Browsing by Author Phí, Mạnh Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • V_L0_00745_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Mạnh Phong;  Advisor: Đinh, Quang Ty, Người hướng dẫn (2006)

  • 116 tr. + Đĩa mềm; Khái quát hoá hệ thống lý luận về thể chế kinh tế thị trường; tìm hiểu kinh nghiệm trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới. Qua đó, đánh giá thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, tìm ra những thành tựu và hạn chế cũng nh (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Browsing by Author Phí, Mạnh Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • V_L0_00745_noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Mạnh Phong;  Advisor: Đinh, Quang Ty, Người hướng dẫn (2006)

  • 116 tr. + Đĩa mềm; Khái quát hoá hệ thống lý luận về thể chế kinh tế thị trường; tìm hiểu kinh nghiệm trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới. Qua đó, đánh giá thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, tìm ra những thành tựu và hạn chế cũng nh (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006