Browsing by Author Phạm, Quang Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 15 of 15
  • 02050003013.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mai, Thị Thanh Dung;  Advisor: Phạm, Quang Long (2014)

  • Luận văn chú ý khai thác vấn đề giải phóng cá nhân trong sáng tác của một tác giả cụ thể trong nhóm Tự lực văn đoàn. Từ những tiền đề xã hội đến vấn đề giải phóng cá nhân trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn của Khái Hưng, chúng tôi khái quát các điểm quan trọng trong đóng góp của ông vào vấn đề giải phóng con người trong thời kỳ này.

Browsing by Author Phạm, Quang Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 15 of 15
  • 02050003013.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Mai, Thị Thanh Dung;  Advisor: Phạm, Quang Long (2014)

  • Luận văn chú ý khai thác vấn đề giải phóng cá nhân trong sáng tác của một tác giả cụ thể trong nhóm Tự lực văn đoàn. Từ những tiền đề xã hội đến vấn đề giải phóng cá nhân trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn của Khái Hưng, chúng tôi khái quát các điểm quan trọng trong đóng góp của ông vào vấn đề giải phóng con người trong thời kỳ này.