Browsing by Author Svard, Sven-Erik

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 13 of 13
 • UEB_00058.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vu, Minh Ngoc; Vu, Thi Giang Huong;  Advisor: Do, Tien Long; Svard, Sven-Erik (2012)

 • Nghiên cứu cung cấp căn cứ quan trọng giúp cho thủ trưởng cơ quan và bộ phận làm công tác nhân sự của cơ quan Trung ương Đoàn có những lộ trình thực hiện công tác đào tạo, rèn luyện cán bộ chuyên viên tới khi được bổ nhiệm đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý của các bộ lãnh đạo đương thời tại cơ quan Trung ương Đoàn. Luận văn cũng sẽ là một tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khác về vấn đề chất lượng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng của cán bộ quản lý lãnh đạo nói riêng.

 • UEB_00040.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le, Thi Thu Hien; Nguyen, Quoc Hoang;  Advisor: Nguyen, Ngoc Thang; Svard, Sven-Erik (2013)

 • Nghiên cứu của luận văn cung cấp căn cứ khoa học quan trọng giúp cho các đơn vị làm công tác quản trị nguồn nhân lực và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại NHNN và là tài liệu tham khảo tốt cho các Ngân hàng Thương mại, các tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung và đổi mới công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị trong ngành Ngân hàng.

 • UEB_00051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuyên Dương;  Advisor: Bùi, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Yến; Võ, Kim Sơn; Svard, Sven-Erik (2011)

 • Luận văn nhằm làm rõ cơ sở lý luận về mối quan hệ phối kết hợp giữa Đảng - Nhà nước - các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối kết hợp trong hoạt động quản lý nhà nước ở cấp xã ở Việt Nam.

 • UEB_00039.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen,Thi Bich Hanh;  Advisor: Nguyen, Thanh Cong; Do, Tien Long; Lars-Torsten Eriksson; Svard, Sven-Erik (2013)

 • Luận văn đã chỉ ra nguyên nhân sự phối hợp chưa hiệu quả giữa E&P và Non E&P là do môi trường làm việc; hoạt động chuyên môn. Hiệu quả phối hợp có tác động tới việc đạt được mục tiêu của Tổ chức: phối hợp hiệu quả đạt mục tiêu vượt/ đúng kế hoạch; phối hợp kém hiệu quả dẫn tới không đạt mục tiêu của Tổ chức ( chậm tiến độ các dự án; ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh). Đánh giá được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cán bộ quản lý cấp trung trong tổ chức (PVEP). Chỉ rõ vai trò, tầm quan trọng, sự ảnh hưởng của kỹ năng lãnh đạo tới hiệu quả phối hợp. Chỉ ra các gợi ý cho nghiên cứu sâu hơn.

 • UEB_00056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thi Hoai Thu; Mai, Quoc Dzung;  Advisor: Nguyen, Manh Hung; Svard, Sven-Erik; Mai, Quoc Dzung (2013)

 • Luận văn nhằm phân tích vai trò của cộng đồng trong các hoạt động thu hút đầu tư . Bên cạnh đó, xác định các yếu tố chính về mặt chính sách ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư từ cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn vùng ĐBSCL. Qua đó, nhóm tác giả đưa ra các khuyến nghị về cơ chế tăng cường thu hút đầu tư có sự tham gia của cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn tại vùng ĐBSCL.

 • UEB_00044.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huynh, Thi Mai Anh;  Advisor: Do, Xuan Truong; Svard, Sven-Erik (2012)

 • Nghiên cứu đã đề xuất 07 giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh trong phát triển kinh tế bền vững. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện của chính quyền đối với công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, năng lực trình độ mọi mặt cho phụ nữ. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình " no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Đề xuất, xây dựng chính sách; giám sát và phản biện xã hội về thjuwcj hiện luật pháp, chính sách bình đẳng giới; tăng tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; đào tạo phát triển ng...

Browsing by Author Svard, Sven-Erik

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 13 of 13
 • UEB_00058.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vu, Minh Ngoc; Vu, Thi Giang Huong;  Advisor: Do, Tien Long; Svard, Sven-Erik (2012)

 • Nghiên cứu cung cấp căn cứ quan trọng giúp cho thủ trưởng cơ quan và bộ phận làm công tác nhân sự của cơ quan Trung ương Đoàn có những lộ trình thực hiện công tác đào tạo, rèn luyện cán bộ chuyên viên tới khi được bổ nhiệm đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý của các bộ lãnh đạo đương thời tại cơ quan Trung ương Đoàn. Luận văn cũng sẽ là một tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu khác về vấn đề chất lượng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng của cán bộ quản lý lãnh đạo nói riêng.

 • UEB_00040.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le, Thi Thu Hien; Nguyen, Quoc Hoang;  Advisor: Nguyen, Ngoc Thang; Svard, Sven-Erik (2013)

 • Nghiên cứu của luận văn cung cấp căn cứ khoa học quan trọng giúp cho các đơn vị làm công tác quản trị nguồn nhân lực và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại NHNN và là tài liệu tham khảo tốt cho các Ngân hàng Thương mại, các tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung và đổi mới công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị trong ngành Ngân hàng.

 • UEB_00051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuyên Dương;  Advisor: Bùi, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Yến; Võ, Kim Sơn; Svard, Sven-Erik (2011)

 • Luận văn nhằm làm rõ cơ sở lý luận về mối quan hệ phối kết hợp giữa Đảng - Nhà nước - các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối kết hợp trong hoạt động quản lý nhà nước ở cấp xã ở Việt Nam.

 • UEB_00039.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen,Thi Bich Hanh;  Advisor: Nguyen, Thanh Cong; Do, Tien Long; Lars-Torsten Eriksson; Svard, Sven-Erik (2013)

 • Luận văn đã chỉ ra nguyên nhân sự phối hợp chưa hiệu quả giữa E&P và Non E&P là do môi trường làm việc; hoạt động chuyên môn. Hiệu quả phối hợp có tác động tới việc đạt được mục tiêu của Tổ chức: phối hợp hiệu quả đạt mục tiêu vượt/ đúng kế hoạch; phối hợp kém hiệu quả dẫn tới không đạt mục tiêu của Tổ chức ( chậm tiến độ các dự án; ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh). Đánh giá được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cán bộ quản lý cấp trung trong tổ chức (PVEP). Chỉ rõ vai trò, tầm quan trọng, sự ảnh hưởng của kỹ năng lãnh đạo tới hiệu quả phối hợp. Chỉ ra các gợi ý cho nghiên cứu sâu hơn.

 • UEB_00056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thi Hoai Thu; Mai, Quoc Dzung;  Advisor: Nguyen, Manh Hung; Svard, Sven-Erik; Mai, Quoc Dzung (2013)

 • Luận văn nhằm phân tích vai trò của cộng đồng trong các hoạt động thu hút đầu tư . Bên cạnh đó, xác định các yếu tố chính về mặt chính sách ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư từ cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn vùng ĐBSCL. Qua đó, nhóm tác giả đưa ra các khuyến nghị về cơ chế tăng cường thu hút đầu tư có sự tham gia của cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn tại vùng ĐBSCL.

 • UEB_00044.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Huynh, Thi Mai Anh;  Advisor: Do, Xuan Truong; Svard, Sven-Erik (2012)

 • Nghiên cứu đã đề xuất 07 giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh trong phát triển kinh tế bền vững. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện của chính quyền đối với công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, năng lực trình độ mọi mặt cho phụ nữ. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình " no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Đề xuất, xây dựng chính sách; giám sát và phản biện xã hội về thjuwcj hiện luật pháp, chính sách bình đẳng giới; tăng tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; đào tạo phát triển ng...