Browsing by Author Đặng, Xuân Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 71
 • V_L0_02311.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Hạnh;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2009)

 • Tổng quan một số vấn đề lí luận và thực tiễn về phát triển đội ngũ cán bộ (ĐNCB) cơ quan trung ương Đoàn (CQTUĐ): tìm hiểu một số khái niệm; giới thiệu vị trí, vai trò nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những yêu cầu đối với ĐNCB cũng như đặc trưng ĐNCB Đoàn chuyên trách cấp Trung ương. Khái quát đôi nét về CQTUĐ về quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức CQTUĐ. Nghiên cứu, phân tích thực trạng ĐNCB ở CQTUĐ về số lượng và chất lượng cũng như thực trạng điều kiện, môi trường để phát triển ĐNCB CQTUĐ. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của ĐNCB CQTUĐ hiện nay. Kiến nghị một số biện pháp bao gồm: nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn về sứ mạng, nhiệm vụ chiến lược của CQTUĐ...

 • V_L0_02154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên: một số khái niệm công cụ, các quan điểm lý luận và nội dung công tác xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trong trường học. Khái quát về Hội Nông dân Việt Nam và quá trình xây dựng trưởng thành của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. Phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên và công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, đưa ra đánh giá chung về thực trạng đó. Trên cơ sở các yêu cầu có tính nguyên tắc, đưa ra những biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. Tổ chức thực hiện và kiểm chứng tính cấp thiết, khả thi của các biện pháp trên, đưa ra một số khuyến nghị ...

 • V_L0_00459_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Xuân;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2004)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý và tổ chức bộ máy quản lý của một trường đại học. Phân tích đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa đơn vị đào tạo và đơn vị nghiên cứu khoa học trong trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Từ đó đề xuất những biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện của đơn vị.

 • Improving University Managers’ Adaptability to Change in the Current Context of Education Reform in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Xuân Hải; Đỗ, Thị Thu Hằng (2017)

 • Trong Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Nghiên cứu Giáo dục, tập 32, số 3, 2016 chúng tôi đã trình bày nội dung về “Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lí nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay ở Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp ở ĐHQGHN”. Từ kết quả nghiên cứu đó chúng tôi đề xuất khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường chỉ rõ khả năng nhạy cảm với sự thay đổi, khả năng thấu hiểu những tác động tích cực và tiêu cực của các thay đổi lên mình và nhà trường của mình, khả năng vượt qua thử thách của sự thay đổi một cách có hiệu quả nhất; đặc biệt khả nă...

 • V_L0_02077_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thuỷ;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2008)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động đào tạo (QLHĐĐT) cử nhân quản lý giáo dục (QLGD): nêu ra một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu; giới thiệu một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác QLHĐĐT cử nhân QLGD. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác QLHĐĐT hệ cử nhân QLGD: giới thiệu khái quát về khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); tìm hiểu các đặc trưng của công tác đào tạo hệ cử nhân QLGD của Khoa; trình bày thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý của Phòng Đào tạo. Kiến nghị một số biện pháp nhằm QLHĐĐT hệ cử nhân QLGD tại khoa Sư phạm, ĐHQGHN như: nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho học viên, giảng viên, cán bộ quản lý Khoa...

Browsing by Author Đặng, Xuân Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 71
 • V_L0_02311.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Hạnh;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2009)

 • Tổng quan một số vấn đề lí luận và thực tiễn về phát triển đội ngũ cán bộ (ĐNCB) cơ quan trung ương Đoàn (CQTUĐ): tìm hiểu một số khái niệm; giới thiệu vị trí, vai trò nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những yêu cầu đối với ĐNCB cũng như đặc trưng ĐNCB Đoàn chuyên trách cấp Trung ương. Khái quát đôi nét về CQTUĐ về quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức CQTUĐ. Nghiên cứu, phân tích thực trạng ĐNCB ở CQTUĐ về số lượng và chất lượng cũng như thực trạng điều kiện, môi trường để phát triển ĐNCB CQTUĐ. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của ĐNCB CQTUĐ hiện nay. Kiến nghị một số biện pháp bao gồm: nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn về sứ mạng, nhiệm vụ chiến lược của CQTUĐ...

 • V_L0_02154.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Loan;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên: một số khái niệm công cụ, các quan điểm lý luận và nội dung công tác xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trong trường học. Khái quát về Hội Nông dân Việt Nam và quá trình xây dựng trưởng thành của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. Phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên và công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, đưa ra đánh giá chung về thực trạng đó. Trên cơ sở các yêu cầu có tính nguyên tắc, đưa ra những biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. Tổ chức thực hiện và kiểm chứng tính cấp thiết, khả thi của các biện pháp trên, đưa ra một số khuyến nghị ...

 • V_L0_00459_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Xuân;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2004)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý và tổ chức bộ máy quản lý của một trường đại học. Phân tích đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa đơn vị đào tạo và đơn vị nghiên cứu khoa học trong trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Từ đó đề xuất những biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện của đơn vị.

 • Improving University Managers’ Adaptability to Change in the Current Context of Education Reform in Vietnam .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Xuân Hải; Đỗ, Thị Thu Hằng (2017)

 • Trong Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Nghiên cứu Giáo dục, tập 32, số 3, 2016 chúng tôi đã trình bày nội dung về “Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lí nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay ở Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp ở ĐHQGHN”. Từ kết quả nghiên cứu đó chúng tôi đề xuất khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường chỉ rõ khả năng nhạy cảm với sự thay đổi, khả năng thấu hiểu những tác động tích cực và tiêu cực của các thay đổi lên mình và nhà trường của mình, khả năng vượt qua thử thách của sự thay đổi một cách có hiệu quả nhất; đặc biệt khả nă...

 • V_L0_02077_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thuỷ;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2008)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động đào tạo (QLHĐĐT) cử nhân quản lý giáo dục (QLGD): nêu ra một số khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu; giới thiệu một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác QLHĐĐT cử nhân QLGD. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác QLHĐĐT hệ cử nhân QLGD: giới thiệu khái quát về khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); tìm hiểu các đặc trưng của công tác đào tạo hệ cử nhân QLGD của Khoa; trình bày thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý của Phòng Đào tạo. Kiến nghị một số biện pháp nhằm QLHĐĐT hệ cử nhân QLGD tại khoa Sư phạm, ĐHQGHN như: nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho học viên, giảng viên, cán bộ quản lý Khoa...