Browsing by Author Phí, Mạnh Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050010140.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phí, Mạnh Phong;  Advisor: Giang, Thanh Long (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu về lợi ích của BHYT đối với mọi người nói chung và đối với nhóm NCT nói riêng để tìm ra các vấn đề chưa được nghiên cứu mà luận án sẽ bổ sung, giải quyết. Trên cơ sở hệ thống hóa, luận án làm rõ cơ sở lý luận với tư cách là khung lý thuyết phân tích về lợi ích của BHYT đối với NCT. Khảo cứu, phân tích chương trình BHYT cho NCT ở một số quốc gia trên thế giới để rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng lợi ích của BHYT đối với NCT ở Việt Nam, trong đó, tập trung vào những hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện chính sách BHYT cho NCT. Trên cơ sở lý luận, bài học kinh nghiệm quốc tế và đặc biệt là thực trạng lợi ích c...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phí, Mạnh Phong;  Advisor: Giang, Thanh Long (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu về lợi ích của BHYT đối với mọi người nói chung và đối với nhóm NCT nói riêng để tìm ra các vấn đề chưa được nghiên cứu mà luận án sẽ bổ sung, giải quyết; Trên cơ sở hệ thống hóa, luận án làm rõ cơ sở lý luận với tư cách là khung lý thuyết phân tích về lợi ích của BHYT đối với NCT; Khảo cứu, phân tích chương trình BHYT cho NCT ở một số quốc gia trên thế giới để rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Làm rõ thực trạng lợi ích của BHYT đối với NCT ở Việt Nam, trong đó, tập trung vào những hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện chính sách BHYT cho NCT; Trên cơ sở lý luận, bài học kinh nghiệm quốc tế và đặc biệt là thực trạng về lợi ích của ...

 • V_L0_00745_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Mạnh Phong;  Advisor: Đinh, Quang Ty, Người hướng dẫn (2006)

 • 116 tr. + Đĩa mềm; Khái quát hoá hệ thống lý luận về thể chế kinh tế thị trường; tìm hiểu kinh nghiệm trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới. Qua đó, đánh giá thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, tìm ra những thành tựu và hạn chế cũng nh (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Browsing by Author Phí, Mạnh Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050010140.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phí, Mạnh Phong;  Advisor: Giang, Thanh Long (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu về lợi ích của BHYT đối với mọi người nói chung và đối với nhóm NCT nói riêng để tìm ra các vấn đề chưa được nghiên cứu mà luận án sẽ bổ sung, giải quyết. Trên cơ sở hệ thống hóa, luận án làm rõ cơ sở lý luận với tư cách là khung lý thuyết phân tích về lợi ích của BHYT đối với NCT. Khảo cứu, phân tích chương trình BHYT cho NCT ở một số quốc gia trên thế giới để rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng lợi ích của BHYT đối với NCT ở Việt Nam, trong đó, tập trung vào những hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện chính sách BHYT cho NCT. Trên cơ sở lý luận, bài học kinh nghiệm quốc tế và đặc biệt là thực trạng lợi ích c...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phí, Mạnh Phong;  Advisor: Giang, Thanh Long (2019)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu về lợi ích của BHYT đối với mọi người nói chung và đối với nhóm NCT nói riêng để tìm ra các vấn đề chưa được nghiên cứu mà luận án sẽ bổ sung, giải quyết; Trên cơ sở hệ thống hóa, luận án làm rõ cơ sở lý luận với tư cách là khung lý thuyết phân tích về lợi ích của BHYT đối với NCT; Khảo cứu, phân tích chương trình BHYT cho NCT ở một số quốc gia trên thế giới để rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Làm rõ thực trạng lợi ích của BHYT đối với NCT ở Việt Nam, trong đó, tập trung vào những hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện chính sách BHYT cho NCT; Trên cơ sở lý luận, bài học kinh nghiệm quốc tế và đặc biệt là thực trạng về lợi ích của ...

 • V_L0_00745_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Mạnh Phong;  Advisor: Đinh, Quang Ty, Người hướng dẫn (2006)

 • 116 tr. + Đĩa mềm; Khái quát hoá hệ thống lý luận về thể chế kinh tế thị trường; tìm hiểu kinh nghiệm trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới. Qua đó, đánh giá thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, tìm ra những thành tựu và hạn chế cũng nh (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006