Browsing by Author Phí, Thị Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003776.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Thị Hường;  Advisor: Nguyễn, Thị Huệ (2017)

  • Hexaclobenzen (HCB) là các hợp chất thuộc nhóm hợp chất hữu cơ bền vững phát sinh không chủ định (U-POPs). HCB phát sinh không chủ định chủ yếu từ các lò đốt trong hoạt động công nghiệp. Đề tài đã tiến hành đánh giá sự phát thải của HCB trong tro lò đốt của các hoạt động công nghiệp và có những kết quả sau: - Đã khảo sát lại được các điều kiện tối ưu cho quá trình tách chiết và phân tích mẫu trên thiết bị GC-ECD. Hiệu suất thu hồi của quá trình phân tích trong khoảng 91% đến 116% và độ chính xác tương đối (%CV) của phương pháp phân tích là 12,2% với HCB. - Đã phân tích, đánh giá hàm lượng HCB trong mẫu thực tế tại một số lò đốt rác thải sinh hoạt và lò đốt rác thải công nghiệp ở m...

Browsing by Author Phí, Thị Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003776.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Thị Hường;  Advisor: Nguyễn, Thị Huệ (2017)

  • Hexaclobenzen (HCB) là các hợp chất thuộc nhóm hợp chất hữu cơ bền vững phát sinh không chủ định (U-POPs). HCB phát sinh không chủ định chủ yếu từ các lò đốt trong hoạt động công nghiệp. Đề tài đã tiến hành đánh giá sự phát thải của HCB trong tro lò đốt của các hoạt động công nghiệp và có những kết quả sau: - Đã khảo sát lại được các điều kiện tối ưu cho quá trình tách chiết và phân tích mẫu trên thiết bị GC-ECD. Hiệu suất thu hồi của quá trình phân tích trong khoảng 91% đến 116% và độ chính xác tương đối (%CV) của phương pháp phân tích là 12,2% với HCB. - Đã phân tích, đánh giá hàm lượng HCB trong mẫu thực tế tại một số lò đốt rác thải sinh hoạt và lò đốt rác thải công nghiệp ở m...