Browsing by Author Phạm, Văn Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 25 of 84
 • Bai 3. Pham Van Dzung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Dũng (2011)

 • The current global economic crisis once again proves Karl Marx’s theoretical point. The basic contradiction of capitalism - between the highly socialized productive force and capitalist relation of production - has blowed up globally, causing severe economic, politic, and social consequences. The intervention of states has softened this critical contradiction and restricted its damage remarkably. In the near future, a global centre for economic regulation will appear. However, the capability and power of states are limited. The inherent contradiction of capitalism still exists and a similar crisis is inevitable in the future. Building a country with “wealthy people, prosperious countr...

 • V_L0_01036_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Đại Sơn;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2006)

 • Hệ thống hoá lý luận về thuế và quản lý thu thuế; kinh nghiệm của một số nước trong quản lý thu thuế. Làm rõ thực trạng quản lý thu thuế ở nước ta hiện nay, chỉ ra được những thành tựu và hạn chế trong lĩnh vực này. Từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp (...)

 • 00050010676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Cường;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS qua KBNN trong điều kiện hiện nay. Đánh giá thực trạng KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014 – 2018. Phân tích những kết quả đạt đƣợc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Đề xuất định hƣớng và một số giải pháp hoàn thiện KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 • LC_00740.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2003)

 • Chương I. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lê nin - - Chương II. Sản xuất hàng hóa - - Chương III. Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa và giá trị thặng dư - - Chương IV. Quá trình lưu thông của tư bản - - Chương V. Tái sản xuất tư bản xã hội - - Chương VI. Quá trình phân phối giá trị thặng dư trong chủ nghãi tư bản - - Chương VII. Những vấn đề kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

 • LC_00782.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2003)

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên trong khoa, Bộ môn Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin đã biên soạn giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của môn học và do sự vận động không ngừng của sản xuất xã hội, nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để giáo trình được hoàn thiện hơn.

 • V_L0_00128_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Thuý;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2002)

 • Hệ thống hoá các vấn đề cơ bản về lao động nữ ở nông thôn ở các nước đang phát triển, làm rõ thực trạng của lực lượng lao động nữ ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm khai thác, sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn nhân lực này tron (...)

 • 2917-1-5278-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Dũng (2004)

 • Di dân mùa vụ nông thôn - đô thị là hiện tượng phổ biến, gắn liền với qúa trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở những các nước đang phát triển. Các đô thị, các khu công nghiệp đang trong thời kỳ phát triên là nơi lao động nông thôn hy vọng di chuyển đến sẽ tìm được việc làm và tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động là hàng hoá và sự vận động của hàng hoá này là do các quy luật thị trường chi phối. Sự di chuyển của hàng hoá sức lao động từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao là tất yếu khách quan. Chừng nào thành phố có nhu cầu thì sức lao động đang dư thừa ở nông thôn - nơi “cung” sẽ còn di chuyển đến đê đáp ứng “cầu...

 • 00050003166_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Bình An;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu từ đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên các trường ĐH, CĐ ở tỉnh Ninh Bình những năm qua. Và để có được đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, vững về chuyên môn, hợp lý về cơ cấu; đề xuất được các giải pháp về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên hợp lý có hệ thống, khoa học và được nhà trường ứng dụng qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng tạo ra nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

 • V_L0_01493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thọ;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2007)

 • Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách và chi kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) các cơ quan hành chính sự nghiệp. Hệ thống hóa công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN trong lĩnh vực HCSN theo quy định hiện hành của nhà nước. Phân tích thực trạng công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN trong lĩnh vực HCSN tại các cơ quan HCSN thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2001-2007, chỉ ra những tồn tại yếu kém, nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí NSNN tại các cơ quan HCSN thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan HCSN nói chung

 • V_L0_00263_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Kỳ Văn;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2003)

 • Nghiên cứu tình hình phát triển ngành da giày Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đặc biệt từ nửa cuối thập niên 90 trở lại đây, tập trung vào các quan hệ kinh tế, xã hội chi phối sự phát triển của ngành này. Nêu bật những thành công, tồn tại trong phát triển n (...)

 • V_L0_01778.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Hùng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2008)

 • Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị trong hội nhập kinh tế quốc tế; Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các siêu thị bán lẻ tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 1996 đến nay để đánh gía thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay cho hệ thống siêu thị bán lẻ Việt Nam về: hệ thống pháp lý, chính sách nhà nước, các mô hình hoạt động và cách thức tổ chức kinh doanh. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính sách, vận dụng và phát triển các mô hình và phương thức tổ chức kinh doanh vào việc phát triển các siêu thị bán lẻ Việt Nam một cách hiệu quả, hiện đại và phù hợp với điều kiện thực tiễn hội...

Browsing by Author Phạm, Văn Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 25 of 84
 • Bai 3. Pham Van Dzung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Dũng (2011)

 • The current global economic crisis once again proves Karl Marx’s theoretical point. The basic contradiction of capitalism - between the highly socialized productive force and capitalist relation of production - has blowed up globally, causing severe economic, politic, and social consequences. The intervention of states has softened this critical contradiction and restricted its damage remarkably. In the near future, a global centre for economic regulation will appear. However, the capability and power of states are limited. The inherent contradiction of capitalism still exists and a similar crisis is inevitable in the future. Building a country with “wealthy people, prosperious countr...

 • V_L0_01036_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Đại Sơn;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2006)

 • Hệ thống hoá lý luận về thuế và quản lý thu thuế; kinh nghiệm của một số nước trong quản lý thu thuế. Làm rõ thực trạng quản lý thu thuế ở nước ta hiện nay, chỉ ra được những thành tựu và hạn chế trong lĩnh vực này. Từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp (...)

 • 00050010676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Cường;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS qua KBNN trong điều kiện hiện nay. Đánh giá thực trạng KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014 – 2018. Phân tích những kết quả đạt đƣợc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Đề xuất định hƣớng và một số giải pháp hoàn thiện KSC thƣờng xuyên các ĐVSDNS địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 • LC_00740.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2003)

 • Chương I. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lê nin - - Chương II. Sản xuất hàng hóa - - Chương III. Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa và giá trị thặng dư - - Chương IV. Quá trình lưu thông của tư bản - - Chương V. Tái sản xuất tư bản xã hội - - Chương VI. Quá trình phân phối giá trị thặng dư trong chủ nghãi tư bản - - Chương VII. Những vấn đề kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

 • LC_00782.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2003)

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên trong khoa, Bộ môn Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin đã biên soạn giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của môn học và do sự vận động không ngừng của sản xuất xã hội, nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để giáo trình được hoàn thiện hơn.

 • V_L0_00128_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Thuý;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2002)

 • Hệ thống hoá các vấn đề cơ bản về lao động nữ ở nông thôn ở các nước đang phát triển, làm rõ thực trạng của lực lượng lao động nữ ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Đưa ra một số giải pháp nhằm khai thác, sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn nhân lực này tron (...)

 • 2917-1-5278-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Dũng (2004)

 • Di dân mùa vụ nông thôn - đô thị là hiện tượng phổ biến, gắn liền với qúa trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở những các nước đang phát triển. Các đô thị, các khu công nghiệp đang trong thời kỳ phát triên là nơi lao động nông thôn hy vọng di chuyển đến sẽ tìm được việc làm và tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động là hàng hoá và sự vận động của hàng hoá này là do các quy luật thị trường chi phối. Sự di chuyển của hàng hoá sức lao động từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao là tất yếu khách quan. Chừng nào thành phố có nhu cầu thì sức lao động đang dư thừa ở nông thôn - nơi “cung” sẽ còn di chuyển đến đê đáp ứng “cầu...

 • 00050003166_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Bình An;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu từ đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên các trường ĐH, CĐ ở tỉnh Ninh Bình những năm qua. Và để có được đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, vững về chuyên môn, hợp lý về cơ cấu; đề xuất được các giải pháp về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên hợp lý có hệ thống, khoa học và được nhà trường ứng dụng qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng tạo ra nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

 • V_L0_01493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thọ;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2007)

 • Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách và chi kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) các cơ quan hành chính sự nghiệp. Hệ thống hóa công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN trong lĩnh vực HCSN theo quy định hiện hành của nhà nước. Phân tích thực trạng công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN trong lĩnh vực HCSN tại các cơ quan HCSN thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2001-2007, chỉ ra những tồn tại yếu kém, nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí NSNN tại các cơ quan HCSN thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan HCSN nói chung

 • V_L0_00263_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Kỳ Văn;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2003)

 • Nghiên cứu tình hình phát triển ngành da giày Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đặc biệt từ nửa cuối thập niên 90 trở lại đây, tập trung vào các quan hệ kinh tế, xã hội chi phối sự phát triển của ngành này. Nêu bật những thành công, tồn tại trong phát triển n (...)

 • V_L0_01778.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Hùng;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2008)

 • Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị trong hội nhập kinh tế quốc tế; Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các siêu thị bán lẻ tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 1996 đến nay để đánh gía thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay cho hệ thống siêu thị bán lẻ Việt Nam về: hệ thống pháp lý, chính sách nhà nước, các mô hình hoạt động và cách thức tổ chức kinh doanh. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính sách, vận dụng và phát triển các mô hình và phương thức tổ chức kinh doanh vào việc phát triển các siêu thị bán lẻ Việt Nam một cách hiệu quả, hiện đại và phù hợp với điều kiện thực tiễn hội...