Browsing by Author Phạm, Quỳnh Giao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quỳnh Giao (2023)

 • Hành động từ chối là một hành động ngôn từ phổ biến thường xuyên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một trong những hành vi đối thoại mà người học thường gặp khó khăn vì đây là hành vi bị ảnh hường nhiều bởi các biến xã hội như địa vị, độ thân mật khiến cả người nói và người nghe đều có nguy cơ đối mặt với mối đe dọa thề diện. Do đó người học và người dạy ngoại ngữ càn hiểu rõ về cách dùng hành động từ chối trong ngoại ngữ mình dùng. Các hành động từ chối tùy theo khoảng cách xã hội, quyền lực xã hội và mức độ cảm nhận sự áp đặt mà được sử dụng khác nhau. Nghiên cứu này tập trung vào nghiên cứu mức độ cảm nhận sự áp đặt trong các tình huống từ chối và các chiến lược từ ch...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quỳnh Giao (2022)

 • Khi học ngoại ngữ, câu phủ đinh được giảng dạy từ trình độ sơ cấp. Đặc biệt, trong tiếng Hàn, có rất nhiều trường hợp sử dụng phép phủ định trong câu khiến người học không ít lần mắc phải các lỗi sai về biểu hiện hay lỗi sai về cú pháp. Nguyên nhân mắc lỗi sai thường xuất phát từ sự khác biệt trong cách biểu hiện ngôn ngữ giữa hai nước. Bài nghiên cứu này có mục đích chỉ ra lỗi sử dụng câu phủ định tiếng Hàn hay xuất hiện của sinh viên Việt Nam học tiếng Hàn. Đối tượng điều tra tập trung vào sinh viên năm 1 trình độ sơ cấp vì đây là đối tượng được học câu phủ định ngay từ kỳ đầu tiên của năm học nhưng có thể sẽ phát sinh những lỗi rất cơ bản dù đã được học. Kết quả điều tra cho thấy s...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Đàm, Thu Phương;  Advisor: Phạm, Quỳnh Giao (2022)

 • 외국인 학습자의 오류 분석에 의하는 것은 효율적인 교육 방법을 제시하는 수단 중의 하나다. 베트남인 한국어 학습자에 대한 오류 연구들이 학습자가 자주 겪는 오류는 문법, 어휘, 발음이라고 보일 수 있다. 그 중에 비중이 가장 많은 문법 오류는 정도부사 오류 다. 김순일(2018)에서 베트남인 학습자들이 이러한 오류를 나타내는 원인은 베트남어와 한 국어의 차이, 모국어의 영향과 잘못된 사용에 대한 두려움으로 회피 전략 사용 등을 들 수 있다고 밝혔다. 따라서 한국어와 베트남어의 원인을 분석하여 그 결 과에 의하여 학습자에게 오류를 줄일 수 있다. 한국어 부사는 종류가 많고 의미 기능도 다양하다. 그 중에 ‘정도 부사’ 는 공통의미와 개별 의미도 가지고 제약도 가진다. 그래서 ‘정도 부사’ 를 올바르게 사용하려면 베트남인 한국어 학습자가 의미적·통사적 특성을 정확하게 습득하고 두 언어의 ‘정도 부사’ 의 공통점과 차이점을 자세히 이해하는 데에 필요가 있다. 이 논문의 목적은 베트남어 학습자들에게 한국어로 된 오류와 그 원인을 제시하는 것이다. 이를 위해 한국어 중.고급 학습자와 한국인을 대상으로 한국어 '정도 부사'의 의미 및 구문적 특징을 조사하였다. 여기에서 얻은 결과를 바탕으로 베트남 학습자가 효과적으로 학습할 수 있도록 하는 오류와 그 원인을 찾아보았다. 논문의 주요 내용은 다음과 같이 요약된...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thu Mai;  Advisor: Phạm, Quỳnh Giao (2022)

 • 본 논문의 목적은 베트남어권 학습자를 위한 발음 교육을 위한 기여를 마련하는 데에 있다. 지금까지의 한국어 발음 교육 연구는 한국어를 배우는 학습자는 다양한 언어권의 학습자로 이루어져 있는데 반해, 특정 언어권에 한하여 이루어져 왔다. 이에 언어권별 발음 교육 연구의 필요성을 느껴 베트남어권 학습자를 위한 발음 교육을 위한 기여를 제시하였다. 연구는 베트남어권 한국어 학습자의 발화에서 한국어 음운 변동 현상에 관련되어 나타나는 오류를 분석한 후 그 분석 결과를 바탕으로 베트남어권 학습자들의 발음 특성을 파악하여 음운 현상 오류의 교정 및 방지를 위한 교안 혹은 교육 방안을 마련할 수 있는 기초를 제시하는 데에 목적이 있다. 이를 위해 하노이 국립 외국어 대학교의 베트남어권 대학생 학습자를 대상으로 음운 변동 현상에 대한 음운 현상 발음 규칙에 대한 조사를 진행하였다. 제 1 부 (서론)에서는 발음 교육 또는 한국어 음운 현상에 대한 발음 교육의 중요성과 여태까지 이루어진 선행 연구의 한계점을 바탕으로 본 연구의 필요성과 목적을 강조하였다. 또한 본 연구의 연구 문제를 제시하였다. 제 2 부 (본론)에서는 연구 내용을 3 장으로 구분하여 다루고 각장의 내용을 간략하게 제시하도록 하겠다. 먼저, 제 1 장에서는 한국어 음운 체계 및 음운 변동 현상에 대한 이론적 배경을 제시하고 분석한다. 다음으로, 2 장에서는 본 연구의 연...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thái Dương;  Advisor: Phạm, Quỳnh Giao (2022)

 • 이 논문은 한국어와 베트남어의 음식 관련 관용어를 분석하고 비교한다. 이 논문은 6 개의 장으로 구성되어 있다. 1 장에서는 연구의 목적과 연구의 필요성을 기술하여 그동안 한국어의 관용어 연구, 한국어의 음식과 관련된 관용어 비교 연구, 그리고 한국어와 베트남어의 관용어에 대한 분석을 한 선행 연구를 검토하였다. 선행 연구를 통해 한국어와 베트남어의 관용어 연구의 역사를 개관하였다. 2 장에서는 한국어와 베트남어 관용어의 개념과 특징을 살펴보았다. 관용어의 정확한 정의에 대한 일반적인 합의가 없으며 다양한 이름이 선택적으로 사용되었다. 3 장에서는 선정된 한국어 관용어를 베트남어와 대응시켜 다섯 가지 유형으로 나누어 분석하였다. 또한 음식 관련 관용어를 더 잘 이해할 수 있도록 돕기 위해 한국어와 베트남어의 음식과 관련된 관용어의 범위와 유형을 살펴보았다. “동형-동의” 유형은 구성 어휘가 동일하며 같은 의미를 나타나는 유형이며, “이형-동의” 유형은 구성 어휘가 완전히 다르지만 동일한 의미를 나타내는 유형이었다. “반이형-동의” 유형은 핵심적인 어휘는 동일하지만 남은 구성 어휘들이 다르거나 순서가 바뀌는 상황에 해당한다. 그리고 한국어와 베트남어의 음식과 관련된 관용어를 은유의 “속성의 유사성에 따른 것”, “상황의 유사성 것”, 그리고 “부분-존체 인접성”에 따른 것으로 세 가지 유형별로 나누어...

Browsing by Author Phạm, Quỳnh Giao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quỳnh Giao (2023)

 • Hành động từ chối là một hành động ngôn từ phổ biến thường xuyên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một trong những hành vi đối thoại mà người học thường gặp khó khăn vì đây là hành vi bị ảnh hường nhiều bởi các biến xã hội như địa vị, độ thân mật khiến cả người nói và người nghe đều có nguy cơ đối mặt với mối đe dọa thề diện. Do đó người học và người dạy ngoại ngữ càn hiểu rõ về cách dùng hành động từ chối trong ngoại ngữ mình dùng. Các hành động từ chối tùy theo khoảng cách xã hội, quyền lực xã hội và mức độ cảm nhận sự áp đặt mà được sử dụng khác nhau. Nghiên cứu này tập trung vào nghiên cứu mức độ cảm nhận sự áp đặt trong các tình huống từ chối và các chiến lược từ ch...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quỳnh Giao (2022)

 • Khi học ngoại ngữ, câu phủ đinh được giảng dạy từ trình độ sơ cấp. Đặc biệt, trong tiếng Hàn, có rất nhiều trường hợp sử dụng phép phủ định trong câu khiến người học không ít lần mắc phải các lỗi sai về biểu hiện hay lỗi sai về cú pháp. Nguyên nhân mắc lỗi sai thường xuất phát từ sự khác biệt trong cách biểu hiện ngôn ngữ giữa hai nước. Bài nghiên cứu này có mục đích chỉ ra lỗi sử dụng câu phủ định tiếng Hàn hay xuất hiện của sinh viên Việt Nam học tiếng Hàn. Đối tượng điều tra tập trung vào sinh viên năm 1 trình độ sơ cấp vì đây là đối tượng được học câu phủ định ngay từ kỳ đầu tiên của năm học nhưng có thể sẽ phát sinh những lỗi rất cơ bản dù đã được học. Kết quả điều tra cho thấy s...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Đàm, Thu Phương;  Advisor: Phạm, Quỳnh Giao (2022)

 • 외국인 학습자의 오류 분석에 의하는 것은 효율적인 교육 방법을 제시하는 수단 중의 하나다. 베트남인 한국어 학습자에 대한 오류 연구들이 학습자가 자주 겪는 오류는 문법, 어휘, 발음이라고 보일 수 있다. 그 중에 비중이 가장 많은 문법 오류는 정도부사 오류 다. 김순일(2018)에서 베트남인 학습자들이 이러한 오류를 나타내는 원인은 베트남어와 한 국어의 차이, 모국어의 영향과 잘못된 사용에 대한 두려움으로 회피 전략 사용 등을 들 수 있다고 밝혔다. 따라서 한국어와 베트남어의 원인을 분석하여 그 결 과에 의하여 학습자에게 오류를 줄일 수 있다. 한국어 부사는 종류가 많고 의미 기능도 다양하다. 그 중에 ‘정도 부사’ 는 공통의미와 개별 의미도 가지고 제약도 가진다. 그래서 ‘정도 부사’ 를 올바르게 사용하려면 베트남인 한국어 학습자가 의미적·통사적 특성을 정확하게 습득하고 두 언어의 ‘정도 부사’ 의 공통점과 차이점을 자세히 이해하는 데에 필요가 있다. 이 논문의 목적은 베트남어 학습자들에게 한국어로 된 오류와 그 원인을 제시하는 것이다. 이를 위해 한국어 중.고급 학습자와 한국인을 대상으로 한국어 '정도 부사'의 의미 및 구문적 특징을 조사하였다. 여기에서 얻은 결과를 바탕으로 베트남 학습자가 효과적으로 학습할 수 있도록 하는 오류와 그 원인을 찾아보았다. 논문의 주요 내용은 다음과 같이 요약된...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thu Mai;  Advisor: Phạm, Quỳnh Giao (2022)

 • 본 논문의 목적은 베트남어권 학습자를 위한 발음 교육을 위한 기여를 마련하는 데에 있다. 지금까지의 한국어 발음 교육 연구는 한국어를 배우는 학습자는 다양한 언어권의 학습자로 이루어져 있는데 반해, 특정 언어권에 한하여 이루어져 왔다. 이에 언어권별 발음 교육 연구의 필요성을 느껴 베트남어권 학습자를 위한 발음 교육을 위한 기여를 제시하였다. 연구는 베트남어권 한국어 학습자의 발화에서 한국어 음운 변동 현상에 관련되어 나타나는 오류를 분석한 후 그 분석 결과를 바탕으로 베트남어권 학습자들의 발음 특성을 파악하여 음운 현상 오류의 교정 및 방지를 위한 교안 혹은 교육 방안을 마련할 수 있는 기초를 제시하는 데에 목적이 있다. 이를 위해 하노이 국립 외국어 대학교의 베트남어권 대학생 학습자를 대상으로 음운 변동 현상에 대한 음운 현상 발음 규칙에 대한 조사를 진행하였다. 제 1 부 (서론)에서는 발음 교육 또는 한국어 음운 현상에 대한 발음 교육의 중요성과 여태까지 이루어진 선행 연구의 한계점을 바탕으로 본 연구의 필요성과 목적을 강조하였다. 또한 본 연구의 연구 문제를 제시하였다. 제 2 부 (본론)에서는 연구 내용을 3 장으로 구분하여 다루고 각장의 내용을 간략하게 제시하도록 하겠다. 먼저, 제 1 장에서는 한국어 음운 체계 및 음운 변동 현상에 대한 이론적 배경을 제시하고 분석한다. 다음으로, 2 장에서는 본 연구의 연...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thái Dương;  Advisor: Phạm, Quỳnh Giao (2022)

 • 이 논문은 한국어와 베트남어의 음식 관련 관용어를 분석하고 비교한다. 이 논문은 6 개의 장으로 구성되어 있다. 1 장에서는 연구의 목적과 연구의 필요성을 기술하여 그동안 한국어의 관용어 연구, 한국어의 음식과 관련된 관용어 비교 연구, 그리고 한국어와 베트남어의 관용어에 대한 분석을 한 선행 연구를 검토하였다. 선행 연구를 통해 한국어와 베트남어의 관용어 연구의 역사를 개관하였다. 2 장에서는 한국어와 베트남어 관용어의 개념과 특징을 살펴보았다. 관용어의 정확한 정의에 대한 일반적인 합의가 없으며 다양한 이름이 선택적으로 사용되었다. 3 장에서는 선정된 한국어 관용어를 베트남어와 대응시켜 다섯 가지 유형으로 나누어 분석하였다. 또한 음식 관련 관용어를 더 잘 이해할 수 있도록 돕기 위해 한국어와 베트남어의 음식과 관련된 관용어의 범위와 유형을 살펴보았다. “동형-동의” 유형은 구성 어휘가 동일하며 같은 의미를 나타나는 유형이며, “이형-동의” 유형은 구성 어휘가 완전히 다르지만 동일한 의미를 나타내는 유형이었다. “반이형-동의” 유형은 핵심적인 어휘는 동일하지만 남은 구성 어휘들이 다르거나 순서가 바뀌는 상황에 해당한다. 그리고 한국어와 베트남어의 음식과 관련된 관용어를 은유의 “속성의 유사성에 따른 것”, “상황의 유사성 것”, 그리고 “부분-존체 인접성”에 따른 것으로 세 가지 유형별로 나누어...