Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 20 to 39 of 59
 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • DT_00318.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Anh Tài (2005)

 • Nêu khái niệm, đặc điểm của tập đoàn kinh doanh (TĐKD) và một số TĐKD ở các nước trên thế giới. Trình bày quá trình hình thành và thực trạng hoạt động của Tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam. Nêu sự khác biệt giữa mô hình Tổng công ty Nhà nước và mô hình công ty mẹ - công ty con; Các giải pháp để chuyển Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Khẳng định sự cần thiết và định hướng chuyển mô hình Tổng công ty Nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và trong tương lai sẽ trở thành tập đoàn kinh tế mạnh ở Việt Nam có khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

 • 2913-1-5270-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tài (2004)

 • The article focuses on the global and local specific context affecting the process of economic reform in Vietnam. The author, therefore, points out some differences of the Vietnam Government’s role in the process of transferring from the concentrated and planning economy to the market economy.The article, moreover, generalizes the process of economic reform in Vietnam in term of the state economic reforming progress; analyzes not only the advantages and disadvantages f the policies but also its impact on achievements gained through the reform. In conclusion, the government should take more efforts to develop the market economy in Vietnam.

 • 00050009298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thúy;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Khái quát hóa, hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận thực tiễn nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. - Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2012-2016. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa trong nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. - Kết quả nghiên cứu của Luận văn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng hiệu quả vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ quản lý sử dụng ngân sách nhà ...

 • V_L0_01534.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Danh;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Nghiên cứu, hệ thống hoá, góp phần hoàn thiện lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cạnh tranh và hội nhập. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Bưu điện Hà Tĩnh, đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Bưu điện Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • 00050007766.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Quang;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Thứ nhất, luận văn giúp hệ thống hóa và luận giải một số cơ sở lý luận liên quan đến năng lực cạnh tranh và đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong một sốnghiên cứu trong và ngoài nước. Trên cơ sở tổng quan lý thuyết, đề xuất mô hình phân tích, đánh giá thực trạng năng lực ạnh tranh của công ty cổ phần Nicotex.Thức hai, trên cơ sở kết quả phân tích về thực trạng năng lực cạnh tranh của Nicotex giai đoạn 2011-2015, lận văn đưa ra các đánh giá, kết luận về những điểm mạnh cũng như hạn chế trong năng lực cạnh của Công ty Nicotex trong thời gian qua.Thứba, trên cơ sở phân tích về thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Nicotex trong thời gian qua, luận văn đã đề xuấ...

 • 00050010027.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Phương Hảo;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tại doanh nghiệp nói chung và tại ngân hàng thương mại nói riêng. Phân tích, đánh giá về năng lực cạnh tranh tại VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018, đánh giá những kết quả đạt được, so sánh với các đối thủ trong cùng ngành và cùng địa bàn, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Vietinbank Vĩnh Phúc.

 • V_L0_01025_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Lương;  Advisor: Trần, Anh Tài (2006)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh kinh tế và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh, nghiên cứu một số chính sách cạnh tranh của truyền hình ở một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá th (...)

 • 00050003429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khải Hoàn;  Advisor: Trần, Anh Tài (2014)

 • Electronic Resources; Trong ba lĩnh vực quan trọng nhất của nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế được Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khẳng định mới đây, tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính là một trọng tâm cần hành động ngay từ năm 2012 và các năm tiếp theo.

 • 00050008407.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Lý;  Advisor: Trần, Anh Tài (2017)

 • Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh, dịch vụ NHBL chỉ mới được triển khai tại chi nhánh, do vậy chất lượng, doanh thu cũng như sự đa dạng của các sản phẩm dịch vụ NHBL còn hạn chế. Với mong muốn tìm hiểu về kết quả thực hiện lĩnh vực dịch vụ NHBL, tìm hiểu những tồn tại và nguyên nhân của nó để kiến nghị giải pháp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh nhằm phát triển dịch vụ này.

 • V_L0_02002_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sở;  Advisor: Phan, Huy Đường; Trần, Anh Tài (2009)

 • Khái quát những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế bền vững, một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế bền vững (PTKTBV), và bài học rút ra cho Việt Nam. Nghiên cứu quá trình đổi mới tư duy về PTKTBV ở Việt Nam. Phân tích thực trạng phát triển kin (...)

 • 00050009123.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bào;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Phân tích đánh giá đúng thực trạng về công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ, đưa ra những khuyến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ, góp phần phát triển hạ tầng cơ sở vật chất tại Ban Cơ yếu Chính phủ. - Việc phân tích thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ và một số khuyến nghị được đưa ra có thể là tham khảo hữu ích cho Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 • 00050009811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Chinh;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo , luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế cấp quận. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội . Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

 • 00050009147.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Hùng;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng. - Phân tích, đánh giá phản ánh được thực trạng quản lý nợ xấu tại Agribank Hương khê, Hà tĩnh. - Đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện quản lý nợ xấu tại Agribank Hương Khê, hà Tĩnh

 • V_L0_01535.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh trong những năm vừa qua. Đề ra các giải pháp tăng cường quản lý sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh.

Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 20 to 39 of 59
 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

 • DT_00318.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Anh Tài (2005)

 • Nêu khái niệm, đặc điểm của tập đoàn kinh doanh (TĐKD) và một số TĐKD ở các nước trên thế giới. Trình bày quá trình hình thành và thực trạng hoạt động của Tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam. Nêu sự khác biệt giữa mô hình Tổng công ty Nhà nước và mô hình công ty mẹ - công ty con; Các giải pháp để chuyển Tổng công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Khẳng định sự cần thiết và định hướng chuyển mô hình Tổng công ty Nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và trong tương lai sẽ trở thành tập đoàn kinh tế mạnh ở Việt Nam có khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

 • 2913-1-5270-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tài (2004)

 • The article focuses on the global and local specific context affecting the process of economic reform in Vietnam. The author, therefore, points out some differences of the Vietnam Government’s role in the process of transferring from the concentrated and planning economy to the market economy.The article, moreover, generalizes the process of economic reform in Vietnam in term of the state economic reforming progress; analyzes not only the advantages and disadvantages f the policies but also its impact on achievements gained through the reform. In conclusion, the government should take more efforts to develop the market economy in Vietnam.

 • 00050009298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thúy;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Khái quát hóa, hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận thực tiễn nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. - Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2012-2016. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa trong nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. - Kết quả nghiên cứu của Luận văn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng hiệu quả vốn ngân sách nhà nước ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ quản lý sử dụng ngân sách nhà ...

 • V_L0_01534.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Danh;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Nghiên cứu, hệ thống hoá, góp phần hoàn thiện lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cạnh tranh và hội nhập. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Bưu điện Hà Tĩnh, đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Bưu điện Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

 • 00050007766.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Quang;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Thứ nhất, luận văn giúp hệ thống hóa và luận giải một số cơ sở lý luận liên quan đến năng lực cạnh tranh và đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong một sốnghiên cứu trong và ngoài nước. Trên cơ sở tổng quan lý thuyết, đề xuất mô hình phân tích, đánh giá thực trạng năng lực ạnh tranh của công ty cổ phần Nicotex.Thức hai, trên cơ sở kết quả phân tích về thực trạng năng lực cạnh tranh của Nicotex giai đoạn 2011-2015, lận văn đưa ra các đánh giá, kết luận về những điểm mạnh cũng như hạn chế trong năng lực cạnh của Công ty Nicotex trong thời gian qua.Thứba, trên cơ sở phân tích về thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Nicotex trong thời gian qua, luận văn đã đề xuấ...

 • 00050010027.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Phương Hảo;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tại doanh nghiệp nói chung và tại ngân hàng thương mại nói riêng. Phân tích, đánh giá về năng lực cạnh tranh tại VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018, đánh giá những kết quả đạt được, so sánh với các đối thủ trong cùng ngành và cùng địa bàn, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Vietinbank Vĩnh Phúc.

 • V_L0_01025_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Lương;  Advisor: Trần, Anh Tài (2006)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh kinh tế và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh, nghiên cứu một số chính sách cạnh tranh của truyền hình ở một số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Nghiên cứu đánh giá th (...)

 • 00050003429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khải Hoàn;  Advisor: Trần, Anh Tài (2014)

 • Electronic Resources; Trong ba lĩnh vực quan trọng nhất của nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế được Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khẳng định mới đây, tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính là một trọng tâm cần hành động ngay từ năm 2012 và các năm tiếp theo.

 • 00050008407.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Lý;  Advisor: Trần, Anh Tài (2017)

 • Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh, dịch vụ NHBL chỉ mới được triển khai tại chi nhánh, do vậy chất lượng, doanh thu cũng như sự đa dạng của các sản phẩm dịch vụ NHBL còn hạn chế. Với mong muốn tìm hiểu về kết quả thực hiện lĩnh vực dịch vụ NHBL, tìm hiểu những tồn tại và nguyên nhân của nó để kiến nghị giải pháp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh nhằm phát triển dịch vụ này.

 • V_L0_02002_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sở;  Advisor: Phan, Huy Đường; Trần, Anh Tài (2009)

 • Khái quát những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế bền vững, một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế bền vững (PTKTBV), và bài học rút ra cho Việt Nam. Nghiên cứu quá trình đổi mới tư duy về PTKTBV ở Việt Nam. Phân tích thực trạng phát triển kin (...)

 • 00050009123.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bào;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Phân tích đánh giá đúng thực trạng về công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ, đưa ra những khuyến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ, góp phần phát triển hạ tầng cơ sở vật chất tại Ban Cơ yếu Chính phủ. - Việc phân tích thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ và một số khuyến nghị được đưa ra có thể là tham khảo hữu ích cho Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 • 00050009811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Chinh;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo , luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế cấp quận. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội . Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

 • 00050009147.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Hùng;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng. - Phân tích, đánh giá phản ánh được thực trạng quản lý nợ xấu tại Agribank Hương khê, Hà tĩnh. - Đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện quản lý nợ xấu tại Agribank Hương Khê, hà Tĩnh

 • V_L0_01535.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh trong những năm vừa qua. Đề ra các giải pháp tăng cường quản lý sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh.