Browsing by Author Trần, Công Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 6 of 6
 • 05050003363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Chung;  Advisor: Trần, Công Phong (2018)

 • Tác giả tìm hiểu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT theo hướng phát huy tính chủ động; về thực trạng quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT DTNT tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng phát huy tính chủ động với các nội dung: Thực trạng quy hoạch, bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động; Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động; Thực trạng tổ chúc thực hiện các hoạt động của tổ chuyên môn; Thực trạng kiểm tra-đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động. Cùng với các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động của tổ chuyên môn.Từ đó đưa ra các biện ph...

 • 05050003397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lâm;  Advisor: Trần, Công Phong (2018)

 • Luận văn đã nêu được lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, khách thể và đối tượng nghiên cứu, giả thuyết khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Cấu trúc của luận văn ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận và kiến nghị, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1. Lý luận chung về quản lý nhà trường theo tiếp cận văn hóa Chương 2. Thực trạng quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức. Chương 3. Các giải pháp quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức.

Browsing by Author Trần, Công Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 6 of 6
 • 05050003363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Chung;  Advisor: Trần, Công Phong (2018)

 • Tác giả tìm hiểu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT theo hướng phát huy tính chủ động; về thực trạng quản lý hoạt động các tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT DTNT tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng phát huy tính chủ động với các nội dung: Thực trạng quy hoạch, bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động; Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động; Thực trạng tổ chúc thực hiện các hoạt động của tổ chuyên môn; Thực trạng kiểm tra-đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng phát huy tính chủ động. Cùng với các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động của tổ chuyên môn.Từ đó đưa ra các biện ph...

 • 05050003397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lâm;  Advisor: Trần, Công Phong (2018)

 • Luận văn đã nêu được lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, khách thể và đối tượng nghiên cứu, giả thuyết khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Cấu trúc của luận văn ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận và kiến nghị, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1. Lý luận chung về quản lý nhà trường theo tiếp cận văn hóa Chương 2. Thực trạng quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức. Chương 3. Các giải pháp quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên theo cách tiếp cận văn hóa tổ chức.