Browsing by Author Trần, Quốc Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59
 • TC_001058.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Nguyễn, Thanh Thủy (2008)

 • Digital Elevation Model (DEM) is an important component of GIS applications in many socio-economic areas. Especially, DEM has a very important role in monitoring and managing natural resources, preventing natural hazards, and supporting spatial decision making. Usually, DEM is built by interpolation from a limited set of sample points. Thus, the accuracy of the DEM is depended on the used interpolation method. By analyzing the data of experimental DEM creation using three popular interpolation techniques (inverse distance weighted - IDW, spline, and kriging) in four different survey projects (Thai Nguyen, Go Cong Tay, Co Loa, and Duong Lam), the paper has made an assessment of influen...

 • TC_001058.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình (2008)

 • Digital Elevation Model (DEM) is an important component of GIS applications in many socio-economic areas. Especially, DEM has a very important role in monitoring and managing natural resources, preventing natural hazards, and supporting spatial decision making. Usually, DEM is built by interpolation from a limited set of sample points. Thus, the accuracy of the DEM is depended on the used interpolation method. By analyzing the data of experimental DEM creation using three popular interpolation techniques (inverse distance weighted - IDW, spline, and kriging) in four different survey projects (Thai Nguyen, Go Cong Tay, Co Loa, and Duong Lam), the paper has made an assessment of influen...

 • 00050003874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hường;  Advisor: Trần, Quốc Bình (2014)

 • Đề tài “Hình thức chính thể Việt Nam qua các bản hiến pháp” nghiên cứu một cách toàn diện về hình thức chính thể nhà nước trong các bản Hiến pháp của Việt nam, từ các bản hiến pháp lịch sử giai đoạn 1946 - 1992 đến bản hiến pháp mới nhất năm 2013. Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, bài luận văn đã đạt được những kết quả sau: Thứ nhất: bài luận văn đưa ra những lý luận chung nhất về các mô hình chính thể trên thế giới, trong đó tồn tại hai loại hình cơ bản là: chính thể quân chủ và chính thể cộng hoà. Mô hình chính thể quân chủ hiện nay chỉ còn tồn tại ở dạng quân chủ lập hiến, điển hình một vài nước như: Anh, Nhật…Còn chính thể cộng hoà là mô hình tổ chức quyền lực khá phổ biến ở c...

 • TC_02686.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Nguyễn, Sĩ Thọ (2013)

 • The effectiveness of a land use planning (LUP) system depends largely on its transparency. In this context, the Vietnamese LUP system is often being criticized for the insignificant participation of the local community in developing and implementing land use plans. To cope with this problem, the authors have developed a LUP WebGIS system to provide a government-to-citizen communication channel and enhance active participation of the local community in LUP. Based on an open source platform (PostgreSQL/PostGIS, MapServer, pMapper, and Apache), the LUP WebGIS system allows the citizens to browse LUP and cadastral data, make and view feedbacks and proposals to LUP plans, exchang...

 • 01050001463_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Hà;  Advisor: Trần, Quốc Bình (2014)

 • Chương 1: Tổng quan về bản đồ địa chính và các phương pháp thành lập bản đồ địa chính. Chương 2: Quy trình thành lập bản đồ bản đồ địa chính từ ảnh hàng không với sự tham gia của cộng đồng. Chương 3: Thử nghiệm thành lập bản đồ địa chính với sự tham gia của cộng đồng; Luận văn ThS. Quản lý đất đai -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

 • 01050000417.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Trường; Trần, Quốc Bình (2011)

 • Nghiên cứu tổng quan về công nghệ Mobile GIS và GPS. Nghiên cứu tìm hiểu về một số phƣơng pháp thu thập dữ liệu không gian về đất đai bằng Mobile GIS và GPS. Thử nghiệm ứng dụng Mobile GIS và GPS trong thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình và bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng Trị; Nghệ An; Bắc Ninh; Tuyên Quang, từ đó đƣa ra nhận xét đánh giá về khả năng ứng dụng Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu không gian về đất đai.

Browsing by Author Trần, Quốc Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59
 • TC_001058.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Nguyễn, Thanh Thủy (2008)

 • Digital Elevation Model (DEM) is an important component of GIS applications in many socio-economic areas. Especially, DEM has a very important role in monitoring and managing natural resources, preventing natural hazards, and supporting spatial decision making. Usually, DEM is built by interpolation from a limited set of sample points. Thus, the accuracy of the DEM is depended on the used interpolation method. By analyzing the data of experimental DEM creation using three popular interpolation techniques (inverse distance weighted - IDW, spline, and kriging) in four different survey projects (Thai Nguyen, Go Cong Tay, Co Loa, and Duong Lam), the paper has made an assessment of influen...

 • TC_001058.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình (2008)

 • Digital Elevation Model (DEM) is an important component of GIS applications in many socio-economic areas. Especially, DEM has a very important role in monitoring and managing natural resources, preventing natural hazards, and supporting spatial decision making. Usually, DEM is built by interpolation from a limited set of sample points. Thus, the accuracy of the DEM is depended on the used interpolation method. By analyzing the data of experimental DEM creation using three popular interpolation techniques (inverse distance weighted - IDW, spline, and kriging) in four different survey projects (Thai Nguyen, Go Cong Tay, Co Loa, and Duong Lam), the paper has made an assessment of influen...

 • 00050003874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hường;  Advisor: Trần, Quốc Bình (2014)

 • Đề tài “Hình thức chính thể Việt Nam qua các bản hiến pháp” nghiên cứu một cách toàn diện về hình thức chính thể nhà nước trong các bản Hiến pháp của Việt nam, từ các bản hiến pháp lịch sử giai đoạn 1946 - 1992 đến bản hiến pháp mới nhất năm 2013. Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, bài luận văn đã đạt được những kết quả sau: Thứ nhất: bài luận văn đưa ra những lý luận chung nhất về các mô hình chính thể trên thế giới, trong đó tồn tại hai loại hình cơ bản là: chính thể quân chủ và chính thể cộng hoà. Mô hình chính thể quân chủ hiện nay chỉ còn tồn tại ở dạng quân chủ lập hiến, điển hình một vài nước như: Anh, Nhật…Còn chính thể cộng hoà là mô hình tổ chức quyền lực khá phổ biến ở c...

 • TC_02686.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Nguyễn, Sĩ Thọ (2013)

 • The effectiveness of a land use planning (LUP) system depends largely on its transparency. In this context, the Vietnamese LUP system is often being criticized for the insignificant participation of the local community in developing and implementing land use plans. To cope with this problem, the authors have developed a LUP WebGIS system to provide a government-to-citizen communication channel and enhance active participation of the local community in LUP. Based on an open source platform (PostgreSQL/PostGIS, MapServer, pMapper, and Apache), the LUP WebGIS system allows the citizens to browse LUP and cadastral data, make and view feedbacks and proposals to LUP plans, exchang...

 • 01050001463_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Hà;  Advisor: Trần, Quốc Bình (2014)

 • Chương 1: Tổng quan về bản đồ địa chính và các phương pháp thành lập bản đồ địa chính. Chương 2: Quy trình thành lập bản đồ bản đồ địa chính từ ảnh hàng không với sự tham gia của cộng đồng. Chương 3: Thử nghiệm thành lập bản đồ địa chính với sự tham gia của cộng đồng; Luận văn ThS. Quản lý đất đai -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

 • 01050000417.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Trường; Trần, Quốc Bình (2011)

 • Nghiên cứu tổng quan về công nghệ Mobile GIS và GPS. Nghiên cứu tìm hiểu về một số phƣơng pháp thu thập dữ liệu không gian về đất đai bằng Mobile GIS và GPS. Thử nghiệm ứng dụng Mobile GIS và GPS trong thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình và bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng Trị; Nghệ An; Bắc Ninh; Tuyên Quang, từ đó đƣa ra nhận xét đánh giá về khả năng ứng dụng Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu không gian về đất đai.