Browsing by Author Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 16 of 16
 • 00050002089_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Bằng;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2012)

 • 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hóa cơ sở lý luận làm chỗ dựa cho việc phân tích tài chính công ty. Phân tích thực trạng hoạt động tài chính của Công ty CP Thực phẩm Đức Việt, chỉ rõ mặt hạn chế, bất cập và những nguyên nhân của chúng. Đề xuất, luận giải các giải pháp cụ thể nhằ (...); Electronic Resources

 • V_L2_00196_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tài;  Advisor: Trần, Ngọc Hiên, người hướng dẫn; Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (1996)

 • 161 tr; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại nói chung và nền kinh tế Việt nam nói riêng. Từ đó đưa ra một số phương án và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý cuả nhà nước trong tiến trình kinh tế (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 02050000323_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2011)

 • 125 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tương quan giữa xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Phân tích, đánh giá những thực trạng về xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh từ ngày tái lập tỉnh (1997) đến nay, nêu bật những vấn đề (...); Electronic Resources

Browsing by Author Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 16 of 16
 • 00050002089_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Bằng;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2012)

 • 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hóa cơ sở lý luận làm chỗ dựa cho việc phân tích tài chính công ty. Phân tích thực trạng hoạt động tài chính của Công ty CP Thực phẩm Đức Việt, chỉ rõ mặt hạn chế, bất cập và những nguyên nhân của chúng. Đề xuất, luận giải các giải pháp cụ thể nhằ (...); Electronic Resources

 • V_L2_00196_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tài;  Advisor: Trần, Ngọc Hiên, người hướng dẫn; Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (1996)

 • 161 tr; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại nói chung và nền kinh tế Việt nam nói riêng. Từ đó đưa ra một số phương án và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý cuả nhà nước trong tiến trình kinh tế (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 02050000323_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2011)

 • 125 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tương quan giữa xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Phân tích, đánh giá những thực trạng về xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh từ ngày tái lập tỉnh (1997) đến nay, nêu bật những vấn đề (...); Electronic Resources