Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 44 to 59 of 59
 • V_L2_00196_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tài;  Advisor: Trần, Ngọc Hiên, người hướng dẫn; Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (1996)

 • 161 tr; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại nói chung và nền kinh tế Việt nam nói riêng. Từ đó đưa ra một số phương án và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý cuả nhà nước trong tiến trình kinh tế (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 00050008191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Thành;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Hệ thống hóa lý uận liên quan đến Marketing địa phương làm khung lý thuyết cho phân tích thực trạng và đề suất giải pháp. Phân tích đánh giá thực trạng vận dụng Marketing địa phương và tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh. Hoàn thiện Marketing địa ph ương cho tỉnh Bắc Ninh và đề suất giải pháp thực hiện nhằm phát triển du lịch.

 • 00050007183.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Hồng Tuyến;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đƣợc trên thương trường thì việc quan trọng và cần thiết nhất là phải hướng doanh nghiệp mình theo một chiến lược đúng đắn và phù hợp. Năm 2007, sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) đã đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Các cơ hội do hội nhập kinh tế mang lại đã, đang và tiếp tục mở rộng tay chào đón các doanh nghiệp năng động, biết tìm kiếm và tận dụng cơ hội đầu t...

 • 00050007183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Tuyến;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Hệ thống lý thuyết về chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp làm cơ sở lý luận cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại CTCP Kinh doanh than Miền Bắc.Phân tích môi trường kinh doanh của CTCP Kinh doanh than Miền Bắc để làm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty.Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chiến lược kinh doanh cho CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc.

 • 00050010009.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Thị Hà Phương;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Luận văn này được tác giả thực hiện để nghiên cứu về vấn đề xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thịnh An giai đoạn 2018-2023. Luận văn bao gồm 2 phần 4 chương với các nội dung chính như sau: Thứ nhất là các cơ sở lý luận, các khái niệm cơ bản về chiến lược phát triển và quy trình xây dựng chiến lược phát triển. Thứ hai, luận văn phân tích các nhân tố tác động tới xây dựng chiến lược phát triển của công ty, đánh giá hoạt động của công ty trong thời gian qua. Trên cơ sở những nội dung nêu trên, tác giả đề xuất chiến lược phát triển và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược trong giai đoạn 2018-2023 cho công ty. Trong quá trình thực hiện luận văn...

 • 00050010134.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hoàng, Minh Thu;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Khái quát cơ sở lý luận về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, về KPI và mối quan hệ giữa chúng. Khảo sát, phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế của việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô. Đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng KPI trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công nhân viên ở Công ty.

 • 00050009440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thanh Mai;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa và luận giải về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, hoạch định chiến lược cạnh tranh, luận án đã đưa ra một số những lý luận mới về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Viễn thông nói riêng, cụ thể: Khái niệm về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Sự cần thiết đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh; Nội dung về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh: Đổi mới về nhận thức, đổi mới về quy trình, đổi mới nội dung hoạch định, đổi mới phương pháp hoạch định chiến lược. Luận án đã đưa ra các nhân tố tác động tới công tác hoạch định chiến lược cạnh t...

Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 44 to 59 of 59
 • V_L2_00196_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tài;  Advisor: Trần, Ngọc Hiên, người hướng dẫn; Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (1996)

 • 161 tr; Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường hiện đại nói chung và nền kinh tế Việt nam nói riêng. Từ đó đưa ra một số phương án và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý cuả nhà nước trong tiến trình kinh tế (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • 00050008191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Thành;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Hệ thống hóa lý uận liên quan đến Marketing địa phương làm khung lý thuyết cho phân tích thực trạng và đề suất giải pháp. Phân tích đánh giá thực trạng vận dụng Marketing địa phương và tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh. Hoàn thiện Marketing địa ph ương cho tỉnh Bắc Ninh và đề suất giải pháp thực hiện nhằm phát triển du lịch.

 • 00050007183.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Hồng Tuyến;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đƣợc trên thương trường thì việc quan trọng và cần thiết nhất là phải hướng doanh nghiệp mình theo một chiến lược đúng đắn và phù hợp. Năm 2007, sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) đã đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Các cơ hội do hội nhập kinh tế mang lại đã, đang và tiếp tục mở rộng tay chào đón các doanh nghiệp năng động, biết tìm kiếm và tận dụng cơ hội đầu t...

 • 00050007183.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hồng Tuyến;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Hệ thống lý thuyết về chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp làm cơ sở lý luận cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại CTCP Kinh doanh than Miền Bắc.Phân tích môi trường kinh doanh của CTCP Kinh doanh than Miền Bắc để làm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty.Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chiến lược kinh doanh cho CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc.

 • 00050010009.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nông, Thị Hà Phương;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Luận văn này được tác giả thực hiện để nghiên cứu về vấn đề xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Thịnh An giai đoạn 2018-2023. Luận văn bao gồm 2 phần 4 chương với các nội dung chính như sau: Thứ nhất là các cơ sở lý luận, các khái niệm cơ bản về chiến lược phát triển và quy trình xây dựng chiến lược phát triển. Thứ hai, luận văn phân tích các nhân tố tác động tới xây dựng chiến lược phát triển của công ty, đánh giá hoạt động của công ty trong thời gian qua. Trên cơ sở những nội dung nêu trên, tác giả đề xuất chiến lược phát triển và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược trong giai đoạn 2018-2023 cho công ty. Trong quá trình thực hiện luận văn...

 • 00050010134.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hoàng, Minh Thu;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Khái quát cơ sở lý luận về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, về KPI và mối quan hệ giữa chúng. Khảo sát, phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế của việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô. Đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng KPI trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công nhân viên ở Công ty.

 • 00050009440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thanh Mai;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa và luận giải về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, hoạch định chiến lược cạnh tranh, luận án đã đưa ra một số những lý luận mới về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Viễn thông nói riêng, cụ thể: Khái niệm về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Sự cần thiết đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh; Nội dung về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh: Đổi mới về nhận thức, đổi mới về quy trình, đổi mới nội dung hoạch định, đổi mới phương pháp hoạch định chiến lược. Luận án đã đưa ra các nhân tố tác động tới công tác hoạch định chiến lược cạnh t...