Browsing by Author Đặng, Vũ Huân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050007010.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thu Hằng;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2015)

 • Luận văn được tiếp cận nghiên cứu dựa trên phương pháp luận, quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Bên cạnh đó, để đạt được mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, tác giả còn sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản như: phương pháp tổng hợp, phân tích, khái quát hóa trong khi tìm hiểu các quy phạm pháp luật về cạnh tranh, về hoạt động ngân hàng từ trước đến nay; phương pháp so sánh, khảo sát, đánh giá khi nghiên cứu thực trạng thực thi các quy phạm pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam trên thực tiễn để đối chiếu, tìm ra những hạn chế và đề xuất hướng hoàn thiện phù hợp.

 • 00050004844.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kim, Hoàn Mỹ Linh;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2014)

 • Thông qua việc tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan tới chế tài đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh, bao gồm các quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, các biện pháp chế tài, trình tự áp dụng chế tài, thẩm quyền xử lý xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh..., được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành như: Luật Cạnh tranh năm 2004, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và các văn bản hướng dẫn thi hành, cùng với thực tế áp dụng chế tài xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh tại Việt Nam. Luận văn đã góp phần làm rõ hơn các vấn đề lý luận pháp luật về kiểm soát và xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh; bản chất, nội d...

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • 00050004885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ánh;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2014)

 • Luận văn góp phần làm rõ hơn các vấn đề lý luận pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam. Luận văn đưa ra những đánh giá về thực trạng pháp luật và hiệu quả áp dụng pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, công bằng ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 • 00050004334.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đậu, Huy Giang;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2014)

 • Về mặt lý luận: Luận văn đưa ra hệ thống các cơ sở lý luận pháp luật về công ty luật: Khái niệm, đặc điểm, vai trò của công ty luật; khái niệm, đặc điểm pháp luật về công ty luật; những vấn đề pháp luật về công ty luật như: thành lập, tổ chức hoạt động, quản trị và tổ chức lại công ty luật. Luận văn cũng đề cập đến pháp luật về công ty luật của một số nước, từ đó so sánh với những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Về tính thực tiễn: Luận văn đã nêu và phân tích làm rõ thực trạng các quy định pháp luật về công ty luật hiện hành ở Việt Nam và thực trạng áp dụng pháp luật về công ty luật. Từ đó, nhận định những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân chủ yếu của pháp luật về công ...

 • 00050004968_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Xuân Tuấn;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2014)

 • Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ở các doanh nghiệp . Nêu ra thực tiễn thực hiện vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ở các doanh nghiệp tại Thành phố Đà Nẵng. Sau đó , luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

 • V_L0_00712.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2005)

 • Nêu những vấn đề lý luận chung về pháp luật cạnh tranh và pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nghiên cứu một cách có hệ thống về bản chất, nội dung, thực trạng pháp luật Việt Nam điều chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Luận văn đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Browsing by Author Đặng, Vũ Huân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050007010.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thu Hằng;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2015)

 • Luận văn được tiếp cận nghiên cứu dựa trên phương pháp luận, quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Bên cạnh đó, để đạt được mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, tác giả còn sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản như: phương pháp tổng hợp, phân tích, khái quát hóa trong khi tìm hiểu các quy phạm pháp luật về cạnh tranh, về hoạt động ngân hàng từ trước đến nay; phương pháp so sánh, khảo sát, đánh giá khi nghiên cứu thực trạng thực thi các quy phạm pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam trên thực tiễn để đối chiếu, tìm ra những hạn chế và đề xuất hướng hoàn thiện phù hợp.

 • 00050004844.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kim, Hoàn Mỹ Linh;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2014)

 • Thông qua việc tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan tới chế tài đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh, bao gồm các quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, các biện pháp chế tài, trình tự áp dụng chế tài, thẩm quyền xử lý xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh..., được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành như: Luật Cạnh tranh năm 2004, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và các văn bản hướng dẫn thi hành, cùng với thực tế áp dụng chế tài xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh tại Việt Nam. Luận văn đã góp phần làm rõ hơn các vấn đề lý luận pháp luật về kiểm soát và xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh; bản chất, nội d...

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • 00050004885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ánh;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2014)

 • Luận văn góp phần làm rõ hơn các vấn đề lý luận pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam. Luận văn đưa ra những đánh giá về thực trạng pháp luật và hiệu quả áp dụng pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, công bằng ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 • 00050004334.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đậu, Huy Giang;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2014)

 • Về mặt lý luận: Luận văn đưa ra hệ thống các cơ sở lý luận pháp luật về công ty luật: Khái niệm, đặc điểm, vai trò của công ty luật; khái niệm, đặc điểm pháp luật về công ty luật; những vấn đề pháp luật về công ty luật như: thành lập, tổ chức hoạt động, quản trị và tổ chức lại công ty luật. Luận văn cũng đề cập đến pháp luật về công ty luật của một số nước, từ đó so sánh với những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Về tính thực tiễn: Luận văn đã nêu và phân tích làm rõ thực trạng các quy định pháp luật về công ty luật hiện hành ở Việt Nam và thực trạng áp dụng pháp luật về công ty luật. Từ đó, nhận định những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân chủ yếu của pháp luật về công ...

 • 00050004968_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Xuân Tuấn;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2014)

 • Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ở các doanh nghiệp . Nêu ra thực tiễn thực hiện vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ở các doanh nghiệp tại Thành phố Đà Nẵng. Sau đó , luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

 • V_L0_00712.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai;  Advisor: Đặng, Vũ Huân (2005)

 • Nêu những vấn đề lý luận chung về pháp luật cạnh tranh và pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nghiên cứu một cách có hệ thống về bản chất, nội dung, thực trạng pháp luật Việt Nam điều chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Luận văn đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ