Browsing by Author Trần, Thị Khánh Hòa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003881.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Khánh Hòa;  Advisor: Đỗ, Thị Việt Hương (2018)

  • Đề tài nghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội, chúng tôi thu được những kết quả sau: 1) Tối ưu hóa điều kiện phân tích trên HPLC – PDA để xác định Beta-sitosterol, xác định bước sóng phát hiện tại 210 nm, lựa chọn cột tách C30 (250mm × 4,6mm × 5µm) và pha động ACN:AcOH 0,1%; tốc độ dòng 0,8 ml/phút. 2) Thẩm định phương pháp phân tích: khoảng tuyến tính từ 5 – 100 ppm, giới hạn phát hiện 0,037 ppm, giới hạn định lượng 0,124 ppm, độ lệch chuẩn tương đối 1,47%, hiệu suất thu hồi 97,7%. Đường chuẩn xác định beta-sitosterol y = (120,71±4,106)x – (3,5161±205,384); có hệ số tương quan tuyến tính R2 > 0,999. 3) Áp dụng quy trình phân tíc...

Browsing by Author Trần, Thị Khánh Hòa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003881.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Khánh Hòa;  Advisor: Đỗ, Thị Việt Hương (2018)

  • Đề tài nghiên cứu tách và định lượng Beta-sitosterol trong cây Lô hội và dịch chiết từ cây Lô hội, chúng tôi thu được những kết quả sau: 1) Tối ưu hóa điều kiện phân tích trên HPLC – PDA để xác định Beta-sitosterol, xác định bước sóng phát hiện tại 210 nm, lựa chọn cột tách C30 (250mm × 4,6mm × 5µm) và pha động ACN:AcOH 0,1%; tốc độ dòng 0,8 ml/phút. 2) Thẩm định phương pháp phân tích: khoảng tuyến tính từ 5 – 100 ppm, giới hạn phát hiện 0,037 ppm, giới hạn định lượng 0,124 ppm, độ lệch chuẩn tương đối 1,47%, hiệu suất thu hồi 97,7%. Đường chuẩn xác định beta-sitosterol y = (120,71±4,106)x – (3,5161±205,384); có hệ số tương quan tuyến tính R2 > 0,999. 3) Áp dụng quy trình phân tíc...