Browsing by Author Vũ, Kim Chi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 15 of 15
 • 2.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Văn Cự; Vũ, Kim Chi; Lê, Quang Toan (2008)

 • Trong một nền kinh tế đang lên với tăng trưởng trên 8%/năm, nông thôn Việt Nam vẫn là nơi cư trú và sinh sống của hơn 70% dân số Việt Nam, đồng thời cũng là khu vực đang có nhiều biến động và chịu nhiều thiệt thòi. Trong tình hình đó, việc gắn liền nông dân với nền nông nghiệp và nông thôn (tam nông) trong việc hoạch định chính sách là khuynh hướng đang được các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách đặc biệt lưu ý. Tuy nhiên, đây là một phạm trù phức hợp nên việc nghiên cứu đồng thời các khía cạnh của nó là vấn đề chứa đựng nhiều thách thức về phương pháp luận. Các hợp phần Nông dân, Nông nghiệp, Nông thôn thường bị tách rời khỏi nhau trong các nghiên cứu. Việc tích hợp các ...

 • 05050003536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Kim Chi;  Advisor: Vương, Huy Thọ (2019)

 • Đối với một cơ sở giáo dục đại học thì việc quản lý hệ thống thông tin sinh viên là một trong những nhân tố thiết yếu để đánh giá chất lượng giáo dục của các trường. Đây là hoạt động cơ bản, rất phải được trú trọng và duy trì. Là một cán bộ quản lý hoạt động sinh viên tại Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, tác giả nhận thấy hoạt động quản lý thông tin sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN còn nhiều bất cập. Nếu có các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản lý hệ thống thông tin sinh viên thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN. Trên cơ sở đó, luận văn đã nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý, quản lý hệ thống thông tin, nội dung quản lý hệ thống thông tin sinh viên, vai t...

 • 01050001283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tú Anh;  Advisor: Vũ, Kim Chi (2013)

 • Thu thập cơ sở dữ liệu và tổng quan tài liệu liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài. Tổng hợp cơ sở lý luận nghiên cứu về ruộng bậc thang trên địa hình đất dốc miền núi Việt Nam. Phân tích biến đổi ruộng bậc thang trên cơ sở tư liệu ảnh viễn thám và bản đồ của các năm 1993, 1999, 2009 và 2013. Phân tích tác động của các yếu tố tự nhiên, thành phần dân tộc và các chính sách phát triển ảnh hưởng đến xu thế phát triển ruộng bậc thang trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển bền vững ruộng bậc thang

 • 01050002370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Minh Thùy Trang;  Advisor: Vũ, Kim Chi (2015)

 • LÝ THUYẾT SINH KẾ VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG: Khái niệm sinh kế; Khái niệm và sự cải tiến khung sinh kế bền vững . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU: Phương pháp nghiên cứu; Khái quát xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ SINH KẾ TẠI XÃ TẢN LĨNH: Những biểu hiện biến đổi khí hậu; Những tác động của thời tiết bất thường đến sinh kế; Đặc điểm sinh kế địa phương. VỐN CON NGƯỜI VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG: Đặc điểm cơ bản: Số lượng và nhóm độ tuổi nhân khẩu lao động trong nông hộ; Trình độ chuyên môn kỹ thuật và nguồn thu nhập; Trình độ chuyên môn của chủ hộ; Vốn con người trong trồng trọt; Vốn con người trong chăn nuôi

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Đại An;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc; Vũ, Kim Chi (2020)

 • Luận án nghiên cứu xác định những đặc trƣng chủ yếu và khuynh hƣớng biến đổi của đô thị Nam Định trong suốt quá trình hình thành và phát triển.Đề xuất giải pháp góp phần thực hiện chủ trƣơng xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm đồng b ng nam sông Hồng.

 • 02050006245.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Đại An;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc; Vũ, Kim Chi (2020)

 • Xây dựng cơ sở lý luận với những tiêu chí cụ thể để làm căn cứ đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển thành phố Nam Định. Luận án đã hệ thông về quá trình hình thành và phát triển đô thị Nam Định. cũng như những biến đổi và những vấn đề đặt ra trong tương lai. Tái hiện lại không gian lịch sử văn hóa thành phố Nam Định với những đặc trưng của một đô thị trung tâm vùng duyên hải châu thổ sông Hồng. Luận án đề xuất giải pháp góp phần thực hiện chủ trương xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm đồng bằng nam sông Hồng.

Browsing by Author Vũ, Kim Chi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 15 of 15
 • 2.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Văn Cự; Vũ, Kim Chi; Lê, Quang Toan (2008)

 • Trong một nền kinh tế đang lên với tăng trưởng trên 8%/năm, nông thôn Việt Nam vẫn là nơi cư trú và sinh sống của hơn 70% dân số Việt Nam, đồng thời cũng là khu vực đang có nhiều biến động và chịu nhiều thiệt thòi. Trong tình hình đó, việc gắn liền nông dân với nền nông nghiệp và nông thôn (tam nông) trong việc hoạch định chính sách là khuynh hướng đang được các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách đặc biệt lưu ý. Tuy nhiên, đây là một phạm trù phức hợp nên việc nghiên cứu đồng thời các khía cạnh của nó là vấn đề chứa đựng nhiều thách thức về phương pháp luận. Các hợp phần Nông dân, Nông nghiệp, Nông thôn thường bị tách rời khỏi nhau trong các nghiên cứu. Việc tích hợp các ...

 • 05050003536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Kim Chi;  Advisor: Vương, Huy Thọ (2019)

 • Đối với một cơ sở giáo dục đại học thì việc quản lý hệ thống thông tin sinh viên là một trong những nhân tố thiết yếu để đánh giá chất lượng giáo dục của các trường. Đây là hoạt động cơ bản, rất phải được trú trọng và duy trì. Là một cán bộ quản lý hoạt động sinh viên tại Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, tác giả nhận thấy hoạt động quản lý thông tin sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN còn nhiều bất cập. Nếu có các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản lý hệ thống thông tin sinh viên thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN. Trên cơ sở đó, luận văn đã nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý, quản lý hệ thống thông tin, nội dung quản lý hệ thống thông tin sinh viên, vai t...

 • 01050001283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tú Anh;  Advisor: Vũ, Kim Chi (2013)

 • Thu thập cơ sở dữ liệu và tổng quan tài liệu liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài. Tổng hợp cơ sở lý luận nghiên cứu về ruộng bậc thang trên địa hình đất dốc miền núi Việt Nam. Phân tích biến đổi ruộng bậc thang trên cơ sở tư liệu ảnh viễn thám và bản đồ của các năm 1993, 1999, 2009 và 2013. Phân tích tác động của các yếu tố tự nhiên, thành phần dân tộc và các chính sách phát triển ảnh hưởng đến xu thế phát triển ruộng bậc thang trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đề xuất một số giải pháp sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển bền vững ruộng bậc thang

 • 01050002370.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Minh Thùy Trang;  Advisor: Vũ, Kim Chi (2015)

 • LÝ THUYẾT SINH KẾ VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG: Khái niệm sinh kế; Khái niệm và sự cải tiến khung sinh kế bền vững . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU: Phương pháp nghiên cứu; Khái quát xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ SINH KẾ TẠI XÃ TẢN LĨNH: Những biểu hiện biến đổi khí hậu; Những tác động của thời tiết bất thường đến sinh kế; Đặc điểm sinh kế địa phương. VỐN CON NGƯỜI VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG: Đặc điểm cơ bản: Số lượng và nhóm độ tuổi nhân khẩu lao động trong nông hộ; Trình độ chuyên môn kỹ thuật và nguồn thu nhập; Trình độ chuyên môn của chủ hộ; Vốn con người trong trồng trọt; Vốn con người trong chăn nuôi

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Đại An;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc; Vũ, Kim Chi (2020)

 • Luận án nghiên cứu xác định những đặc trƣng chủ yếu và khuynh hƣớng biến đổi của đô thị Nam Định trong suốt quá trình hình thành và phát triển.Đề xuất giải pháp góp phần thực hiện chủ trƣơng xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm đồng b ng nam sông Hồng.

 • 02050006245.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Vũ, Đại An;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc; Vũ, Kim Chi (2020)

 • Xây dựng cơ sở lý luận với những tiêu chí cụ thể để làm căn cứ đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển thành phố Nam Định. Luận án đã hệ thông về quá trình hình thành và phát triển đô thị Nam Định. cũng như những biến đổi và những vấn đề đặt ra trong tương lai. Tái hiện lại không gian lịch sử văn hóa thành phố Nam Định với những đặc trưng của một đô thị trung tâm vùng duyên hải châu thổ sông Hồng. Luận án đề xuất giải pháp góp phần thực hiện chủ trương xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm đồng bằng nam sông Hồng.