Browsing by Author Đặng, Minh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 00050004058_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoài Phương;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2014)

 • Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của đảm bảo quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến vấn vấn đề đảm bảo quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân nói chung và tại TAND thành phố Hà Nội nói riêng; phân tích thực trạng về đảm bảo quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình tại TAND thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra những yêu cầu, mục tiêu và giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc tăng cường bảo đảm quyền công d...

 • 00050004052_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Minh Phượng;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống và luận cứ khoa học về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn… của Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam Khái quát quá trình hình thành, phát triển của Viện kiểm sát nhân dân trong các bản Hiến pháp Việt Nam và mô hình Viện kiểm sát của một số nước trên thế giới để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm vận dụng trong việc đổi mới Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở tổng hợp số liệu qua nhiều nguồn xác thực, luận văn đánh giá đúng thực trạng về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát kể từ khi Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung để rút ra những mặt ...

 • 00050007295.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thịnh, Thị Quyên;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2016)

 • Phân tích cơ sở lý luận về chứng thực của Uỷ ban nhân dân (UBND) xã. Đánh giá được thực trạng hoạt động chứng thực của UBND xã- qua thực tiễn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội: những thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại hạn chế. Đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và thực thi pháp luật về chứng thực của UBND cấp xã

 • 4163-85-7862-2-10-20180702.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Minh Tuấn; Hoàng, Thị Ái Quỳnh (2018)

 • Phân tích lí thuyết về kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương dựa trên cách tiếp cận nguyên tắc phân quyền, bài viết chỉ ra những bất cập của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương ở Việt Nam do chịu ảnh hưởng của nguyên tắc tập quyền. Bài viết cho rằng Việt Nam muốn kiểm soát tốt quyền lực nhà nước ở địa phương, thì không thể không thúc đẩy phân cấp, phân quyền. Tuy nhiên, phân cấp, phân quyền cũng tạo ra những khó khăn, thách thức đối với việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương. Do đó, cùng với việc phân cấp, phân quyền, thì cần phải xây dựng các giải pháp bảo đảm vận hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương

 • 00080000286.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Minh Phúc; Vũ, Công Giao; Võ, Tri Hào; Đặng, Minh Tuấn (2016)

 • Khái quát chung về quản lý nhà nước - Những vấn đề lý luận về hợp đồng hành chính - Các yêu cầu đối với hợp đồng hành chính - Hợp đồng hành chính vô hiệu và hệ quả của hợp đồng hành chính vô hiệu - Thực hiện, giám sát, giải thích, điều chỉnh, đơn phương chấm dứt hợp đồng hành chính và bồi thường thiệt hại

 • 00050002330.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Hằng; Đặng, Minh Tuấn (2013)

 • Làm rõ bối cảnh, quan điểm và nội dung cải cách tư pháp. Hiểu rõ thực trạng hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân trong thời gian qua. Xác định cơ sở thiết lập Viện kiểm sát nhân dân khu vực trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân và tính ưu việt của mô hình này so với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hiện nay. Chỉ ra những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đối với ngành kiểm sát trong việc xây dựng mô hình Viện kiểm sát nhân dân khu vực. Đưa ra phương hướng và giải pháp xây dựng mô hình Viện kiểm sát nhân dân khu vực nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam.

 • 00050004055_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2014)

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là: Trên cơ sở các quan điểm của Đảng và yêu cầu của cải cách tư pháp; Luận văn phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng công tố và xét xử; mối quan hệ giữa hoạt động công tố và hoạt động xét xử; chỉ ra những tồn tại và vướng mắc, sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan này trong mối quan hệ trên để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy Cơ quan thực hiện chức năng công tố và xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiệ...

 • 00050009575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Thu Dơn;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2018)

 • Luận văn đã luận giải, làm rõ các cơ sở lý luận về nguyên tắc giới hạn quyền con người trong pháp luật quốc tế và theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013. Bên cạnh đó, luận văn đã cho thấy tầm quan trọng của việc Hiến định nguyên tắc này. Từ đó, luận văn nêu lên những bất cập, hạn chế trong việc thể chế hóa và thực thi nguyên tắc giới hạn quyền con người. Luận văn kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong công cuộc thể chế hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người và nâng cao tính khả thi trong việc thực thi nguyên tắc này...

 • 00050007305.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Ngọc Duy;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2016)

 • Luận văn này nhằm mục đích làm rõ những vấn đề mang tính lý luận về pháp luật biểu tình; nghiên cứu pháp luật một số quốc gia trên thế giới đặc biệt là những quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, phân tích thực tiễn những quy định pháp luật Việt Nam có điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến biểu tình từ đó chỉ ra sự cần thiết phải xây dựng Luật biểu tình trong thời gian tới để điều chỉnh, giúp cho người dân thực hiện được quyền biểu tình như trong quy định của Hiến pháp 2003, từ đó đề xuất một số nội dung trong việc xây dựng Dự thảo Luật biểu tình trong thời gian tới

 • 00050002334.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mận; Đặng, Minh Tuấn (2013)

 • rình bày cơ sở lý luận về trợ giúp pháp lý và pháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật điều chỉnh về Quỹ TGPL Việt Nam trong thời gian qua, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân để có giải pháp hoàn thiện. Trên cơ sở các yêu cầu khách quan, những quan điểm, đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi trên thực tế nhằm hoàn thiện pháp luật về Quỹ TGPL để nâng cao vị trí, vai trò của Quỹ TGPL Việt Nam trong thời gian tới.

 • 00050002334_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mận;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về trợ giúp pháp lý và pháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật điều chỉnh về Quỹ TGPL Việt Nam trong thời gian qua, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và n (...)

 • 00050004383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Nhã Phương;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2014)

 • Trưng cầu ý dân là một hình thức dân chủ trực tiếp được sử dụng từ cách đây hàng nghìn năm, theo đó nhà nước tổ chức các cuộc bỏ phiếu cho người dân được trực tiếp quyết định đối với một số công việc quan trọng của đất nước. Thông qua hình thức dân chủ này, người dân được trực tiếp tham gia vào việc hoạch định các chính sách, quyết sách lớn của đất nước. Trưng cầu dân ý là hình thức dân chủ trực tiếp, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân trong quản lý, điều hành đất nước, qua đó người dân tham gia trực tiếp, quyết định đối với một số công việc quan trọng của đất nước. Trong hệ thống pháp luật các nước trên thế giới, trưng cầu dân ý đang và sẽ tiếp tục là một vấn đề rất đáng ...

 • 00050002335.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Như Quỳnh; Đặng, Minh Tuấn (2013)

 • Tổng quan về quản lý nhà nước, quỹ tín dụng và một số vấn đề về hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Phân tích, đánh giá về thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động QTDND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tìm ra nguyên nhân nếu hoạt động Quỹ tín dụng chưa đạt hiệu quả cao. Đưa ra được những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động QTDND phù hợp với thực trạng hoạt động tín dụng và điều kiện phát triển của Bắc Ninh: Đổi mới phương pháp triê ̉ n khai cơ chê ́ , chính sách , văn bản pháp luật; Kiê ̣ n toàn bộ máy tổ chức và nâng cao trình độ cán bộ tại Chi nhánh; Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước của Chi nhánh NHNN tỉnh Bắc N...

 • 00050006300.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Mai;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2015)

 • Trong khuôn khổ một luận văn thạc sĩ luật học, tác giả đã đưa ra được một số nét khái quát về khái niệm, đặc điểm, nội dung, tính chất, vai trò quyền hành pháp của Chính phủ trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước. Đồng thời bước đầu phân tích thực trạng thực thi quyền hành pháp của Chính phủ qua các thời kỳ, đặc biệt trong giai đoạn từ khi có Hiến pháp 1992 đến trước khi ban hành Hiến pháp 2013. Từ đó làm cơ sở đưa ra một số phương hướng giải pháp góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc thực thi quyền hành pháp của Chính phủ theo tinh thần Hiến pháp 2013.

 • 00050006105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hường;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu nghiêm túc; các vấn đề được phân tích kỹ lưỡng, logic nhằm đưa ra giải pháp bảo đảm quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động ở Việt Nam. Luận văn làm rõ thêm những vấn đề cơ bản về quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động; Phân tích những quy định pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới quy định về quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động; Góp phần chỉ ra thực trạng bảo đảm về quyền quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động; Đưa ra giải pháp bảo đảm quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động;

 • 00050005658.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam qua lần sửa đổi Hiến pháp 2013. Trên cơ sở đó, luận văn phân tích một số điểm mới quan trọng cũng như những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi trong Hiến pháp 2013 đáp ứng yêu cầu đặt ra. Từ đó, đưa ra những giải pháp cần thiết đối với vấn đề sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam hiện nay phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta để sửa đổi hiến pháp trong tương lai đúng bản chất của một đợt sinh hoạt chính trị dân chủ đi đến kết quả là xây dựng một bản Hiến pháp chất lượng, khoa học, có “tuổi thọ” cao, mang tính nhân dân, phù hợp tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam c...

Browsing by Author Đặng, Minh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 00050004058_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoài Phương;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2014)

 • Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của đảm bảo quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến vấn vấn đề đảm bảo quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân nói chung và tại TAND thành phố Hà Nội nói riêng; phân tích thực trạng về đảm bảo quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình tại TAND thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra những yêu cầu, mục tiêu và giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc tăng cường bảo đảm quyền công d...

 • 00050004052_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Minh Phượng;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống và luận cứ khoa học về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn… của Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam Khái quát quá trình hình thành, phát triển của Viện kiểm sát nhân dân trong các bản Hiến pháp Việt Nam và mô hình Viện kiểm sát của một số nước trên thế giới để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm vận dụng trong việc đổi mới Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở tổng hợp số liệu qua nhiều nguồn xác thực, luận văn đánh giá đúng thực trạng về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát kể từ khi Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung để rút ra những mặt ...

 • 00050007295.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thịnh, Thị Quyên;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2016)

 • Phân tích cơ sở lý luận về chứng thực của Uỷ ban nhân dân (UBND) xã. Đánh giá được thực trạng hoạt động chứng thực của UBND xã- qua thực tiễn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội: những thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại hạn chế. Đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và thực thi pháp luật về chứng thực của UBND cấp xã

 • 4163-85-7862-2-10-20180702.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Minh Tuấn; Hoàng, Thị Ái Quỳnh (2018)

 • Phân tích lí thuyết về kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương dựa trên cách tiếp cận nguyên tắc phân quyền, bài viết chỉ ra những bất cập của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương ở Việt Nam do chịu ảnh hưởng của nguyên tắc tập quyền. Bài viết cho rằng Việt Nam muốn kiểm soát tốt quyền lực nhà nước ở địa phương, thì không thể không thúc đẩy phân cấp, phân quyền. Tuy nhiên, phân cấp, phân quyền cũng tạo ra những khó khăn, thách thức đối với việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương. Do đó, cùng với việc phân cấp, phân quyền, thì cần phải xây dựng các giải pháp bảo đảm vận hành cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương

 • 00080000286.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Minh Phúc; Vũ, Công Giao; Võ, Tri Hào; Đặng, Minh Tuấn (2016)

 • Khái quát chung về quản lý nhà nước - Những vấn đề lý luận về hợp đồng hành chính - Các yêu cầu đối với hợp đồng hành chính - Hợp đồng hành chính vô hiệu và hệ quả của hợp đồng hành chính vô hiệu - Thực hiện, giám sát, giải thích, điều chỉnh, đơn phương chấm dứt hợp đồng hành chính và bồi thường thiệt hại

 • 00050002330.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Hằng; Đặng, Minh Tuấn (2013)

 • Làm rõ bối cảnh, quan điểm và nội dung cải cách tư pháp. Hiểu rõ thực trạng hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân trong thời gian qua. Xác định cơ sở thiết lập Viện kiểm sát nhân dân khu vực trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân và tính ưu việt của mô hình này so với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hiện nay. Chỉ ra những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đối với ngành kiểm sát trong việc xây dựng mô hình Viện kiểm sát nhân dân khu vực. Đưa ra phương hướng và giải pháp xây dựng mô hình Viện kiểm sát nhân dân khu vực nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam.

 • 00050004055_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2014)

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là: Trên cơ sở các quan điểm của Đảng và yêu cầu của cải cách tư pháp; Luận văn phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng công tố và xét xử; mối quan hệ giữa hoạt động công tố và hoạt động xét xử; chỉ ra những tồn tại và vướng mắc, sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan này trong mối quan hệ trên để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy Cơ quan thực hiện chức năng công tố và xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiệ...

 • 00050009575.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Thu Dơn;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2018)

 • Luận văn đã luận giải, làm rõ các cơ sở lý luận về nguyên tắc giới hạn quyền con người trong pháp luật quốc tế và theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013. Bên cạnh đó, luận văn đã cho thấy tầm quan trọng của việc Hiến định nguyên tắc này. Từ đó, luận văn nêu lên những bất cập, hạn chế trong việc thể chế hóa và thực thi nguyên tắc giới hạn quyền con người. Luận văn kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong công cuộc thể chế hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người và nâng cao tính khả thi trong việc thực thi nguyên tắc này...

 • 00050007305.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Ngọc Duy;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2016)

 • Luận văn này nhằm mục đích làm rõ những vấn đề mang tính lý luận về pháp luật biểu tình; nghiên cứu pháp luật một số quốc gia trên thế giới đặc biệt là những quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, phân tích thực tiễn những quy định pháp luật Việt Nam có điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến biểu tình từ đó chỉ ra sự cần thiết phải xây dựng Luật biểu tình trong thời gian tới để điều chỉnh, giúp cho người dân thực hiện được quyền biểu tình như trong quy định của Hiến pháp 2003, từ đó đề xuất một số nội dung trong việc xây dựng Dự thảo Luật biểu tình trong thời gian tới

 • 00050002334.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mận; Đặng, Minh Tuấn (2013)

 • rình bày cơ sở lý luận về trợ giúp pháp lý và pháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật điều chỉnh về Quỹ TGPL Việt Nam trong thời gian qua, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân để có giải pháp hoàn thiện. Trên cơ sở các yêu cầu khách quan, những quan điểm, đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi trên thực tế nhằm hoàn thiện pháp luật về Quỹ TGPL để nâng cao vị trí, vai trò của Quỹ TGPL Việt Nam trong thời gian tới.

 • 00050002334_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mận;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về trợ giúp pháp lý và pháp luật về Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật điều chỉnh về Quỹ TGPL Việt Nam trong thời gian qua, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và n (...)

 • 00050004383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Nhã Phương;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2014)

 • Trưng cầu ý dân là một hình thức dân chủ trực tiếp được sử dụng từ cách đây hàng nghìn năm, theo đó nhà nước tổ chức các cuộc bỏ phiếu cho người dân được trực tiếp quyết định đối với một số công việc quan trọng của đất nước. Thông qua hình thức dân chủ này, người dân được trực tiếp tham gia vào việc hoạch định các chính sách, quyết sách lớn của đất nước. Trưng cầu dân ý là hình thức dân chủ trực tiếp, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân trong quản lý, điều hành đất nước, qua đó người dân tham gia trực tiếp, quyết định đối với một số công việc quan trọng của đất nước. Trong hệ thống pháp luật các nước trên thế giới, trưng cầu dân ý đang và sẽ tiếp tục là một vấn đề rất đáng ...

 • 00050002335.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Như Quỳnh; Đặng, Minh Tuấn (2013)

 • Tổng quan về quản lý nhà nước, quỹ tín dụng và một số vấn đề về hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Phân tích, đánh giá về thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động QTDND trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tìm ra nguyên nhân nếu hoạt động Quỹ tín dụng chưa đạt hiệu quả cao. Đưa ra được những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động QTDND phù hợp với thực trạng hoạt động tín dụng và điều kiện phát triển của Bắc Ninh: Đổi mới phương pháp triê ̉ n khai cơ chê ́ , chính sách , văn bản pháp luật; Kiê ̣ n toàn bộ máy tổ chức và nâng cao trình độ cán bộ tại Chi nhánh; Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước của Chi nhánh NHNN tỉnh Bắc N...

 • 00050006300.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Mai;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2015)

 • Trong khuôn khổ một luận văn thạc sĩ luật học, tác giả đã đưa ra được một số nét khái quát về khái niệm, đặc điểm, nội dung, tính chất, vai trò quyền hành pháp của Chính phủ trong cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước. Đồng thời bước đầu phân tích thực trạng thực thi quyền hành pháp của Chính phủ qua các thời kỳ, đặc biệt trong giai đoạn từ khi có Hiến pháp 1992 đến trước khi ban hành Hiến pháp 2013. Từ đó làm cơ sở đưa ra một số phương hướng giải pháp góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc thực thi quyền hành pháp của Chính phủ theo tinh thần Hiến pháp 2013.

 • 00050006105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hường;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu nghiêm túc; các vấn đề được phân tích kỹ lưỡng, logic nhằm đưa ra giải pháp bảo đảm quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động ở Việt Nam. Luận văn làm rõ thêm những vấn đề cơ bản về quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động; Phân tích những quy định pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia trên thế giới quy định về quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động; Góp phần chỉ ra thực trạng bảo đảm về quyền quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động; Đưa ra giải pháp bảo đảm quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động;

 • 00050005658.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam qua lần sửa đổi Hiến pháp 2013. Trên cơ sở đó, luận văn phân tích một số điểm mới quan trọng cũng như những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi trong Hiến pháp 2013 đáp ứng yêu cầu đặt ra. Từ đó, đưa ra những giải pháp cần thiết đối với vấn đề sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam hiện nay phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta để sửa đổi hiến pháp trong tương lai đúng bản chất của một đợt sinh hoạt chính trị dân chủ đi đến kết quả là xây dựng một bản Hiến pháp chất lượng, khoa học, có “tuổi thọ” cao, mang tính nhân dân, phù hợp tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam c...