Browsing by Author Đặng, Văn Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • document(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Long; Hán, Thị Huệ; Nguyễn, Tiến Thảo; Hoa, Hữu Thu (2016)

 • Trong báo này, một dãy các chất xúc tác hidrotanxit Mg-Ni_Al-CO3 được điều chế theo phương pháp đồng kết tủa ở các pH khac nhau để nghiên cứu ảnh hưởng của pH lên sự hình thành hidrotanxit và độ hoạt động xúc tác của chúng. Các tinh chất cấu truc và thành phần cấu trúc của các chất rắn thud dược đã được xác định bằng các phương pháp vật lý : XRD, IR, SEM, TEM, EDS. Độ hoạt động xúc tác của chúng trong phản ứng oxi hóa chọn lọc ở pha lỏng được đánh giá ở các điều kiện khác nhau. Các kết quả nghiên cứu thu được chỉ ra rằng các chất rắn có đặc điểm cấu trúc của hidrotanxit và độ chọn lọc trogn phản ứng oxi hóa stiren thành benzanđehit rất cao.

 • 00060000105.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Thị Minh Thư; Đặng, Văn Long (2010)

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nền mao quản trung bình chứa Si từ nguồn tiền chất vô cơ, hữu cơ và chất hoạt động bề mặt. Chế tạo vật liệu xúc tác nano Pt với các hàm lượng 1, 2 và 3% trên vật liệu nền chứa Si từ phức Pt, chất khử và chất hoạt động bề mặt. Phân tích đánh giá các đặc trưng của vật liệu nền và vật liệu nanô Pt/ vật liệu nền chứa silic (AAS, XRD, SEM, TEM, TPD-N2,…). Trình bày quá trình oxi hóa glucozơ trên hệ xúc tác nanô Pt/Vật liệu mao quản trung bình chứa silic. Tìm các điều kiện cho sự chọn lọc gluconic axit. Đánh giá các sản phẩm phản ứng oxi hóa glucozơ bằng các phương pháp HPLC-RID và LC-MS. Nghiên cứu quá trình tạo muối canxi gluconat. Phân tích sản phẩm muối canx...

 • DT_00890.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Lê, Thị Dung; Đặng, Văn Long; Đỗ, Hồng Quân (2008)

 • Nghiên cứu tổng hợp các hệ vật liệu nền MCM-41, SBA-15, SiO2 vô định hình. Phân tán các kim loại Au, Pt nano trên các vật liệu nền. Đặc trưng các hệ vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại: XRD, SEM, TEM, H2-TPR, BET ... Nghiên cứu quá trình oxi hóa glucozơ trên các hệ xúc tác nhằm đạt độ chọn lọc với axit gluconic cao. Sản phẩm phản ứng được phân tích bằng các phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ (LC-MS) và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HP-LC) Tổng hợp các hệ xúc tác mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp kích thước nano: Pt, Au có hiệu quả cho phản ứng oxi hóa chọn lọc glucozơ tạo axit gluconic. Nghiên cứu tìm các điều kiện phản ứng: nhiệt độ, thời gia...

 • 00060000518.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thảo; Hoa, Hữu Thu; Đặng, Văn Long; Nguyễn, Mạnh Hà; Nguyễn, Anh Tuấn; Hoàng, Hiếu (2015)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu điều chế hai lọ xúc tác có tỉ lệ La-Co-Cu và La-Ce-Co khác nhau bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiền trộn. Các mẫu nanoperovskit tổng được thử hoạt tính đối với phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren nhận thấy họ thứ nhất La-Co-Cu có khả năng xúc tác phản ứng oxi hóa stiren ở điều kiện bằng oxi không khí nhưng sản phẩm cho độ chuyển hóa thấp. Ở 100 độ C, độ chuyển hóa stiren duy trì khoảng 2-5% và sản phẩm thu được duy nhất là benzandehit. Khi phân tán nanoperovskit La-Co-Cu trên chất mang mesoporous silica SBA-15 đã cải thiện đáng kể độ chuyển hóa stiren và thu được sản phẩm hỗn hợp sản phẩm benzandehit, axitbenzoic, stiren oxit, ...

 • 01050000713_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Long;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2012)

 • Tổng quan về tính chất, các phương pháp điều chế, các yếu tố ảnh hưởng và ứng dụng của hidrotanxit cũng như phản ứng oxi hóa ankylbenzen. Nghiên cứu các phương pháp thực nghiệm: Điều chế xúc tác; nghiên cứu đặc trưng xúc tác bằng các phương pháp vật lý; ph (...)

 • 01050000713.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Long (2012)

 • Tổng quan về tính chất, các phƣơng pháp điều chế, các yếu tố ảnh hƣởng và ứng dụng của hidrotanxit cũng nhƣ phản ứng oxi hóa ankylbenzen. Nghiên cứu các phƣơng pháp thực nghiệm: Điều chế xúc tác; nghiên cứu đặc trƣng xúc tác bằng các phƣơng pháp vật lý; phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren; độ chuyển hóa và độ chọn lọc sản phẩm. Đƣa ra kết quả và thảo luận: Đặc trƣng của hidrotanxit Mg -Co-Al-O; phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren.

 • 01050004000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Long;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2018)

 • - Kết quả nghiên cứu chỉ ra vai trò hoạt động của lớp brucite biến tính bởi ion kim loại chuyển tiếp (Co2+) và anion molipdat xen giữa các lớp brucite Mg-Al trong phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren với oxi không khí. - Kết quả nghiên cứu chỉ ra Co2+ được bền hóa và cố định trong lớp brucite Mg-Co-Al bằng việc thay thế một phần cation Mg2+. Ion Co2+ trong mạng thể hiện khả năng oxi hóa chọn lọc stiren thành benzanđehit và stiren oxit. Các ion coban nằm ngoài mạng tinh thể hidrotanxit chỉ có khả năng oxi hóa không chọn lọc và tạo thành các sản phẩm oxi hóa sâu như axit benzoic. - Kết quả nghiên cứu vai trò hoạt động của anion xen giữa các lớp hidroxit Mg-Al chỉ ra anion cacbonat không...

 • DT_00988.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoa, Hữu Thu; Khúc, Quang Đạt; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Ngô, Thị Thuận; Trương, Đình Đức; Trần, Ngọc Doanh; Trần, Thị Như Mai; Trần, Văn Nhân; Đặng, Văn Long (2009)

 • Tổng hợp tài liệu về sét Việt Nam, đặc biệt sét Di linh. Lấy mẫu sét Di Linh ở mỏ đang khai thác. Tinh chế tự nhiên Di Linh VN để thu được các bentonit thuần natri (Bent-Na). Đặc trưng cấu trúc của sét bằng phương pháp vật lý: SEM, TGA-DTA, -DSC, IR, XRD, BET, CEC, TEM. Tổng hợp các polixocation [Al13O4(OH)24]7+, [Fe3(OH)4]5+, [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc, thành phần hóa học của chúng bằng các phương pháp vật lý AAS, ICP, RMN. Chống các lớp sét bentonit Di Linh bằng các polioxocation Al13, [Fe3(OH)4]5+ và [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc của sét chống bằng các phương pháp vật lý kể trên và phân tích nguyên tố. Hấp phụ lên các sét chống này các muối amoni bậc 4 như CTAB với...

Browsing by Author Đặng, Văn Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • document(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Long; Hán, Thị Huệ; Nguyễn, Tiến Thảo; Hoa, Hữu Thu (2016)

 • Trong báo này, một dãy các chất xúc tác hidrotanxit Mg-Ni_Al-CO3 được điều chế theo phương pháp đồng kết tủa ở các pH khac nhau để nghiên cứu ảnh hưởng của pH lên sự hình thành hidrotanxit và độ hoạt động xúc tác của chúng. Các tinh chất cấu truc và thành phần cấu trúc của các chất rắn thud dược đã được xác định bằng các phương pháp vật lý : XRD, IR, SEM, TEM, EDS. Độ hoạt động xúc tác của chúng trong phản ứng oxi hóa chọn lọc ở pha lỏng được đánh giá ở các điều kiện khác nhau. Các kết quả nghiên cứu thu được chỉ ra rằng các chất rắn có đặc điểm cấu trúc của hidrotanxit và độ chọn lọc trogn phản ứng oxi hóa stiren thành benzanđehit rất cao.

 • 00060000105.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Thị Minh Thư; Đặng, Văn Long (2010)

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nền mao quản trung bình chứa Si từ nguồn tiền chất vô cơ, hữu cơ và chất hoạt động bề mặt. Chế tạo vật liệu xúc tác nano Pt với các hàm lượng 1, 2 và 3% trên vật liệu nền chứa Si từ phức Pt, chất khử và chất hoạt động bề mặt. Phân tích đánh giá các đặc trưng của vật liệu nền và vật liệu nanô Pt/ vật liệu nền chứa silic (AAS, XRD, SEM, TEM, TPD-N2,…). Trình bày quá trình oxi hóa glucozơ trên hệ xúc tác nanô Pt/Vật liệu mao quản trung bình chứa silic. Tìm các điều kiện cho sự chọn lọc gluconic axit. Đánh giá các sản phẩm phản ứng oxi hóa glucozơ bằng các phương pháp HPLC-RID và LC-MS. Nghiên cứu quá trình tạo muối canxi gluconat. Phân tích sản phẩm muối canx...

 • DT_00890.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Lê, Thị Dung; Đặng, Văn Long; Đỗ, Hồng Quân (2008)

 • Nghiên cứu tổng hợp các hệ vật liệu nền MCM-41, SBA-15, SiO2 vô định hình. Phân tán các kim loại Au, Pt nano trên các vật liệu nền. Đặc trưng các hệ vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại: XRD, SEM, TEM, H2-TPR, BET ... Nghiên cứu quá trình oxi hóa glucozơ trên các hệ xúc tác nhằm đạt độ chọn lọc với axit gluconic cao. Sản phẩm phản ứng được phân tích bằng các phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ (LC-MS) và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HP-LC) Tổng hợp các hệ xúc tác mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp kích thước nano: Pt, Au có hiệu quả cho phản ứng oxi hóa chọn lọc glucozơ tạo axit gluconic. Nghiên cứu tìm các điều kiện phản ứng: nhiệt độ, thời gia...

 • 00060000518.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thảo; Hoa, Hữu Thu; Đặng, Văn Long; Nguyễn, Mạnh Hà; Nguyễn, Anh Tuấn; Hoàng, Hiếu (2015)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu điều chế hai lọ xúc tác có tỉ lệ La-Co-Cu và La-Ce-Co khác nhau bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiền trộn. Các mẫu nanoperovskit tổng được thử hoạt tính đối với phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren nhận thấy họ thứ nhất La-Co-Cu có khả năng xúc tác phản ứng oxi hóa stiren ở điều kiện bằng oxi không khí nhưng sản phẩm cho độ chuyển hóa thấp. Ở 100 độ C, độ chuyển hóa stiren duy trì khoảng 2-5% và sản phẩm thu được duy nhất là benzandehit. Khi phân tán nanoperovskit La-Co-Cu trên chất mang mesoporous silica SBA-15 đã cải thiện đáng kể độ chuyển hóa stiren và thu được sản phẩm hỗn hợp sản phẩm benzandehit, axitbenzoic, stiren oxit, ...

 • 01050000713_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Long;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2012)

 • Tổng quan về tính chất, các phương pháp điều chế, các yếu tố ảnh hưởng và ứng dụng của hidrotanxit cũng như phản ứng oxi hóa ankylbenzen. Nghiên cứu các phương pháp thực nghiệm: Điều chế xúc tác; nghiên cứu đặc trưng xúc tác bằng các phương pháp vật lý; ph (...)

 • 01050000713.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Long (2012)

 • Tổng quan về tính chất, các phƣơng pháp điều chế, các yếu tố ảnh hƣởng và ứng dụng của hidrotanxit cũng nhƣ phản ứng oxi hóa ankylbenzen. Nghiên cứu các phƣơng pháp thực nghiệm: Điều chế xúc tác; nghiên cứu đặc trƣng xúc tác bằng các phƣơng pháp vật lý; phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren; độ chuyển hóa và độ chọn lọc sản phẩm. Đƣa ra kết quả và thảo luận: Đặc trƣng của hidrotanxit Mg -Co-Al-O; phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren.

 • 01050004000.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Long;  Advisor: Nguyễn, Tiến Thảo (2018)

 • - Kết quả nghiên cứu chỉ ra vai trò hoạt động của lớp brucite biến tính bởi ion kim loại chuyển tiếp (Co2+) và anion molipdat xen giữa các lớp brucite Mg-Al trong phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren với oxi không khí. - Kết quả nghiên cứu chỉ ra Co2+ được bền hóa và cố định trong lớp brucite Mg-Co-Al bằng việc thay thế một phần cation Mg2+. Ion Co2+ trong mạng thể hiện khả năng oxi hóa chọn lọc stiren thành benzanđehit và stiren oxit. Các ion coban nằm ngoài mạng tinh thể hidrotanxit chỉ có khả năng oxi hóa không chọn lọc và tạo thành các sản phẩm oxi hóa sâu như axit benzoic. - Kết quả nghiên cứu vai trò hoạt động của anion xen giữa các lớp hidroxit Mg-Al chỉ ra anion cacbonat không...

 • DT_00988.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoa, Hữu Thu; Khúc, Quang Đạt; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Ngô, Thị Thuận; Trương, Đình Đức; Trần, Ngọc Doanh; Trần, Thị Như Mai; Trần, Văn Nhân; Đặng, Văn Long (2009)

 • Tổng hợp tài liệu về sét Việt Nam, đặc biệt sét Di linh. Lấy mẫu sét Di Linh ở mỏ đang khai thác. Tinh chế tự nhiên Di Linh VN để thu được các bentonit thuần natri (Bent-Na). Đặc trưng cấu trúc của sét bằng phương pháp vật lý: SEM, TGA-DTA, -DSC, IR, XRD, BET, CEC, TEM. Tổng hợp các polixocation [Al13O4(OH)24]7+, [Fe3(OH)4]5+, [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc, thành phần hóa học của chúng bằng các phương pháp vật lý AAS, ICP, RMN. Chống các lớp sét bentonit Di Linh bằng các polioxocation Al13, [Fe3(OH)4]5+ và [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc của sét chống bằng các phương pháp vật lý kể trên và phân tích nguyên tố. Hấp phụ lên các sét chống này các muối amoni bậc 4 như CTAB với...