, người hướng dẫn; Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (1996)

 • 161 tr; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại nói chung và nền kinh tế Việt nam nói riêng. Từ đó đưa ra một số phương án và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý cuả nhà nước trong tiến trình kinh tế (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 02050000323_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2011)

 • 125 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tương quan giữa xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Phân tích, đánh giá những thực trạng về xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh từ ngày tái lập tỉnh (1997) đến nay, nêu bật những vấn đề (...); Electronic Resources

Browsing by Author Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • V_L0_02523_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2010)

 • 102 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa những khía cạnh lý thuyết về công tác đãi ngộ tài chính ở một doanh nghiệp. Trình bày quá trình hình thành và phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc điểm về tổ chức của công ty Cavico xây dựng thủy điện, cũng như tình hình hoạt động của (...); Electronic Resources

 • V_L0_02395_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Nhung;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2009)

 • 88 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tìm hiểu vai trò của kinh tế tư nhân trong tăng trưởng kinh tế và mở rộng việc làm cho người lao động; các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và khả năng mở rộng việc làm. Phân tích kinh nghiệm của một số nước trên thế giới tron (...); Electronic Resources

 • V_L0_00663_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thúy Nga;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2005)

 • 99 tr. + Đĩa mềm, tóm tắt; Nghiên cứu một số khía cạnh chung về môi trường đầu tư và các yếu tố cấu thành của nó. Vai trò của môi trường đầu tư đối với tăng trường và phát triển kinh tế. Nêu kinh nghiệm hoàn thiện môi trường đầu tư ở các nước trong khu vực Đông Á. Tập trung khảo cứu (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • 00050002089_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Bằng;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2012)

 • 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hóa cơ sở lý luận làm chỗ dựa cho việc phân tích tài chính công ty. Phân tích thực trạng hoạt động tài chính của Công ty CP Thực phẩm Đức Việt, chỉ rõ mặt hạn chế, bất cập và những nguyên nhân của chúng. Đề xuất, luận giải các giải pháp cụ thể nhằ (...); Electronic Resources

 • V_L2_00196_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tài;  Advisor: Trần, Ngọc Hiên, người hướng dẫn; Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (1996)

 • 161 tr; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại nói chung và nền kinh tế Việt nam nói riêng. Từ đó đưa ra một số phương án và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý cuả nhà nước trong tiến trình kinh tế (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 02050000323_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2011)

 • 125 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tương quan giữa xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Phân tích, đánh giá những thực trạng về xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh từ ngày tái lập tỉnh (1997) đến nay, nêu bật những vấn đề (...); Electronic Resources