Browsing by Author Trần, Thị Hồng Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050009714.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2019)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ phương diện lý luận trong khoa học pháp lý của vấn đề bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự. Cụ thể: Phân tích những quy định của pháp luật và thực trạng điều chỉnh pháp luật đối với vấn đề này, chỉ ra những bất cập của pháp luật và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm cơ sở lý luận cho các văn bản hướng dẫn thi hành BLDS năm 2015. Ngoài ra, luận văn còn là tài liệu tham khảo phục vụ công việc nghiên cứu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, tru...

 • 00050004036.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2014)

 • Làm rõ vị trí, vai trò, khái niệm, đặc điểm của công chức cấp xã, hệ thống chức danh, chức trách, cơ cấu, trình độ năng lực của đội ngũ công chức cấp xã.; Đánh giá thực trạng đội ngũ Công chức cấp xã của tỉnh Thanh hóa với những kết quả bước đầu về nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức cấp xã đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm kiện toàn đội ngũ Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050004036_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Làm rõ vị trí, vai trò, khái niệm, đặc điểm của công chức cấp xã, hệ thống chức danh, chức trách, cơ cấu, trình độ năng lực của đội ngũ công chức cấp xã; Đánh giá thực trạng đội ngũ Công chức cấp xã của tỉnh Thanh hóa với những kết quả bước đầu về nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức cấp xã đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm kiện toàn đội ngũ Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay.

Browsing by Author Trần, Thị Hồng Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050009714.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2019)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ phương diện lý luận trong khoa học pháp lý của vấn đề bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự. Cụ thể: Phân tích những quy định của pháp luật và thực trạng điều chỉnh pháp luật đối với vấn đề này, chỉ ra những bất cập của pháp luật và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm cơ sở lý luận cho các văn bản hướng dẫn thi hành BLDS năm 2015. Ngoài ra, luận văn còn là tài liệu tham khảo phục vụ công việc nghiên cứu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, tru...

 • 00050004036.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2014)

 • Làm rõ vị trí, vai trò, khái niệm, đặc điểm của công chức cấp xã, hệ thống chức danh, chức trách, cơ cấu, trình độ năng lực của đội ngũ công chức cấp xã.; Đánh giá thực trạng đội ngũ Công chức cấp xã của tỉnh Thanh hóa với những kết quả bước đầu về nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức cấp xã đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm kiện toàn đội ngũ Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050004036_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Làm rõ vị trí, vai trò, khái niệm, đặc điểm của công chức cấp xã, hệ thống chức danh, chức trách, cơ cấu, trình độ năng lực của đội ngũ công chức cấp xã; Đánh giá thực trạng đội ngũ Công chức cấp xã của tỉnh Thanh hóa với những kết quả bước đầu về nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức cấp xã đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm kiện toàn đội ngũ Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay.