Browsing by Author Trần, Quang Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 31 of 47
 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Bài viết phân tích và đánh giá những thành công và hạn chếcủa việc nâng cao mức sống dân cưtrong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ởViệt Nam từnăm 2001 tới nay. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã đạt được một sốthành tựu đáng kểtrong việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện việc cung cấp dịch vụy tế, giáo dục và cơsởhạtầng thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, còn rất nhiều các thách thức đặt ra cho việc nâng cao mức sống dân cư với mục tiêu mong muốn trong thời gian tới. Mức thu nhập bình quân đầu người của dân cưcòn rất thấp so với khu vực, còn một bộphận lớn dân sốlà người nghèo, bất bình đẳng gia tăng trong tiếp cận giáo dục và y tế… Trên cơsở đánh giá n...

 • 00050009525.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Anh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận về phát triển du lịch. Luận văn đã phân tích tổng thể thực trạng phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2017. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Xuất phát từ những kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ, luận văn đã đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch trong những năm tới...

 • 00050007239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch sinh thái. Đánh giá được thực trạng quá trình phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam. Đánh giá những thành công, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam.

 • 00050004432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Quang Cảnh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020-04-09)

 • Kế thừa các nghiên cứu trước đó đã xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thông qua việc phân tích nội hàm khái niệm phát triển kinh tế nông nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng, các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế nông nghiệp. Luận văn xem xét những tác động của bối cảnh mới đối với phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Phân tích và làm sáng tỏ thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; chỉ ra những bất cập về cơ chế chính sách, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất, nguồn lực đầu vào, thị trường đầu ra...Đưa ra các quan điểm và giải pháp khả thi, phù hợp để phát ...

 • Tuyen's công nghi_p hóa_môi tru_ng.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Trong khi có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về tác động của thu nhập bình quân đầu người tới các chỉ số đo lường các thành phần khác nhau của môi trường, có rất ít bằng chứng về tác động của thu nhập và mức độ công nghiệp hóa tới chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng môi trường nói chung. Sử dụng bộ dữ liệu chéo từ 133 nước năm 2012, bài viết này đã kiểm định ảnh hưởng của thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường được đo bằng chỉ số tổng hợp về thành tích môi trường (EPI). Nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng kinh tế lượng đầu tiên rằng thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng của thể chế có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. ...

 • Tuyen's công nghi_p hóa_môi tru_ng.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Trong khi có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về tác động của thu nhập bình quân đầu người tới các chỉ số đo lường các thành phần khác nhau của môi trường, có rất ít bằng chứng về tác động của thu nhập và mức độ công nghiệp hóa tới chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng môi trường nói chung. Sử dụng bộ dữ liệu chéo từ 133 nước năm 2012, bài viết này đã kiểm định ảnh hưởng của thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường được đo bằng chỉ số tổng hợp về thành tích môi trường (EPI). Nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng kinh tế lượng đầu tiên rằng thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng của thể chế có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. ...

 • 00050010940.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Anh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp; Phân tích thực trạng phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam…

 • 00050008154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • Chương 1: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý các khoản thu từ đất. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng công tác quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng. Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng trong thời gian tới.

 • 00050010350.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Yến;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020-03-31)

 • Luận văn đã khái quát được các vấn đề lý luận về hoạt động quản lý cho vay hộ nghèo theo mô hình hoạt động của NHCSXH. Luận văn đã nêu được đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý cho vay hộ nghèo. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn hoạt động tại NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Hải Dương để đánh giá được công tác quản lý cho vay hộ nghèo trên các nội dung như thực trạng cho vay thu nợ, dư nợ; cơ cấu bộ máy quản lý; hệ thống đơn vị nhận ủy thác;quản lý đối tượng và hồ sơ vay vốn; phương thức cho vay; quy trình cho vay; công tác quản lý rủi ro tại Chi nhánh. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu, cũng như những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý cho vay.

 • 00050008649.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Huy Linh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2017)

 • Đã hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đã phân tích và đánh giá được thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Đã đề xuất được một số giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn.

 • 00050010199.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Hương;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề thực tiễn, lý luận về quản lý hoạt động cho vay trong ngân hàng; Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động cho vay tại Ngân hàng First Commercial Bank Chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tácquản lý hoạt động cho vay tại Ngân hàng First Commercial Bank Chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới.

 • 00050010450.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Ngọc Ánh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động du lịchtại các di tích lịch sử văn hoá; một số khái niệm cơ bản về quản lý hoạt động du lịch tạicác di tích lịch sử văn hoá và các nội dung quản lý; các nhân tố ảnh hưởng và tiêu chíđánh giá về quản lý hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hoá.- Luận văn đã tiến hành phân tích thực trạng quản lý hoạt động du lịch tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám thông qua cả dữ liệu thứ cấp và sơ cấp theo từng nội dung để chỉra hạn chế và nguyên nhân.

 • 00050011006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước về thu, chi phí, lệ phí. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thu, chi phí và lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2017 đến năm 2019; Chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân đối với công tác quản lý nhà nước thu, chi phí và lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường thời gian qua. Đề xuất và kiến nghị một số định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thu chi phí, lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới.

 • 00050009798.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hưng;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2018)

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn gồm 4 chương như sau: Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với đất đai Chương 2. Thống kê và phương pháp quản lý Chương 3. Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Chương 4. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

 • 00050008152.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quang Ba;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2017)

 • Những vấn đề luận văn đề cập đã góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý các CCN và có thể làm tài liệu tham khảo, gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách nhiều ý tưởng mới, và những người có cùng quan tâm vấn đề này. Đồng thời trên một góc độ nào đó, có thể vận dụng vào thực tiễn quản lý CCN ở Thái Bình trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm đưa Thái Bình hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tiếp tục phát triển bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế..

Browsing by Author Trần, Quang Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 31 of 47
 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Bài viết phân tích và đánh giá những thành công và hạn chếcủa việc nâng cao mức sống dân cưtrong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ởViệt Nam từnăm 2001 tới nay. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã đạt được một sốthành tựu đáng kểtrong việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện việc cung cấp dịch vụy tế, giáo dục và cơsởhạtầng thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, còn rất nhiều các thách thức đặt ra cho việc nâng cao mức sống dân cư với mục tiêu mong muốn trong thời gian tới. Mức thu nhập bình quân đầu người của dân cưcòn rất thấp so với khu vực, còn một bộphận lớn dân sốlà người nghèo, bất bình đẳng gia tăng trong tiếp cận giáo dục và y tế… Trên cơsở đánh giá n...

 • 00050009525.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Anh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận về phát triển du lịch. Luận văn đã phân tích tổng thể thực trạng phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2017. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Xuất phát từ những kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ, luận văn đã đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch trong những năm tới...

 • 00050007239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch sinh thái. Đánh giá được thực trạng quá trình phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam. Đánh giá những thành công, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam.

 • 00050004432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Quang Cảnh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020-04-09)

 • Kế thừa các nghiên cứu trước đó đã xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thông qua việc phân tích nội hàm khái niệm phát triển kinh tế nông nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng, các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế nông nghiệp. Luận văn xem xét những tác động của bối cảnh mới đối với phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Phân tích và làm sáng tỏ thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; chỉ ra những bất cập về cơ chế chính sách, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất, nguồn lực đầu vào, thị trường đầu ra...Đưa ra các quan điểm và giải pháp khả thi, phù hợp để phát ...

 • Tuyen's công nghi_p hóa_môi tru_ng.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Trong khi có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về tác động của thu nhập bình quân đầu người tới các chỉ số đo lường các thành phần khác nhau của môi trường, có rất ít bằng chứng về tác động của thu nhập và mức độ công nghiệp hóa tới chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng môi trường nói chung. Sử dụng bộ dữ liệu chéo từ 133 nước năm 2012, bài viết này đã kiểm định ảnh hưởng của thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường được đo bằng chỉ số tổng hợp về thành tích môi trường (EPI). Nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng kinh tế lượng đầu tiên rằng thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng của thể chế có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. ...

 • Tuyen's công nghi_p hóa_môi tru_ng.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Trong khi có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về tác động của thu nhập bình quân đầu người tới các chỉ số đo lường các thành phần khác nhau của môi trường, có rất ít bằng chứng về tác động của thu nhập và mức độ công nghiệp hóa tới chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng môi trường nói chung. Sử dụng bộ dữ liệu chéo từ 133 nước năm 2012, bài viết này đã kiểm định ảnh hưởng của thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường được đo bằng chỉ số tổng hợp về thành tích môi trường (EPI). Nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng kinh tế lượng đầu tiên rằng thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng của thể chế có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. ...

 • 00050010940.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Anh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp; Phân tích thực trạng phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam…

 • 00050008154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • Chương 1: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý các khoản thu từ đất. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng công tác quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng. Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn huyện Đan Phượng trong thời gian tới.

 • 00050010350.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Yến;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020-03-31)

 • Luận văn đã khái quát được các vấn đề lý luận về hoạt động quản lý cho vay hộ nghèo theo mô hình hoạt động của NHCSXH. Luận văn đã nêu được đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý cho vay hộ nghèo. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn hoạt động tại NHCSXH - Chi nhánh tỉnh Hải Dương để đánh giá được công tác quản lý cho vay hộ nghèo trên các nội dung như thực trạng cho vay thu nợ, dư nợ; cơ cấu bộ máy quản lý; hệ thống đơn vị nhận ủy thác;quản lý đối tượng và hồ sơ vay vốn; phương thức cho vay; quy trình cho vay; công tác quản lý rủi ro tại Chi nhánh. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu, cũng như những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý cho vay.

 • 00050008649.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Huy Linh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2017)

 • Đã hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đã phân tích và đánh giá được thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Đã đề xuất được một số giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn.

 • 00050010199.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Hương;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2019)

 • Hệ thống hóa những vấn đề thực tiễn, lý luận về quản lý hoạt động cho vay trong ngân hàng; Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động cho vay tại Ngân hàng First Commercial Bank Chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tácquản lý hoạt động cho vay tại Ngân hàng First Commercial Bank Chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới.

 • 00050010450.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Ngọc Ánh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động du lịchtại các di tích lịch sử văn hoá; một số khái niệm cơ bản về quản lý hoạt động du lịch tạicác di tích lịch sử văn hoá và các nội dung quản lý; các nhân tố ảnh hưởng và tiêu chíđánh giá về quản lý hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hoá.- Luận văn đã tiến hành phân tích thực trạng quản lý hoạt động du lịch tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám thông qua cả dữ liệu thứ cấp và sơ cấp theo từng nội dung để chỉra hạn chế và nguyên nhân.

 • 00050011006.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước về thu, chi phí, lệ phí. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thu, chi phí và lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2017 đến năm 2019; Chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân đối với công tác quản lý nhà nước thu, chi phí và lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường thời gian qua. Đề xuất và kiến nghị một số định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thu chi phí, lệ phí tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới.

 • 00050009798.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Hưng;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2018)

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn gồm 4 chương như sau: Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với đất đai Chương 2. Thống kê và phương pháp quản lý Chương 3. Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Chương 4. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

 • 00050008152.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quang Ba;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2017)

 • Những vấn đề luận văn đề cập đã góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý các CCN và có thể làm tài liệu tham khảo, gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách nhiều ý tưởng mới, và những người có cùng quan tâm vấn đề này. Đồng thời trên một góc độ nào đó, có thể vận dụng vào thực tiễn quản lý CCN ở Thái Bình trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm đưa Thái Bình hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tiếp tục phát triển bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế..