Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 34 to 53 of 59
 • 00050009123.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bào;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Phân tích đánh giá đúng thực trạng về công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ, đưa ra những khuyến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ, góp phần phát triển hạ tầng cơ sở vật chất tại Ban Cơ yếu Chính phủ. - Việc phân tích thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ và một số khuyến nghị được đưa ra có thể là tham khảo hữu ích cho Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 • 00050009811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Chinh;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo , luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế cấp quận. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội . Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

 • 00050009147.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Hùng;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng. - Phân tích, đánh giá phản ánh được thực trạng quản lý nợ xấu tại Agribank Hương khê, Hà tĩnh. - Đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện quản lý nợ xấu tại Agribank Hương Khê, hà Tĩnh

 • V_L0_01535.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh trong những năm vừa qua. Đề ra các giải pháp tăng cường quản lý sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh.

 • 00050010129.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Mai Phương;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Nghệ An. Đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An.

 • 00050009189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Dụng;  Advisor: Trần, Anh Tài; Lê, Trung Thành (2017)

 • Về mặt lý luận: Luận án hệ thống hoá, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y ở Việt Nam, trong đó: i) Hệ thống hoá và làm rõ khái niệm, mục tiêu và nội dung, công cụ, tiêu chí đánh giá của quản trị tài chính tại các trường đại học công lập, ii) Phân tích lý luận và hoàn thiện lý luận về đặc thù trong đào tạo và quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y; những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính của các trường đại học công lập ngành y, iii) Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về cơ chế tự chủ tài chính đối với đại học công lập và iv) Đúc kết những lý luận thực tiễn từ nghiên cứu kinh nghi...

 • V_L2_00196_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tài;  Advisor: Trần, Ngọc Hiên, người hướng dẫn; Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (1996)

 • 161 tr; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại nói chung và nền kinh tế Việt nam nói riêng. Từ đó đưa ra một số phương án và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý cuả nhà nước trong tiến trình kinh tế (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 00050008191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Thành;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Hệ thống hóa lý uận liên quan đến Marketing địa phương làm khung lý thuyết cho phân tích thực trạng và đề suất giải pháp. Phân tích đánh giá thực trạng vận dụng Marketing địa phương và tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh. Hoàn thiện Marketing địa ph ương cho tỉnh Bắc Ninh và đề suất giải pháp thực hiện nhằm phát triển du lịch.

 • 00050007183.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Hồng Tuyến;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đƣợc trên thương trường thì việc quan trọng và cần thiết nhất là phải hướng doanh nghiệp mình theo một chiến lược đúng đắn và phù hợp. Năm 2007, sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) đã đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Các cơ hội do hội nhập kinh tế mang lại đã, đang và tiếp tục mở rộng tay chào đón các doanh nghiệp năng động, biết tìm kiếm và tận dụng cơ hội đầu t...

 • 00050007183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Tuyến;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Hệ thống lý thuyết về chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp làm cơ sở lý luận cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại CTCP Kinh doanh than Miền Bắc.Phân tích môi trường kinh doanh của CTCP Kinh doanh than Miền Bắc để làm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty.Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chiến lược kinh doanh cho CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc.

Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 34 to 53 of 59
 • 00050009123.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bào;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Phân tích đánh giá đúng thực trạng về công tác quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ, đưa ra những khuyến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ, góp phần phát triển hạ tầng cơ sở vật chất tại Ban Cơ yếu Chính phủ. - Việc phân tích thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Cơ yếu Chính phủ và một số khuyến nghị được đưa ra có thể là tham khảo hữu ích cho Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 • 00050009811.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Chinh;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo , luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế cấp quận. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội . Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

 • 00050009147.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Hùng;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng. - Phân tích, đánh giá phản ánh được thực trạng quản lý nợ xấu tại Agribank Hương khê, Hà tĩnh. - Đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện quản lý nợ xấu tại Agribank Hương Khê, hà Tĩnh

 • V_L0_01535.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức;  Advisor: Trần, Anh Tài (2007)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh trong những năm vừa qua. Đề ra các giải pháp tăng cường quản lý sử dụng vốn ở Tổng công ty khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh.

 • 00050010129.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Mai Phương;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – chi nhánh Nghệ An. Đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An.

 • 00050009189.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Dụng;  Advisor: Trần, Anh Tài; Lê, Trung Thành (2017)

 • Về mặt lý luận: Luận án hệ thống hoá, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y ở Việt Nam, trong đó: i) Hệ thống hoá và làm rõ khái niệm, mục tiêu và nội dung, công cụ, tiêu chí đánh giá của quản trị tài chính tại các trường đại học công lập, ii) Phân tích lý luận và hoàn thiện lý luận về đặc thù trong đào tạo và quản trị tài chính tại các trường đại học công lập ngành y; những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính của các trường đại học công lập ngành y, iii) Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về cơ chế tự chủ tài chính đối với đại học công lập và iv) Đúc kết những lý luận thực tiễn từ nghiên cứu kinh nghi...

 • V_L2_00196_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tài;  Advisor: Trần, Ngọc Hiên, người hướng dẫn; Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (1996)

 • 161 tr; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại nói chung và nền kinh tế Việt nam nói riêng. Từ đó đưa ra một số phương án và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý cuả nhà nước trong tiến trình kinh tế (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 00050008191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Thành;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Hệ thống hóa lý uận liên quan đến Marketing địa phương làm khung lý thuyết cho phân tích thực trạng và đề suất giải pháp. Phân tích đánh giá thực trạng vận dụng Marketing địa phương và tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh. Hoàn thiện Marketing địa ph ương cho tỉnh Bắc Ninh và đề suất giải pháp thực hiện nhằm phát triển du lịch.

 • 00050007183.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Hồng Tuyến;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đƣợc trên thương trường thì việc quan trọng và cần thiết nhất là phải hướng doanh nghiệp mình theo một chiến lược đúng đắn và phù hợp. Năm 2007, sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) đã đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Các cơ hội do hội nhập kinh tế mang lại đã, đang và tiếp tục mở rộng tay chào đón các doanh nghiệp năng động, biết tìm kiếm và tận dụng cơ hội đầu t...

 • 00050007183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Tuyến;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Hệ thống lý thuyết về chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp làm cơ sở lý luận cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại CTCP Kinh doanh than Miền Bắc.Phân tích môi trường kinh doanh của CTCP Kinh doanh than Miền Bắc để làm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty.Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chiến lược kinh doanh cho CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc.