Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 55 to 59 of 59
 • 00050010134.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hoàng, Minh Thu;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Khái quát cơ sở lý luận về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, về KPI và mối quan hệ giữa chúng. Khảo sát, phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế của việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô. Đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng KPI trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công nhân viên ở Công ty.

 • 00050009440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thanh Mai;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa và luận giải về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, hoạch định chiến lược cạnh tranh, luận án đã đưa ra một số những lý luận mới về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Viễn thông nói riêng, cụ thể: Khái niệm về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Sự cần thiết đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh; Nội dung về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh: Đổi mới về nhận thức, đổi mới về quy trình, đổi mới nội dung hoạch định, đổi mới phương pháp hoạch định chiến lược. Luận án đã đưa ra các nhân tố tác động tới công tác hoạch định chiến lược cạnh t...

Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 55 to 59 of 59
 • 00050010134.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hoàng, Minh Thu;  Advisor: Trần, Anh Tài (2019)

 • Khái quát cơ sở lý luận về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, về KPI và mối quan hệ giữa chúng. Khảo sát, phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế của việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô. Đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng KPI trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công nhân viên ở Công ty.

 • 00050009440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thanh Mai;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa và luận giải về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, hoạch định chiến lược cạnh tranh, luận án đã đưa ra một số những lý luận mới về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Viễn thông nói riêng, cụ thể: Khái niệm về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Sự cần thiết đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh; Nội dung về đổi mới hoạch định chiến lược cạnh tranh: Đổi mới về nhận thức, đổi mới về quy trình, đổi mới nội dung hoạch định, đổi mới phương pháp hoạch định chiến lược. Luận án đã đưa ra các nhân tố tác động tới công tác hoạch định chiến lược cạnh t...